04134329357

کد های ASME جهت بویلرها و مخازن تحت فشار

کد های ASME جهت بویلرها و مخازن تحت فشار

کد های ASME جهت بویلرها و مخازن تحت فشار(BPVC) بصورت زیر شامل قوانین ساخت بویلرها و قوانین مراقبتی و نحوه بهره برداری می باشد.

  • بخش I قوانین ساخت دیگ های توان
  • بخش IV قوانین ساخت بویلرهای گرمایشی
  • بخش VI قوانین توصیه شده برای مراقبت و بهره برداری بویلرهای آبگرم
  • بخش VII قوانین توصیه شده برای مراقبت و بهره برداری بویلرهای توان
  • بخش VIII مخازن تحت فشار، قسمتهای ۱ , ۲  ( قوانین ساخت مخازن تحت فشار شامل هوازداها، بخش جداکننده ها، نرم کننده ها و …)
  • بخش IX شرایط جوش و لحیم کاری ( تعیین ملزومات جوش کاری و جوشکار مجاز)

کد های ASME جهت بویلرها و مخازن تحت فشار(BPVC)

کد لوله کشی توان

  1. CDS. کنترل ها و لوازم ایمنی برای بویلرهای اتوماتیک.

کدهای مجمع ملی محافظت احتراق (NFPA)

NFPA-30 کدمایعات قابل احتراق و اشتغالزا

NFPA-54  کد سوخت گاز ملی

NFPA-58 کد LPG

NFPA-70 کدملی الکتریکی

NFPA-85  کد مخابرات بویلر و سییستم احتراقی

این ها مجموعه ای از کدها و قوانینی است که قادر به یادگیری همه آن ها نیستند. آنها هر سه سال بازبینی می شوند که شما حتی نمی توانید طی این مدت همه آنها را مطالعه کنید.

کدهای CSD-1 و NFPA-85 مربوط به بویلر است.

کد های ASME جهت بویلرها و مخازن تحت فشار(BPVC) بسیاری از این قوانین در صنعت تاسیسات و دیگسازی کاربرد دارد.