04134329357

نکات اجرای دودکش و مقررات مربوطه

نکات اجرای دودکش و مقررات مربوطه

نکات اجرای دودکش و مقررات مربوطه بصورت زیر مورد توجه قرار گیرد.

نکات اجرای دودکش و مقررات مربوطه

دودکش و ابعاد مناسب

  1. استفاده ازلوله های قابل انعطاف (خرطومی یا آکاردئونی) به عنوان دودکش ممنوع است.
  2. مقادیر حداکثر ظرفیت حرارتی وسایل گاز سوز بر مبنای نصب دو عدد زانویی ۹۰ درجه در لوله های رابط ارائه گردیده اند به ازای اضافه شدن هر زانویی ۹۰ درجه ۱۰ درصد از ظرفیت حرارتی دودکش مندرج در جدول کاسته خواهد شد.
  3. حداقل قطر دودکش وسایل گاز سوز ۱۰ سانتی متر است و چنانچه محاسبات کمتر از قطر مذکور باشد حداقل همان ۱۰ سانتیمتر باید رعایت شود.
  4. انتهای کلیه دودکش ها باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از دیوارهای جانبی نیز حداقل سه متر فاصله داشته باشد در صورتی که فاصله کمتر از ۳ متر باشد باید حداقل ۶۰ سانتیمتر از بلند ترین دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد.
  5. عبور دودکش از فضاهای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد.
  6. چنانچه دودکش در داکت نصب شود داکت ویژه دودکش ها باید از بالا به هوای آزاد ارتباط داشته باشد.
  7. کلیه محل های اتصال دودکش باید کاملاً دودبند شود.
  8. استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف ( لب به لب ) ممنوع است و باید از نوع نر و ماده (فنجانی) استفاده شود.
  9. مقادیر حداکثر ظرفیت حرارتی وسایل گاز سوز بر مینای دو زانویی ۹۰ درجه در لوله های رابط ارائه گردیده به ازای اضافه شدن هر زانویی ۹۰ درجه ۱۰ درصد از ظرفیت حرارتی دودکش کاسته خواهد شد.