04134329357

قطعات انبساطی

قطعات انبساطی

قطعات انبساطی برای جذب حرکات لوله ناشی از انبساط و انقباض هر جا که انجام این کار با کمک خم و حلقه انبساط ممکن نباشد باید از قطعات انبساط استفاده شود.

در صورتیکه جای کافی برای جذب حرکات لوله، ناشی از انبساط و انقباض با استفاده از خم و حلقه انبساط وجود داشته باشد باید از نصب قطعه انبساط خودداری شود.

 

قطعات انبساطی

  1. در لوله کشی تاسیسات گرمایی یا سرمایی، اگر نتوان انبساط و انقباض لوله، ناشی از تغییر دمای سیال داخل لوله را با ایجاد خم های انبساط کنترل کرد، می توان از قطعه انبساط برای این ممنظور استفاده نمود.
  2. جنس و مشخصات قطعه انبساط باید متناسب با حداکثر دما و حداکثر فشار کار سیستم باشد.
  3. قطعه انبساط بین دو نقطه مهار لوله کشی نصب می شود. در شکل قطعه نبساط در وسط لوله و در شکل قطعه انبساط در یک انتهای لوله نزدیک به نقطه مهار لوله نشان داده شده است.
  4. قطعه انبساط باید قادر به جذب حداکثر طول لوله بین دو مهار، در اثر انبساط یا انقباض باشد.
  5. قطعه انبساط ممکن است محوری یا قابل انعطاف باشد. قطعه انبساط قابل انعطاف به میزان محدود امکان جذب حرکات عرضی لوله را دارد.
  6. در استفاده از قطعه انبساط محوری ثابت نگه داشتن لوله در امتداد محور آن بسیار مهم است در غیر این صورت قطعه انبساط صدمه خواهد دید.

استفاده از هادی ها

به این منظور در سراسر طول لوله باید از هادی های محوری به عنوان تکیه گاه لوله استفاده نمود. هادی محوری امکان حرکت لوله در امتداد محور آن را ممکن نموده و مانع هر گونه حرکت عرضی و به طرف بالا و پایین لوله می شود.

فاصله بین هادی های محوری مطابق شکل فوق برابر با L1 یک الی یک و نیم برابر قطر لوله، L2 برابر ۱۵ تا ۲۰ برابر قطر لوله و L3 فاصله استاندارد بین دو تکه گاه مجاور ، متناسب با قطر نامی لوله، وزن سیال و غیره

  • در صورتیکه بست و تکیه گاه لوله از نوع آویز باشد، به دلیل عدم امکان کنترل حرکت عرضی لوله نباید از قطعه انبساط محوری استفاده شود.
  • در استفاده از قطعه انبساط توصیه می شود هنگام نصب اولیه قطعه انبساط به اندازه نصف حداکثر تغییر طول محاسبه شده لوله در طرح کشیده شود.