04134329357

نصب مشعل و راهنمائی های لازم

 

معمولا مشعل توسط فلانچ به دیگ بسته میشود ویک واشر از جنس گرینگریت بین این دو باید قرار گیرد تا ارتباط بدون درزی تأمین شود.

جهت نصب مشعل و راهنمائی های لازم ابتدا از این نقطه شروع میکنیم برای اجتناب از خسارت به مشعل هنگام خارج کردن آن از جعبه مخصوص نهایت دقت بعمل آید از بلند کردن مشعل با استفاده از کابلها و یا جعبه دمپر ، اکیدا  خودداری شود

تنها با استفاده از فلانچ یا محفظه احتراق مشعل جابجا شود.

 

برای نصب مشعل، به توصیه های زیر توجه شود:

– باید دیگ سرویس شده وتمام پره ها یا سطوح داخلی دیگ و دودکش تمیز شود

قبلا از تمیزی سوراخهای مهره مانند پیچ های نگهدارنده مشعل اطمینان حاصل شود

ورق گرینگریت را در محل خود قرار دهید

مشعل را به دیگ وصل کنیدبطوریکه گرینگریت فوق الذکربین فلانچ مشعل و روزنه دیگ قرارگیرد

با استفاده از پیچ یا مهره ( بسته به نیاز ) وواشر مخصوص مشعل را درجای خود به دیگ بشکل یکنواخت بدون  ایجاد تنش  محکم کنید.

حال که مشعل در سر جای خود قرار گرفته است با استفاده از شلنگ مخصوص یا اتصالات لوله گاز ارتباط بین شیر اصلی گاز دیگ ومشعل را براساس توصیه های شرکت گاز بر قرار نمائید.

ارتباط های الکتریکی وکنترل را براساس نقشه قرارداده شده در داخل جعبه تقسیم مشعل بین تابلوی برق موتورخانه وترموستات های روی دیگ یا لوله اصلی آب گرم خروجی از آن وجعبه کنترل مشعل بر قرار نمائید.

دقت شود شعله پوش ( کلاهک ) مشعل بطور صحیح در سوراخ دیگ قرارگیرد .بدین صورت که انتهای کلاهک لب به لب بتون درب دیگ قرار گرفته وقطر سوراخ دیگ حداکثر یک سانتیمتر بزرگتر از قطر کلاهک مشعل باشدتا از تغییرشکل وسوختن کلاهک جلوگیری شود

دورالکترموتور بررسی شودکه برعکس نباشد.درموردموتورهای سه فاز باجابجاکردن دوفاز، دور الکتروموتور برعکس می شود.

تدابیر ایمنی درمشعلهای کاوه ساخت ایران

به منظور بهره برداری مطمئن و بی خطر نصب مشعل از تأسیسات گرمایش تدابیر ایمنی زیرتوسط تجهیزات کنترل تأمین گردیده است :

۱ – اگر در شروع راه اندازی مشعل جرقه ظاهر نشود یا احتراق حاصل نگردد عملیات بطور خودکار بعداز چند ثانیه با عمل کرد کلید ریست INTERFERENCE SWITCH متوقف میشودوالکترموتور فن هم از کار میافتد.

۲ – اگر در اثنای کار هرمشعل شعله بهردلیلی خاموش شود بلا فاصله جریان گاز بطور خودکار قطع شده وپس از یک ثانیه رله علامت  خطر در بهره برداری  رانمایان میسازد.

۳ – اگر در مرحله اولیه تهویه مقدار هوای دمیده شده کم باشدعملیات راه اندازی متوقف میشود .

۴ – در صورت کمبود هوا درحین بهره برداری کلیدریست عمل کرده وبازهم کل عملیات در جهت تامین ایمنی متوقف میشود.

۵ – در صورت کمبود گاز در حین راه ندازی باز هم عملیات متوقف می شود با کمبود گاز در حین بهره برداری شیر گاز بسته میشود مشعل متوقف شده ولی کلیدریست عمل نمی کند

۶ – به محض عادی شدن فشار گاز مشعل بطور خودکار آماده بهره برداری شده وعملیات راه اندازی آغاز میشود

۷ – در صورت قطع برق بهردلیلی مشعل بطور خودکار خاموش شده وشیر گاز بسته میشود.در صورت برقرارشدن جریان عادی برق عملیات راه اندازی شروع میشود

۸ – اگر کنترل UV شعله روشنائی کافی دریافت نکند کلید قفل lockout رله عمل کرده و مشعل متوقف میشود.

