04134329357

لوله های دیگ

لوله های دیگ

لوله های دیگ، از نظر ساخت، بطور معمول بر سه نوع است

لوله بدون درز

که از سوراخ کردن و کشیدن میل گرد و سرخ شده، تا حصول اندازه مورد نظر بوجود می آید.

لوله جوشی

لب روی لب ( جوش شده به روش آهنگری) که از شکل دادن یک تسمه فلزی به شکل لوله و قراردادن لبه های طولی بر روی هم تشکیل یافته است. در این نوع لوله درز اتصال را گرما داده و آن را به روش آهنگری جوش می دهند.

لوله جوشی لب به لب

که توسط مقاومت الکتریکی جوش داده می شود و مانند لوله های نوع دوم می باشد و درز اتصال بصورت لب به لب جوش می شود.

به هنگام استفاده از لوله های درز دار توصیه می شود که درز جوش لوله ها دور از تابش شعله قرار گیرد. لوله های خم شده در دیگهای لوله خمیده بطور معمول توسط دستگاه خم می شوند.

 لوله های دیگ

والس

انتهای لوله ها

گشاد کاری، شیپوره کاری، لبه خم کاری

در عمل انتهای تمام لوله های دیگ بخار در داخل سوراخ لوله رو، واقع بر صفحه – لوله، استوانه یا پوسته، گشاد می شوند.

این عمل جهت کیپ نمودن لوله ها در سوراخ لوله رو، جهت جلو گیری از نشت و ایجاد یک درگیری محکم بین لوله و سوراخ لوله رو ، آنچنانکه لوله تا حدی شبیه یک عضو مهار کننده عمل نماید، می باشد.

پس از ایجاد سوراخهای لوله رو لبه آنها در حدود ۱/۱۶ اینچ پخ میزنند تا بهنگام گشاد نمودن لوله به داخل آنها ، لبه تیزی که بتواند به داخل جدار لوله فرو رود، وجود نداشته باشد.

سوراخهای لوله رو بجز صفحه-لوله دیگهای لوله دودی ۱/۳۲ اینچ بیشتر از اندازه قطر خارجی لوله های دیگ پرداخت میگردد چون در این نوع دیگ لوله ها جهت تعویض باید از سوراخهای لوله بیرون کشیده شوند.

این سوراخها را ۱/۱۶ اینچ بیشتر از قطر خارجی لوله ها پرداخت مینمایند تا به هنگام خارج کشیدن لوله ها ی رسوب پوشیده ، از صدمه دیدن صفحه -لوله جلوگیری شود.

سوراخهای لوله روی ایجاد شده بر روس استوانه های ضخیم را ممکن است در طولی از ضخامت برقو زد، تا بتوان قسمتی از دیواره حلقوی انتهای لوله را به خوبی در داخل سوراخ لوله رو گشاد نمود.

برقو زدن

قطر قسمت برقوزده شده سوراخ لوله رو، باید به حدی باشد که شیپوره کاری لبه لوله را مطابق مقررات اجازه دهد.

برقو زدن را می توان از داخل یا خارج انجام داد. در یک دیگ لوله آبی، به هنگام برقو زدن سوراخهای لوله روی واقع بر قسمت فوقانی استوانه بخار بهتر است این عمل از داخل انجام گیرد زیرا برقوزدن سوراخهای لوله رو از خارج، محقظه هایی را جهت تجمع دوده فراهم می سازد.

در دیگهای لوله آبی، لوله ها و پستانک ها، باید به اندازه ۱/۴ تا ۱/۲ اینچ از سوراخ های لوله رو بیرون آمده و حداقل به اندازه ۱/۸ اینچ بیشتر از قطر سوراخ لوله رو شیپوره کاری شود

در دیگهای لوله دودی، اگر انتهای لوله های واقع در معرض گرما و گازهای احتراق، شیپوره کاری شود این انتها ممکن است به زودی در اثر سوختگی از بین برود.

در این دیگها پس از گشاد کاری لوله ها، لبه آنها را خم مینمایند تا آنها را بیش از حد داغ شدن، محافظت نماید هر چند این عمل قدرت درگیری لوله در سوراخ لوله را چندان افزایش نمی دهد.

در دیگهای لوله آبی (water tube ) جهت محاسبه فشار مجاز لوله های تا قطر خارجی ۵ اینچ مطابق آیین نامه از رابطه زیر استفاده می شود:

 

(P=S2T-.01D-2e/D-(t-.005D-e

مشخصات فرمول

  • p بیشترین فشار مجاز بر حسب psi
  • D قطر خارجی لوله بر حسب اینچ
  • t کمترین ضخامت مورذ نیاز بر حسب اینچ
  • S بیشترین تنش مجاز برای جنس لوله بر حسب LB/IN
  • E ضریب ضخامت برای انتهای گشاد شده لوله