04134329357

کنترل دمای بخار

کنترل دمای بخار

کنترل دمای بخار فوق داغ خروجی از دیگ به شش روش اصولی زیر صورت می گیرد:

  1. کنترل توسط دریچه های تنظیم در مدار های فرعی : این مدارهای فرعی ممکن است دارای یک یا چند دریچه منحرف کننده بصورت سری باشند، تا با عبور دادن مقداری از گازهای احتراق به مدارهای فرعی، مقدار گازهای عبوری از اطراف بخار داغکن ها، در حد مورد نظر نگاه داشته شود.
  2. کنترل توسط اشباع ساز پاششی : در آن جهت کنترل دمای بخار آب، آب توسط یک شیر گرد پاش قابل کنترل، بطور مستقیم به درون بخار آب پاشیده می شود.
  3. کنترل توسط معتدل ساز : بخش کنترل شده ای از بخار، از درون یک اشباع ساز لوله ای غوطه ور عبور می نماید. در این روش بر روی خط بخار آب به اشباع ساز یا معتدل ساز از یک شیر کنترل استفاده می شود.
  4. کنترل توسط چگالنده : مجموع لوله های  چگالنده برای اشباع سازی در سر لوله ورودی بخار داغکن قرار می گیرند، از درون لوله ها قسمتی از آب تغذیه که مقدار آن توسط شیر یا شیر های کنترل قابل تنظیم است، عبور می کند.
  5. کنترل توسط شیب مشعل : جهت تغییر گرمای جذب شده توسط کوره و دمای بخار آب ناشی از آن شیب مشعل ها تغییر داده می شود.
  6. کنترل توسط باز چرخاندن گازهای احتراق: در آن قسمتی از گازهای احتراق توسط یک بادبزن کمکی مجهز به دریچه کنترل به کوره بازگردانده می شود تا امکان تغییر جریان گازهای عبوری از بخار داغکن و گرمای جذب شده در کوره بطور دلخواه جهت ثابت نگهداشتن دمای بخار آب فراهم گردد.

اصول مورد استفاده در اندازه گیری میزان جریان یک سیال، افت فشار در ضخامت یک صفحه سوراخدار، با ایجاد سوراخ هایی بر روی لوله حاوی بخار آب و در دو طرف مانع قابل اندازه گیری است و اختلاف فشار حاصل، با جذب سرعت سیال ، متناسب می باشد.