۹- اگر در حین تهویه اولیه شعله ای نمایان شود عملیات راه اندازی متوقف شده و رله علامت “خطر در بهره برداری را نمایان می سازد

اولین اشتعال مشعل و بهره برداری معمولی از آن

قبل از شروع بهره برداری باید یک بار دیگر مدارهای گاز و برق کنترل شده و اطمینان حاصل گردد که اشتباهی در نصب تأسیسات و یا ارتباط های الکتریکی روی نداده باشد. از آنجا که تجهیزات و اجزاء هر مشعلی قبلا ” در کارخانه براساس نقشه ها وتوصیه ها در محل خود سوار شده اند وآزمایشهای لازم برروی انجام شده است معمولا کنترل خاصی ضرورت ندارد.

اگر در حین حمل و نقل مشعل فشارهای غیر مجاز بر قطعات آن وارد آمده باشد تکنسین مجاز نصب تا آنجا که مقدور باشد بدون باز کردن قطعات اصلی با مشاهده ظاهری باید اطمینان حاصل نماید پس از نصب مشکلی دربین نخواهد بود در غیر اینصورت خودش یا با همکاری مسئولین مجاز دیگر نسبت به ترمیم و تصحیح اشکالات اقدام نماید.

موارد اولین اشتعال به صورت زیر می باشد :

۱- لوله گاز ارتباطی به مشعل قبل ازشروع بهره برداری باید تخلیه شودتا آب بخار آب یا مواد زائد دیگری در آن نمانده باشد

۲ – توجه شودکه اطاق احتراق دیگ بنحو مطلوبی تهویه شده وحرارت داخل آن خیلی بالانباشد (حداکثر    ۳۰ سانتی گراد

۳ – دمپر دود خروجی دیگ باید در حالت باز باشد اگر کلید محدود کننده روی دمپر دیگ تعبیه شده است باید اطمینان حاصل شود تنها در حالت دمپر باز کلید اجازه عمل احتراق توسط واحد کنترل را بدهد .

۴ – اطمینان حاصل شود که فشار آب در داخل دیگ درحد مطلوب باشد ویا در دیگهای بخار سطح آب دیگ در آب نما از حد مجاز پایین تر نباشد.

۵ – همه توصیه های دیگر سازنده دیگ ویا شرکت گاز قبل از شروع راه اندازی باید رعایت شده باشد.

۶ – راه اندازی اولیه باید با دمپر تمام باز هوا به عنوان تخلیه هوا purge و میزان حداقل گازهنگام استارت مشعل انجام شود و برای این کار باید پیچ مخصوص میزان گاز بر روی شیر خودکار کاملا” بسته شده و سپس کمی آنرا باز کرد تا حداقل گاز را عبور دهد. وهمچنین پرشرسوئیچ گاز نسبت به فشارگاز کارکرد مشعل تنظیم شود.

۷ – با تنظیم رگلاتور فشار گاز ودمپر هوا ( بعد از گرم شدن دیگ ) حجم شعله را با تنظیم پیچ روی شیر خودکار متناسب با نیاز ودرخواست میزان نمائید.

۸ – بعداز تنظیم های فوق الذکر از نظر کنترل جریان برای آزمایش یک میکرو آمپر در مسیر کابل لامپ UV فتوسل و دستگاه کنترل قرارداده شود این جریان درحال عادی کار مشعل باید حداقل ۷ میکروآمپر وحداکثر ۲۰ میکروآمپر باشد.

۹ – با شیر اصلی گاز و یا رگلاتور فشار گاز میزان ورودی به مشعل را تا ۲۵ % کم نمائید و بعدا” حساب کنید میزان CO در گازخروجی چقدر است اگر CO زیاد تشخیص دا ده شد باید با تنظیم گاز ورودی را تغییر دهید بنحوی که در حال عادی میزان گاز ورودی به مشعل کمی بیشتر شود وبعدا” جریان برق یونیزاسیون برای حالت راه اندازی وکار عادی مجددا” کنترل شود .

۱۰ – قطع کننده حالت گاز کم باید طوری تنظیم شود که درصورت افت فشار درگاز مشعل خاموش شود وخاموش بماند بعدا” از بالا آمدن فشار گاز دستگاه کنترل فرمان راه اندازی را صادر نماید.

۱۱- بعد از تنظیم فوق مجددا فشار گاز برای کار عادی مشعل میزان شود.

