04134329357

متعلقات دیگ بخار

متعلقات دیگ بخار

متعلقات دیگ بخار، دستگاههایی هستند که مستقیماً به دیگ متصل می شوند تا دیگ بتواند به طور ایمن و کار آمد، کار کند. این دستگاه ها تحت عنوان اتصالات و اسباب نیز شناخته می شوند.

دیگ بخار

متعلقات دیگ بخار

  • شیر ایمنی و شیر اطمینان دیگ بخار

شیر ایمنی یا شیر اطمینان برای جلوگیری از افزایش فشار دیگ بخار از حداکثر فشار کاری مجاز نصب می گردد. این آخرین دستگاه مکانیکی محافظ دیگ بخار در برابر فشار اضافی بوده و مهمترین شیر در دیگ بخار و دیگ آبگرم محسوب می شود.

  • قطع کننده سوخت کم آبی و آب رسانی دیگ بخار

قطع کننده سوخت کم آبی اولین کنترلگر کم آبی بوده و برای قطع مشعل دیگ بخار در حالت کم آبی بکار می رود.

این شیر قدری پایین تر از سطح آب عملیاتی عادی نصب می گردد.

یک قطع کننده کم آبی کمکی به طور سری با قطع کننده کم آبی اولیه نصب می شود و طوری واقع می گردد که مدار حد را قدری پایینتر از قطع کننده اولیه قطع می کند.

هدف از قطع کننده کمکی در دیگهای بخار پشتیبانی کنترل ایمنی در حالت از کار افتادگی قطع کننده اولیه برای خاموش کردن مشعل می باشد.

 

تله بخار

تله بخار یک دستگاه خودکار برای جداسازی چگالش و هوا از خطوط بخار بدون اتلاف بخار است.اگر چگالش از خطوط بخار جدا نشود میتوان باعث ایجاد ضربه آب گردد که موجب پارگی لوله میشود.

کلکتورهای اصلی بخار، سرشاخه های اصلی بخار، ته لوله بالا رونده بخار، رادیاتورها، مبدل های حرارتی، پوشش بخارنیازمند تله بخار برای رفع چگالش هستند. در ورودی تله باید یک صافی بخار نصب شود تا از ورود رسوب و سایر ذرات جامد به تله جلوگیری کند.

هواگــــیر

از هواگیر برای خارج کردن هوای آزاد شده از آب درون دیگبخار استفاده می شود. این دستگاهها معمولا در دیگ بخار آبگرم نصب می گردد.

پمپ برگشت چگالش و حلقه برگشت در دیگ بخار

چگالش همان آب مقطر ناشی از دفع گرمای نهان بخار است. در جایی که نتوان چگالشی را با نیروی گرانشی بازیافت کرد، از یک پمپ استفاده می شود.

مخزن انبساط

هنگامی که آب گرم می شود. حجمش افزایش می یابد سبک تر می شود و در خط تغذیه به سمت واحدهای گرمایش، جریان می یابد.

از مخزن انبساط برای مواجهه با انبساط آب در زمان گرم شدن استفاده می شود. این مخازن در بالاترین نقطه سیستم قرار می گیرد.

در واقع این مخزن به عنوان یک شیر اطمینان عمل کرده و آب اضافی سیستم را هنگام گرم شدن آب و افزایش حجم آن، جمع آوری میکند.

مخزن ذخیره

صافی سوخت

درجه فشار

لوله سیفون

آب نمای شیشه ای

دما سنج

کنترلگر فشار

شیر قطع

شیر زیر آب

شیر تغذیه

شیر تکضرب