04134329357

مخزن ذخیره سوخت دفنی

مخزن ذخیره سوخت دفنی

 

مخزن ذخیره دفنی

 1. طول مسیر مکش پمپ سوخت نباید بیش از ۳۰ متر باشد.

 2. موقعیت مخزن نسبت به پی ساختمان باید طوری باشد که زیر مخزن خارج از خط ۴۵ درجه که از سطح پی میگذرد، نباشد.

 3. فاصله هیچ قسمت از مخزن تا دیوار های زیر زمین ساختمان، حوضچه ها، تاسیسات ساختمان و یا خط محدوده محوطه ساختمان ملک نباید از ۵۰ سانتیمتر کمتر باشد.

 4. مخزن زیر زمینی سوخت مایع باید روی پایه های محکمی نصب شود.

 5. حمل مخزن و قراردادن آن در گود باید به آرامی و با احتیاط و با استفاده از قلابهای آن صورت گیرد. کشیدن مخزن روی زمین یا سقوط آن در گود، مجاز نیست.

 6. اطراف مخزن باید با مواد غیر خورنده از قبیل ماسه شسته، خاک یا شن، که در محل به خوبی کوبیده شده باشد، دست کم به ضخامت ۱۵ سانتیمتر پر شود.

 7. روی مخزن باید دست کم به ضخامت ۶۰ سانتیمتر با خاک پوشانده شود یا آن که پوشش خاک به ضخامت ۳۰ سانتیمتر باشد و روی آن به ضخامت ۱۰ سانتیمتر با بتن مسلح پوشانده شود.

 8. اگر مخزن زیر زمینی در محلی نصب می شود که احتمال عبور وسایل نقلیه روی آن باشد، پوشش خاک روی مخزن باید دست کم ۹۰ سانتیمتر باشد یا آن که پوشش خاک به ضخامت ۴۵ سانتیمتر باشد ورودی آن به ضخامت ۱۵ سانتیمتر با بتن مسلح پوشانده شود.

 9. به منظور جلوگیری از جمع شدن آبهاب سطحی و نفوذ آن به داخل مخزن یا سطوح خارجی آن، باید در کف چاهک دسترسی به دریچه آدم رو مخزن لوله تخلیه آب پیش بینی شود.

 10. سطوح خارجی مخازن فولادی زیر زمینی باید با پوشش های مقاوم در برابر اثر رطوبت و خوردگی خاک حفاظت شود.

 11. مخازن فولادی زیر زمینی باید اتصالات زمین داشته باشند.

 12. اگر مخزن در محلی نصب شود که به سبب بالا بودن سطح آب زیر زمینی یا احتمال جریان سیل امکان شناور شدن آن وجود داشته باشد باید با مهار کردن مخزن روی فونداسیون بتنی یکپارچه از شناور شدن آن جلوگیری شود.

 13. همه لوله ها مرتبط با مخزن زیر زمینی باید از بالای مخزن به آن متصل گردد.

 14. مخزن زیر زمینی باید به وسیله ای برای اندازه گیری سطح مایع داخل آن مجهز باشد.

 15. مخزن زیر زمینی باید به لوله هواکش که فضای داخل را پیوسته به هوای آزاد خارج مربوط کند، مجهز باشد.