اندازه گیری بر روی دود خروجی

با تغییر هوای ورودی به مشعل میزان CO.CO محتوی دردود خروجی تغییر می کند چنانچه میزان هوا کمتر از حد مطلوب باشد CO زیاد شده ودودتا حدی تیره به نظر میرسد. حد متناسب ۱/. % است .  اگر میزان هوا زیاد باشد CO کم شده ومیزان CO بالا رفته واز حد مطلوب ۱۲ – ۲ – ۱۱% تجاوز میکند خلاصه با تنظیم هوای ورودی به مشعل ( درحالیکه دیگ گرم است )باید حتی الامکان حد مطلوب CO.CO بدست آید تا تأسیسات با راندمان مطلوب وکمترین آلودگی برای محیط بهره برداری شود.

مشعل گازوئیلی

نصب مشعل و راهنمائی های لازم

در مقاله نصب مشعل و راهنمائی های لازم به صورت کامل در مورد نکات مهم و ایمنی خواهیم پرداخت .

  هنگام راه اندازی مشعلهای گازوئیلی مسائل زیر باید دقیقا رعایت شود .

خط فاز ونول باید درست بسته شود.

درصورتیکه مشعل دارای جعبه تقسیم باشد تابلوی جداگانه سیم کشی از تابلوی برق به جعبه تقسیم باید دقیقا” مطابق نقشه ء داخل جعبه تقسیم مشعل انجام گیرد.

قبل از استارت مشعل سوخت گازوئیل با فشارمناسب وکاملا” تمیز شده توسط فیلتر گازوئیل ) با سایز مناسب لوله سوخت باید به ورودی  مکش  پمپ اتصال یافته باشد.

قبل از استارت مشعل پمپ باید با دست به آرامی چرخیده شود و بطور دستی از قسمت هواگیری پمپ باید سوخت گازوئیل وارد پمپ گردد تاتمام قطعات داخلی پمپ غرق در گازوئیل گردد و پمپ پس از هواگیری با چند تک استارت اولیه راه اندازی گردد. پمپ را درصورتیکه مخزن گازوئیل بالا نباشد سیستم دولوله ای با پیچ بای پاس نصب شود اتصالات را کاملا” آب بندی باید کرد که هوا وارد پمپ نگردد وگرنه در اثر فقدان گازوئیل وسرعت زیاد پمپ برای همیشه از کارخواهد افتاد و باید تعویض گردد.

جهت گردش موتور فن و پمپ چک شود که درست باشد.

فاصله الکترودهای جرقه از یکدیگر باید حدود۵-۶ باشد و در وضعیت مناسبی نسبت به نازل قرار داشته mm باشد برای ترانس های جرقه ۷ * ۲ می توان فاصله الکترودها را تا حداکثر۱۰mm تنظیم نمود.

پس از استارت مشعل نسبت سوخت و هوا باید تنظیم گردد.

بدنه مشعل وسایر قطعات مخصوصآ” رله فرمان مشعل باید به سیستم ارت ( اتصال زمین ) وصل شود .

بازدید کامل دودکش که بدون گرفتگی و اندازه آن مناسب مشعل ودیگ باشد درصورت مکش زیاد دریچه تنظیم هوا نصب گردد. همچنین دریچه ء انفجار قبل از دودکش نصب شود.

در مورد دیگهای آبگرم وبخار قبل از استارت مشعل دیگ باید به مقدارمناسب آب داشته باشد و در مورد کوره ها اگر فن مکنده در دودکش وجود داشته باشد ابتداء بایدآن فن روشن و بعد مشعل استارت شود.

طول شعله مشعل بایدحداکثر ¾ طول محفظه احتراق دیگ باشد، به جزدرمورددیگهای شعله معکوس درصورت بلندتر بودن شعله ، امکان خسارت به دیگ وجود خواهد داشت .

فیلتر مناسب گازوئیل قبل از پمپ نصب گردد.

مشعل مازوتی

تمام موارد ذکر شده در راه اندازی مشعلهای گازوئیلی باید رعایت گردد

به جای فیلتر معمولی گازوئیل باید فیلتر هیتر دار مخصوص مازوت قبل از پمپ نصب گردد که دارای ترموستات هم می باشد این فیلتر ها باید مداوما نظارت گردد تاکثیف نشود.

درجه حرارت مازوت قبل از ورود به پمپ باید حدود ۸۰ وفشار مناسب طبق کاتالوگ پمپ  باشد. C

ترموستات فرمان هیتر اصلی مشعل باید بگونه ای تنظیم شود که درجه حرارت مازوت را به حدود ۱۱۰C برساند. علاوه براین ترموستات  ترموستات دیگری بصورت سری به عنوان ترموستات حد قرار دارد که باید کمی بالاتر از ترموستات فرمان تنظیم گردد.

درصورتیکه هیتر لوله نازل دارای ترموستات باشد درجه آن باید ۱۲۰ C تنظیم گردد و در صورتیکه ترموستات نداشته باشد هیتر نازل باید همزمان با روشن شدن موتور فن روشن گردد.

