04134329357

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژﯼ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژﯼ

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 • اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻴﺎرهاﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اراﺋﻪ راهﮑﺎرهﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎهش اﻧﺮژﯼ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮب
 • اراﺋﻪ راهکارهاﯼ ﻻزم ﺑﺮاﯼ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دورﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ
 • ﻓﺮهنگ ﺳﺎزﯼ و ﺁﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

در ﻣﻴﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪهای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎﯼ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻮﺧﺖهﺎﯼ ﻓﺴﻴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪﻩ اﻧﺮژﯼ  هستند، از اهمیت وﻳﮋﻩاﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ %۷۰ از ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ،  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در اراﺋﻪ راهکارهای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دارﻧﺪ.

ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻧﺘﺨﺎب دﻳﮓ و ﻣﺸﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺑﻬﺮﻩورﯼ ﺑﺎﻻ )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺨﺎرﯼ هﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ و ﺑﺎزدهی ﺑﺎﻻ ( و همچنین ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ) ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل استفاده از ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﮐﻨﺘﺮل هوﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻴﺮهﺎﯼ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻴﮏ رادﻳﺎﺗﻮرها ( از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ، از ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﺮز و ﻣﺤﺪودﻩ روﺷﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاکز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در کنار

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺟﺎری ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.

 • روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻬﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ کمی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺗﻼف که ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ کنترل کننده های اﻧﺮژی  ، ﺑﺮرﺳﻲکمینه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﮔﺮدش هﻮا در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮآﻴﺐ ﺗﻴﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ و دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت کمی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
 • ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ و ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺳﻴﺴﺘﻢ های روﺷﻨﺎﻳﻲ
 • ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﻴﺪی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺘﺒﻮع HVAC
 • ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﮔﺮدش هﻮا در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮارد اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی
 • ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺗﻼف و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
 • اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ کنترل ﺟﻬﺖ اﺟﺮای روش ﺷﺎﻣﻞ: اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺁب، اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺆاﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ
 • توصیه ها
 • ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﺮﻩ ورﯼ ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﮐﺎهش ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﺰان ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد.

  ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺗﻼف ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد:

  اﺗﻼف ﺣﺮارﺗﯽ از ﺟﺪارهاﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻮارهﺎ، ﺳﻘﻒ، ﮐﻒ و اﺗﻼف ﺣﺮارﺗﯽ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ورود هواﯼ ﺳﺮد ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺠﺪﻳﺪ هوا.

  از اﻳﻨﺮو رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺎﻳﻖﮐﺎرﯼ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ اوﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ و

  ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ را ﮐﺎهش ﻣﯽ دهد و دوم از هدر رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ، از اهمیت زﻳﺎدﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ ﺧﻮاهد ﺷﺪ.

  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﮐﺎهﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ  و  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد،  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ

  ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎﯼ اﻧﺮژﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎﯼ ﭘﺮﻣﺼﺮف و ﻓﺴﻴﻠﯽ از اهﻤﻴﺖ زﻳﺎدﯼ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺼﺮف از اهﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

  ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاﯼ ﺁن ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در

  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد از ﺿﺮورﻳﺎت دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

  اﺟﺮاﯼ ﻣﺒﺤﺚ ۱۹ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

  ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

  ۱-  ﻋﺎﻳﻖﮐﺎرﯼ دﻳﻮاره هاﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺎﻳﻖﮐﺎرﯼ دﻳﻮاره های ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﻳﺎ ﻓﻀﺎهاﻳﯽ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ دﻣﺎﻳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ -ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﻠﻮت-اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
  ۲- ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩهای دوﺟﺪارﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻬﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ ﺗﺮﻣﺎلﺑﺮﻳﮏ، ﭼﻮﺑﯽ ﻳﺎ PVCاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺁبﮔﺮم ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯼ هﻮا، ﻟﻮﻟﻪهﺎﯼ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ.
  ۳-ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﺮهﺎﯼ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻴﮏ ﺑﺮ روﯼ رادﻳاتورها

  ۴- ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰﯼ هوﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮﯼ دﻣﺎﯼ هواﯼ ﻣﺤﻴﻂ

  ۵- عایق کاری ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯼ هوا، ﻟﻮﻟﻪ هاﯼ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ آبگرم

ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮﻳﮏ

ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬﺎﯼ ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮﻳﮏ، ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯼ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﺗﻼف ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. در ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و هماﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻘﺪارﯼ اﻧﺮژﯼ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪﻧﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم از ﻃﺮف داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج هدایت هادی ﺑﻮدن ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻴﺸﻮد.

ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۰ درصد ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭘﻨﺠﺮﻩ و ۷۰ درصد

از ﺳﻄﺢ هر ﭘﻨﺠﺮﻩ را ﺷﻴﺸﻪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهد.

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺎل ﺑﺮﻳﮏ در و ﭘﻨﺠﺮﻩ ها ۳۸ % ﮐﺎهش اﺗﻼف اﻧﺮژﯼ ﺣﺮارﺗﯽ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ۳۲ % ﮐﺎهش اﺗﻼف اﻧﺮژﯼ ﺑﺮودﺗﯽ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ۲۸ درصد کاهش مصرف سوخت و ۲۰ درصد کاهش هزﻳﻨﻪ در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻣﻴﺸﻮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮاﯼ ﻣﺒﺤﺚ ۱۹ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ هزﻳﻨﻪ های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ در  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدد، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮاﻳﻨﮑﻪ هﺰﻳﻨﻪهﺎﯼ اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺖ را ﮐﺎهﺶ ﻣﯽدهد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در هزﻳﻨﻪ هاﯼ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮدارﯼ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژﯼ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮاﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮدﺁور ﻧﻴﺰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﺟﺮاﯼ ﻣﺒﺤﺚ ۱۹ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻳﻖﮐﺎرﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻟﻮﻟﻪ ها،  ﻋﺎﻳﻖﮐﺎرﯼ ﺟﺪار ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩهﺎﯼ دوﺟﺪارﻩ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ %۵ هﺰﻳﻨﻪ هاﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدهﺪ.

اﻣﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺎ %۴۰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﻪ

اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎهش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ هﺰﻳﻨﻪهﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ، هﺰﻳﻨﻪهﺎﯼ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﮐﺎهش ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی و ﺛﺒﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی واﻗﻌﻲ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و اﺳﺎﺳًﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر هدف کاهش و کمینه کردن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩ در واﺣﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻧﻪ ارزﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﻮد

ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی ﺣﻴﻄﻪ هﺎﻳﻲ را آﻪ اﻧﺮژی ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ هدر ﻣﻲ رود را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ کند همچنین ﺣﻴﻄﻪ هاﻳﻲ کهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ

ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی را دارا هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ کند.

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی، درک ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط اﺟﺰاء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﺤﻮﻩ اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۱- ﻣﻤﻴﺰی داده های ﺗﺎرﻳﺨﻲ

۲- اررزﻳﺎﺑﻲ کمی

۳- ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ﻳﻚ ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی کاﻣﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از هدف ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار آﻤﻜﻲ در ﻣﻮرد اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی،

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی اﻧﺮژی،  ﺑﻴﺎن اﻟﮕﻮهﺎی ﻣﺼﺮف و ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی کارﺁﻳﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎزﻧﮕﺮﻳﻬﺎی ﻋﻤﻠﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ کار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی

ﺑﺮای ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی، اراﺋﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و واژﮔﺎﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.

 • اوﻟﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ANSIاﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻤﻴﺰی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای روﺷﻤﻨﺪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ ﺁوری

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﺰو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱۹۰۱۱ (ISO اراﺋﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ که

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

۱- ﻣﻤﻴﺰی  Audit

ﻣﻤﻴﺰی ﻋﺒﺎرت از ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺮای ﮔﺮدﺁوری ﺷﻮاهﺪ ﻣﻤﻴﺰی و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺁوردﻩ ﺷﺪن

ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﻣﻤﻴﺰی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻴﺰی Audit Program

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻴﺰی ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻴﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪﻩ در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ هﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ هدﻓﻲ ﺧﺎص اﺳﺖ.

