04134329357

مواد شیمیایی برای تصفیه آب

مواد شیمیایی برای تصفیه آب

مواد شیمیایی بسیاری برای تصفیه آب دیگ وجود دارند. هدف از استفاده از این مواد شیمیایی در دیگ باید از قبل مشخص شود. معمولاً از مواد شیمیایی زیر برای تصفیه آب دیگ استفاده می شود:

مواد غیر آلی

مواد غیر آلی برای رسوب گذاری نمک های سخت آب به کار می روند. بعضی از مواد غیر آلی عبارتند از:

 1. سود سوز آور NAOH
 2. تری سدیم فسفات NA3PO4
 3. سدیم اسید فسفات NaH2PO4
 4. سدیم تری پلی فسفات Na5P3O10
 5. بورات سدیم Na2B4O2
 6. سولفیت سدیم Na2SO3
 7. نیترات سدیم NANO3
 8. نیتریت سدیم NaNO2

مواد آلی

مواد عالی به عنوان کلوئیدهای محافظ عمل می کنند. بعضی از مواد آلی مورد استفاده برای تصفیه آب عبارتند از:

 1. آلژنیت سدیم و سایر مشتقات خزه دریایی
 2.  تانین کبراچو
 3. سولفونات لیگنین
 4. نشاسته

وظایف مواد شیمیایی

برای تصفیه آب دیگ از مواد شیمیایی مختلف استفاده می شود. این مواد که به گروه های مختلف تقسیم می شوند، وظایف خاصی در تصفیه آب ناخالص و تبدیل آن به آب مناسب برای دیگ انجام میدهند.

سود سوزآور

از هیدروکسید سدیم (سود سوزآور) برای کنترل درجه قلیایی آب دیگ و رسوب گذاری نمک منیزیم استفاده می شود. PH آب دیگ باید بین ۷ تا ۱۱ باشد تا از تشکیل رسوب جلوگیری شود.آب دیگ PH برابر با ۷ خنثی است.

آب دیگ PH بیشتر از ۷ قلیایی است.

کرومات ها و سولفیت ها

کرومات سدیم و سولفیت سدیم به منظور کنترل خوردگی به دیگ افزوده می شوند. کرومات سدیم به عنوان یک بازدارنده برای حفاظت از فلز دیگ عمل میکند.

در حالی که سولفیت سدیم یک جاذب اکسیژن است که اکسیژن را از آب دیگ جمع می کند. اکسیژن موجود در آب دیگ سولفیت سدیم را به سولفات سدیم تبدیل می کند.

فسفات ها

از فسفات های سدیم برای کنترل رسوب گذاری نمک های سخت به صورت آهک نامحلول و فسفات منیزیم استفاده می شود.

نیترات ها و نیتریت ها

از نیترات ها برای کنترل شکنندگی فلز استفاده می شود. نیتریت ها همانند سولفیت ها به کنترل خوردگی اکسیژن کمک می کنند، اما در شرایط معین که فلزات ناهمگن به ویژه مس، برنج، یا لحیم نرم در آب دیگ غوطه ور باشند، باعث خوردگی موضعی شدید می شوند، مگر این که از عوامل بازدارنده مناسب استفاده شود. استفاده از آنها به سیستمهای آبگرم محدود است.

مواد آلی

از مواد آلی برای کنترل مواد نامحلول در سوسپانسیون به صورت لجن و جلوگیری از تشکیل رسوب سخت و چسبنده در سطوح انتقال گرما استفاده می شود.

ترکیبات جوشان

از ترکیبات تجاری جوشان برای تصفیه آب در دیگ های کوچک استفاده می شود. این ترکیبات که می توانند جامد یا مایع باشند، مخلوطی از مواد شیمیایی تصفیه آب هستند. فرمول مخلوط سازی این ترکیبات، یک راز تجاری سازنده است.

به طور کلی از دو نوع ترکیبات جوشان استفاده می شود:

 1. ترکیبات جوشان مبتنی بر کرومات

 2. ترکیبات جوشان مبتنی بر ترکیبات نمک قلیایی بعلاوه سولفیت سدیم