درمشعلهایی که مجهز به شیربرقی مازوت جهت سیرکوله می باشند هنگام از شروع عملکرد پمپ شیر مربوطه باید باز باشد و با برقرار شدن شیربرقی مازوت نازل اول شیربرقی سیرکوله باید بسته شود.

روی خط سوخت رسانی به مشعل لازم است ازپمپ انتقال سوخت مازوت وپرشرسوئیچ سوخت مازوت استفاده گردد.

نقشه شماتیک خط سوخت رسانی مازوت از سازنده مشعل دریافت گردد.

تمام لوله کشی سوخت رسانی مازوت وحتی مخزن روزانه مازوت جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی باید ایزوله عایقکاری شود.

سایز لوله کشی سوخت رسانی مازوت براساس طول مسیرودبی مصرفی مشعل تعیین می شود که باید با مشورت سازنده مشعل انتخاب واجرا شود.

مشعل گازی

برخی مسائل که هنگام راه اندازی مشعلهای گازی باید دقیقا” رعایت شوند به شرح زیر است

۱ – خط فاز ونول باید درست بسته شود.

۲ – درصورتیکه مشعل دارای جعبه تقسیم باشد( تابلوی جداگانه ) سیم کشی از تابلوی برق به جعبه تقسیم باید دقیقا” مطابق نقشه داخل جعبه تقسیم مشعل انجام گیرد.

برخی مسائل که هنگام راه اندازی مشعلهای گازی باید دقیقا” رعایت شوند به شرح زیر است

۱ – خط فاز ونول باید درست بسته شود.

۲ – درصورتیکه مشعل دارای جعبه تقسیم باشد( تابلوی جداگانه ) سیم کشی از تابلوی برق به جعبه تقسیم باید دقیقا” مطابق نقشه داخل جعبه تقسیم مشعل انجام گیرد.

۴ – قبل از استارت مشعل فشار گاز مورد نیاز مشعل توسط رگلاتور تنظیم گردد و از تمیز بودن نمد داخل فیلتر گاز اطمینان حاصل کرد.

۵ – جهت گردش موتور فن وپمپ چک شود که درست باشد.

۶- فاصله الکترودهای جرقه از یکدیگر باید حدود MM5.6  و در وضعیت مناسبی نسبت به شعله پخش کن چدنی اصلی گاز  برای مشعلهای ظرفیت پایین ) و یا پیلوت گاز ( برای مشعلهای با ظرفیت بالا ) قرار داشته باشد.

۷ – پس از استارت مشعل نسبت سوخت و هوا باید تنظیم گردد.

۸ – بدنه مشعل وسایر قطعات برقی مخصوصا رله فرمان مشعل باید به سیستم ارت  اتصال زمین ) وصل شود.

۹ – بازدید کامل دودکش که بدون گرفتگی و اندازه آن مناسب ظرفیت مشعل و دیگ باشد در صورت مکش زیاد دریچه تنظیم هوا نصب گردد همچنین دریچه انفجار قبل از دودکش نصب شود.

۱۰ – در مورد دیگهای آبگرم و بخار قبل از استارت مشعل دیگ باید به مقدار مناسب آب داشته باشد و در مورد کوره ها اگر فن مکنده در دودکش وجود داشته باشد ابتداء باید آن فن روشن و بعد مشعل استارت شود.

توجه :

کلیه مشعلها باید توسط تکنسینهای مجرب سالیانه سرویس کلی شوند در صورت بروز اشکالات مقطعی در مشعل به جدول رفع عیب مشعلها موجود در کاتالوگ مراجعه شود.

عیب یابی مشعل های گازی

 

 

 

میزان مصرف سوخت مشعلهای گازوئیلی تولیدی مشعل کاوه

 ۶/۰۰۰/۰۰۰/- kcal/h تا ظرفیت

 

معمولا مشخصات زیر برروی نازل سوخت مشعل نوشته میشود

۱ – ظرفیت نازل : معمولا برحسب USGAL/H ودرفشار ۷ اتمسفر محاسبه گردیده است وطبیعی است که با افزایش فشارپشت نازل ( فشارتولیدشده پمپ ) ظرفیت نازل افزایش می یابد.

۲ – زاویه پاشش سوخت .معمولا ۳۰ درجه ۴۵ درجه ویا ۶۰ درجه میباشد

۳ – نوع پا شش سوخت . سه نوع میباشد. الف پر S ب – B نیمه پر ج  تو خالی H

فشارگاز کارکرد مشعل های کاوه جهت نصب مشعل و راهنمائی های لازم در زیر آمده است