۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

کیفیت بخار خشک در دیگ بخار

کیفیت بخار خشک در دیگ بخار

کیفیت بخار خشک در دیگ بخار یا خشکی بخار پارامتری است که بر اساس میزان مایعی که بصورت قطرات بسیار ریز در داخل بخار وجود داشته و توسط آن حمل می شود سنجیده می گردد.

کیفیت بخار خشک در دیگ بخار یا خشکی بخار گاهاَ بصورت درصد وزنی و گاهی نیز بصورت درصد حجمی بیان میگردد.

کیفیت بخار خشک در دیگ بخار

مثال

برای مثال در لوله ای با گذر بخار به ظرفیت ۱۰۰ پوند و کیفیت ۹۵ درصد مخلوطی از ۵ پوند آب مایع و ۹۵ پوند بخار خشک ( عاری از قطرات مایع ) جریان دارد.

اگر کیفیت بخار بر اساس درصد حجمی بیان شود حتی در حالتی که ۵۰ پوند آب و ۵۰ پوند بخار در مخلوط وجود دارد، باز هم کیفیت بخار بر اساس درصد حجمی چیزی حدود ۹۹٫۹ درصد خواهد بود.

نکته

نکته بسیار مهم  این است که درصد خشکی مورد بحث، درصد جرمی آب نسبت به بخار است که نه درصد حجمی.

بخاری با کیفیت ۹۹٫۹ درصد حجمی می تواند شامل نسبتهای مختلف جرمی میان بخار و آب باشد و با وجود درصد حجمی یکسان نمی توان گفت بخار حاصله در هر حالت خشک و مطلوب است.

نتیجه

بنابراین در حالتی که میزان آب ۲۰ پوند می باشد بخار دارای کیفیت ۸۰ درصد جرمی ( بخار نسبتا مطلوب) و برای حالت میزان ۵۰ پوند بخار دارای کیفیت ۵۰ پونداست که بخار دارای ۵۰ درصد جرمی بخار نامطلوب و بی کیفیت می باشد.

ضروری است در محاسبات و آزمایشات خود در سنجش کیفیت و خشمی درصد جرمی آب نسبت به بخار مد نظر قرار دهیم نه درصد حجمی آن.

بخار اشباع به دلیل گرمای زیاد تبخیر در انتقال حرارت از مزیت های بالایی برخوردار است.

اهمیت کیفیت بخار خشک

 • تجهیزات بیمارستانی با کیفیت ۸۰ الی ۹۰ درصد
 • در استرلایزرها
 • در تاثیر لک و ناپاکی روی تجهیزات
 • ظروف خارج شده از ماشینهای شستشو
 • لباسها و پرده های شستشو
 • درصنایع غذای
 • در صنایع شیمیایی و کاتالیز
 • در صنایع کاغذ سازی
 • جهت خشک کردن
 • صنایع تصفیه
 • سیستمهای انرژی و فناوری های نانو
 • در صنایع پالایش
 • کنترل آفات