04134329357

گرما و چگونگی آن

گرما و چگونگی آن

گرما نوعی انرژی است که به حرکت مولکولی اجسام بستگی دارد. میدانیم تمام مواد از مولکولهای بسیار کوچکی تشکیل یافته است که بطور دایم و با سرعت در حال حرکت می باشد. با افزایش درجه حرارت یک ماده حرکت مولکولی آن بیشتر می گردد و با کاهش دما حرکت مولکولی نقصان می یابد چنانچه تمام حرارت یک ماده گرفته شود( در صفر مطلق) حرکت مولکولی آن کاملاً متوقف می شود.

مقدار گرما و واحد های آن

مقدار حرارت را می توان با تغییراتی که بر اثر آن در ماده ایجاد می گردد مانند سایر انرژی های دیگر در سیستم SI با واحد ژول سنجیده و بیان می گردد.

کالری CAL

مقدار گرمایی که به یک گرم از آب داده می شود تا دما آن از ۱۴٫۵ درجه سانتی گراد به ۱۵٫۵ درجه سانتی گرد برسد را یک کالری می نامند. یک کالری معادل ۴٫۱۸۶ ژول است.

بی تی یو BTU

مقدار گرمایی که به یک پوند آب داده ۳۹٫۲ درجه فارنهایت داده می شود تا یک درجه فارنهایت گرم شود و به ۴۰٫۲ درجه فارنهایت برسد. با درنظر گرفتن اینکه هر پوند ۴۵۳٫۵۹ گرم و هر درجه فارنهایت  ۵/۹ درجه سانتی گراد است به اسانی محاسبه می گردد که هر BTU برابر ۲۵۲ کالری است.

ظرفیت حرارتی- گرمای ویژه

حرارت لازم برای اینکه درجه حرارت مقدار معینی از ماده را یک درجه بالا ببرد و در مواد مختلف این مقدار متفاوت است. فرض کنیم  Q مقدار حرارتی باشد که بتوان درجه حرارت را به اندازه ΔT بالا برد. بنا بر تعریف نسبت Q با ΔT را ظرفیت حرارتی جسم مینامند.

بن به تعریف گرمای ویژه یک ماده عبارتند از ظرفیت حرارتی واحد جرم آن ماده است یعنی مقدار حرارتی که واحد جرم ماده میگیرد تا یک درجه گرم شود. گرمای ویژه را با حرف C  نشان میدهند.

اسم جسم گرمای ویژه جسم Ca/gr C بازه دما C
آلومینیوم ۲۱۷/. ۱۷-۱۰۰
برنج ۰۹۴/. ۱۵-۱۰۰
مس ۰۹۳/. ۱۵-۱۰۰
شیشه ۱۹۹/. ۲۰-۱۰۰
یخ ۵۵/. ۱۰- -۰
آهن ۱۱۳/. ۱۸-۱۰۰
سرب ۰۳۱/. ۲۰-۱۰۰
جیوه ۰۳۳/. ۰-۱۰۰
نقره ۰۵۶/. ۱۵-۱۰۰
آب ۱ ۰-۱۰۰
هوای خشک ۲۴/. ۰-۱۰۰

 

حرارت و بار گرمایی ۱

 

تبدیل واحدها ۲

ضریب تبدیل واحدها

ضرایب تبدیل واحدهای انرژی

واحدهای فشار