ﻣﻌﻴﺎرهای ﻣﻤﻴﺰی Audit Criteria

ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﻣﻤﻴﺰی ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ها، روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﺎ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ که ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻮاهد ﻣﻤﻴﺰی Audit Evidence

ﺷﻮاهﺪ ﻣﻤﻴﺰی، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻮاﺑﻖ، اﻇﻬﺎرات و ﮔﺰارﺷﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﻣﻤﻴﺰی و ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺷﻮاهد ﻣﻤﻴﺰی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ کمی و ﻳﺎ کیفی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻳﺎﻓﺘﻪ های ﻣﻤﻴﺰی Audit Findings

ﻳﺎﻓﺘﻪ های ﻣﻤﻴﺰی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮاهد ﺟﻤﻊ ﺁوری ﺷﺪﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرهای ﻣﻤﻴﺰی. ﻳﺎﻓﺘﻪ های ﻣﻤﻴﺰی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎآ از اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرهﺎی ﻣﻤﻴﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺒﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ کند.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎی ﻣﻤﻴﺰی Audit Conclusion

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎی ﻣﻤﻴﺰی، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻳﻚ ﻣﻤﻴﺰی، که ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎهدات و همهﻳﺎﻓﺘﻪ های ﻣﻤﻴﺰی، ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻩ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ

اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻤﻴﺰی Audit Clients

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻤﻴﺰی ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ که ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﻤﻴﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻤﻴﺰان ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﻤﻴﺰی ﺷﻮﻧﺪﻩ Auditee

ﻣﻤﻴﺰی ﺷﻮﻧﺪﻩ، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ که ﻣﻮرد ﻣﻤﻴﺰی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﻣﻤﻴﺰ Auditor

ﻣﻤﻴﺰ، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﺨﺺ واﺟﺪ ﻣﻬﺎرت و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ، که ﻣﻤﻴﺰی را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﻣﻤﻴﺰ آﺴﻲ اﺳﺖ که ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻤﻴﺰی ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮ را اﺣﺮاز کردﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮوﻩ ﻣﻤﻴﺰی Audit Team

ﮔﺮوﻩ ﻣﻤﻴﺰی، ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻴﺰی آﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰی را اﺟﺮا ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ  expert technical

کارﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ، ﻓﺮدی اﺳﺖ آﻪ داﻧﺶ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺺ وﻳﮋﻩ ای را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﻴﺰی اراﺋﻪ ﻣﻲ آﻨﺪ. داﻧﺶ وﻳﮋﻩ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻋﺒﺎرت از داﻧﺶ ﻳﺎﻣﻬﺎرت ﺗﺨﺼﺼﻲ درﺑﺎرﻩ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ که ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻤﻴﺰی ﺷﻮد، ﻳﺎ زﺑﺎن و راهنماییهای ﻓﺮهنگی دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ competence

شایستگی ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻮاﻧﺎیی  اﺛﺒﺎت ﺷﺪﻩ در ﻣﻮرد ﺑﻪ کارﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ.

در کنار اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ، روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻤﻴﺰی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ درک ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی کمک کرده و ﺣﺪود ﺁن را روﺷﻨﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

راهنمای کارﺁﻳﻲ اﻧﺮژی

 • ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ :

  ﭼﻴﻠﺮها، ﺑﻮﻳﻠﺮها، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺁب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل هوای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و واﺣﺪهای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع و HVAC

 • ﻧﺸﺘﻲ هوای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

درﺑﻬﺎی ﺁدم رو، ﭘﺎرکینگها ، ﺑﺎراﻧﺪازهاو درﺑﻬﺎی ورود و ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﻴﺰات ، ﻧﺸﺘﻲ هﻮای ﭘﻨﺠﺮﻩ ها و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺘﻲها

 • ﻋﺎﻳﻖکاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن :

ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﻬﺎ و ﺷﻴﺮواﻧﻴﻬﺎ، دﻳﻮارها و درز ﺑﻨﺪی ﺷﻴﺸﻪ ها

 • اﺳﺘﻔﺎدﻩ و کنترل ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ

کاهش ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ:

کاهش ﺑﺎر گرمایش:

 • روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ:

ﻻﻣﭗ ها: روﺷﻨﺎﻳﻲ های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، روﺷﻨﺎﻳﻲ های ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ  LPSو HID هﺎ، کنترل د ﺳﺘﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ ، کنترل اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ و ﭼﻴﺪﻣﺎن روﺷﻨﺎﻳﻲ و اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪی و ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری روﺷﻨﺎﻳﻲ