04134329357

مقاومت مصالح مورد استفاده در دیگ

مقاومت مصالح مورد استفاده در دیگ

داشتن تصویری از مقاومت مصالح مورد استفاده در دیگ بسیار ضروری است.

هیچ یک از تجهیزات واحد برای کار در نزدیک نقطه شکست طراحی نشده اند تا ایمنی و امکان نگهداری بهینه حافظ جان بهره برداری و سایرین باشد.

تنش

تنش در مقاومت مصالح مورد استفاده در دیگ بسیار شبیه فشار است و واحد آن Lb/in² است و اساساَ نیروی اعمال شده روی سطح است.

میتوان تنش اعمال شده بر ماده را با آزمایش تعیین نمود.

از آنجایی که اکثر مواد به کار رفنه در واحد فلز هستند از آن برای توضیح عمل تنش و مقاومت مصالح استفاده می کنیم.

تنش کششی

ما از تنش کششی شروع میکنیم زیرا رایجترین نوع تنش است.

تنش زمانی رخ میدهد که چیزی را میکشید. یک ماده غیر فولادی را تحت تنش کششی منظم قرار دهید اگر این ماده کش باشد میتوانیم به راحتی بکشیم.

وقتی فلز به کش آمد و با رها کردن به حالت اولیه بازگشت این عمل را الاستیک میگویند و ما به آن تنش اعمال میکنیم و غلز مقاومت می کند.

این عمل ساده ترین عمل آزمایش کششی روی مواد برای تعیین میزان مقاومت مصالح می باشد.

هر قدر سطح مقطع بیشتر باشد نیروی مورد نیاز برای کشیدن آن بیشتر خواهد شد.

دستگاههای جدید این امکان را میدهند تا مقدار سطح را به دستگاه وارد کرده و مقدار تنش توسط دستگاه محاسبه و بصورت نمودار منحنی پرینت گرفت.

اگر مقدار نیرو کمی افزایش یابد تنش به اندازه ای است که فلز به سادگی کشیده می شود بدون این که مقاومت بیشتری نشان دهد. نقطه ای که این حالت شروع میشود تنش تسلیم است.

وقتی فلز به این نقطه رسید تغییر شکل می دهد و این عمل شبیه اعمال سردی روی فلز است که اکثراَ فولادها را سخت تر کرده و مقاومت آنها را بالا می برد.

تنش برشی و خمشی

تنش برشی همچنان که از نامش مشخص است در برابر برش مقاوم است و بیشتر برای عملیات ساخت که ماده توسط تنش های برشی بریده می شود لحاظ میگردد.

بر خلاف تنشهای کششی و فشاری که نیرو بر سطح مقطع وارد می شود در اینجا موازی با سطح مقطع اعمال می گردد. این مورد به ندرت در دیگها لحاظ می شود زیرا ساخت بویلر مجاز به پرچ کاری نیستند.

تنش خمشی یک تنش خاص نبوده و تابعی از استحکام فشاری، کششی و برشی می باشد.