04134329357

مساحت موتورخانه

مساحت موتورخانه

چینش دستگاهها در موتور خانه های مرکزی

فاصله های قرار گرفتن دستگاهها در موتورخانه

تعیین مساحت و فضای مورد نیاز موتورخانه به پارامترهای زیادی نوع دستگاهها، ابعاد و تعداد آنها، محدودیت های مکانی، نظرات کارفرما و بستگی دارد ولی بصورت تقریبی می توان از نمودار زیر استفاده کرد. در این راستا برخی منابع حداقل حجم بویلر روم را ۱۶ برابر حجم بویلر ها ذکر کرده اند و حداقل حجم برای سایر تجهیزات را ۱۲  برابر آنها ذکر کرده اند. بنابراین با داشتن حجم تقریبی دستگاهها و ارتفاع محل می توان مساحت لازم را بدست آورد.

استاندارد ASME مقدار مساحت کل برای تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمان را ۴ درصد تا ۹ درصد مساحت کل ساختمان پیشنهاد میکند که این مقدار در اکثر ساختمانها بین ۶ الی ۹ درصد قرار می گیرد با توجه به اینکه محدوده فوق شامل تجهیزات تهویه مطبوع، برقی، آبرسانی،آتشنشانی و شافتهای عمودی انتقال خطوط برق و لوله ها و نیز کانالهای تاسیساتی مکانیکی می شود.

دیگ ها

 1. حداقل فاصله دیگ های چدنی و فولادی از یکدیگر با ظرفیت متوسط ، حداقل ۱۰۰ سانتی متر و برای ظرفیت های بیشتر حداقل ۱۵۰ سانتیمتر
 2. حداقل فاصله پشت دیگ های چدنی و دیگ های فولادی با ظرفیت متوسط از دیوار یا دیگر دستگاهها ۱۰۰ سانتیمتر و برای ظرفیت های بیشتر ۱۵۰ سانتیمتر
 3. حداقل فاصله دیگ های چدنی و فولادی با ظرفیت متوسط از دستگاههای کناری(بجز دیگ ها) یا دیوار کناری ۱۰۰ سانتیمتر و برای دیگ های با ظرفیت بیشتر ۱۵۰ سانتیمتر
 4. حداقل فاصله جلوی هر دیگ چدنی (قسمت مشعل) از دیوار، درب و یا دیگر دستگاهها ۱۰۰ سانتی متر باشد
 5. حداقل فاصله جلوی هر دیگ فولادی (قسمت مشعل) از دیوار، درب و یا دیگر دستگاهها به اندازه طول دیگ بعلاوه ۵۰ سانتیمتر

پمپ سیرکولاتور

 1. حداقل فاصله هر پمپ زمینی، افقی از یکدیگر ۴۰ سانتیمتر
 2. حداقل فاصله هر پمپ زمینی افقی از دیوار پشتی ۴۰ سانتیمتر و از دستگاه پشتی ۵۰ سانتیمتر و از دیوار کناری یا دستگاه کناری (بجز پمپ ها ) ۵۰ سانتیمتر
 3. حداقل فاصله لازم در جلو پمپ زمینی افقی به اندازه ۵٫۵ برابر قطر لوله مکش پمپ بعلاوه ۷۵ سانتیمتر

سختی گیر رزینی

پیشنهاد میگردد در هر موتورخانه ای دو دستگاه سختی گیر استفاده شود

 1. حداقل فاصله سختی گیر ها از یکدیگر هشتاد سانتیمتر و مخزن احیاء (آب نمک) در وسط دو عدد سختی گیر
 2. حداقل فاصله سختی گیر ها از دیوار یا دستگاه پشتی حداقل ۴۰ سانتیمتر و فاصله جلوی آنها حداقل ۱۰۰ سانتیمتر باشد.

منبع کوئلدار

منبع کوئلدار تامین آبگرم مصرفی یا بهداشتی

 1. مبدل حرارتی تامین آبگرم مصرفی، از نوع منبع کویلدار و ایستاده و تعداد دو تا برای موتورخانه ها پیشنهاد می شود.
 2. حداقل فاصله منابع تولید آبگرم مصرفی از یکدیگر از دیوار پشتی و یا دستگاه پشتی ۴۰ سانتیمتر باشد.
 3. حداقل فاصله جلوی منابع تولید آبگرم مصرفی، به اندازه قطر منبع و حداقل ۱۵۰ سانتیمتر

مخزن ذخیره روزانه سوخت

 1. پیشنهاد میگردد مخزن ذخیره روزانه سوخت از نوع ایستاده با ارتفاع حداقل ۲۰۰ سانتیمتر است.
 2. حداقل فاصله مخزن ذخیره روزانه سوخت از دیوار یا دستگاه پشتی ۴۰ سانتیمتر و از دیوار یا دستگاه کناری ۵۰ سانتسمتر
 3. حداقل فاصله جلوی مخزن ذخیره روزانه سوخت ۱۰۰ سانتیمتر.

منبع انبساط بسته

 1. در صورت استفاده از منبع انبساط بسته تعداد آنها به اندازه تعداد دیگ ها باشد ولی از سه عدد بیشتر نشود.
 2. نوع منابع انبساط بسته، استوانه ای ایستاده بالشتکی (نیتروژنی) پیشنهاد می شود.
 3. فاصله منابع انبساط بسته از یکدیگر حداقل ۴۰ سانتیمتر و از دیوار پشتی و دیگر دستگاهها حداقل ۴۰ سانتیمتر
 4. فاصله جلوی منبع انبساط بسته، حداقل ۱۰۰ سانتیمتر باشد.

کلکتــورهــا

 1. حداقل فاصله کلکتور از اطراف یا دستگاهها ۴۰ سانتیمتر
 2. فاصله کلکتور از دیوار پشتی ۳۰ سانتیمتر
 3. حداقل فاصله کلکتور از جلو ۱۰۰ سانتیمتر

تابلو برق

 1. حداقل فاصله تابلوی مرکزی برق ایستاده زمینی موتورخانه از دیوار کناری یا دستگاه کناری ۶۰ سانتیمتر باشد
 2. حداقل فاصله تابلو برق مرکزی برق موتورخانه از دیوار پشتی ۶۰ سانتیمتر
 3. حداقل فاصله تابلوبرق مرکزی از جلو ۱۵۰ سانتیمتر

پیشنهاد میگردد پشت دستگاهها به دیوار باشد و از پهلو کنار هم قرار گیرند.