04134329357

قطر لوله ها

محاسبه قطر لوله ها با استفاده از فرمول ( دبی  و نرخ افت فشار)

برای تعیین قطر لوله ها باید دبی و افت فشار را داشت پس از بدست آوردن قطر باید سرعت را کنترل نمود که از فرمول زی بدست می آید :

D=8F×V²/Ω²g(ΔH/L)

در فرمول فوق Fو VوHو  Leq به ترتیب زبری داخلی لوله، دبی آب، به متر مکعب بر ثانیه، نرخ افت فشار به متر آب بر متر طول، طول متعادل به متر و شتاب ثقل به متر مجذور ثانیه است.

از آنجایی که سرعت مناسب در لوله ها معمولاً ۱٫۲ متر بر ثانیه است پس برای لوله های فولادی و قطر های مختلف داریم. معمولاً برای لول های فولادی نسبتاً صاف ضریب F را برابر با .۰۱۵ می باشد و نرخ افت فشار را در سیستمهای گرمایشی ساختمان معمولاً ۲٫۵ می گیرند.

محاسبه قطر با استفاده از ظرفیت حرارتی دستگاه و دبی عبوری

برای محاسبه قطر لوله های گرمایشی و سرمایشی می توان مستقیماً از فرمول زیر استفاده نمود.

D(inch)=.018×(Q(BTU/H)).4­

محاسبه قطر لوله ها با استفاده از نمودار

قطر لوله ها با توجه به دبی افت فشار و یا سرعت سیال در لوله ها محاسبه می شود. برای لوله های فولادی می توان از نمودار استفاده نمد.

  • در ساختمانهای مسکونی افت فشار پیشنهادی برابر ۲٫۵ درصد یا ۳۰۰ میلی اینچ بر صد فوت می باشد.
  • با داشتن این افت فشار و دبی گذرنده از هر شاخه می توان قطر مورد نظر را بدست آورد.
  • باید از روی نمودار سرعت سیال را بدست آورد و آگر از مقدار مجاز بیشتر باشد و یا خیلی کمتر بود قطر را مجدداً انتخاب می کنیم.
  • سرعت مناسب برای لوله کشی گرمایش ۲ تا ۶ فوت بر ثانیه ، ماکزیمم ۸ فوت بر ثانیه برای مناطق متصرفه، ۱۰ فوت برای ثانیه ماکزیمم- سرعت برای مکانهای غیر قابل سکونت، مناسبترین سرعت ۴ فوت بر ثانیه و کمترین سرعت نباید از ۱٫۵ فوت بر ثانیه باشد.

انبساط و انقباض لوله ها

روشهای جذب انبساط و انقباض لوله ها

به منظور جذب انبساط و انقباض طولی لوله ها که ناشی از تغییر دما می باشد از روشهای مختلفی استفاده می شود.

  1. خم های U و Z و L شکل
  2. قطعات انبساطی

 

قطر لوله ها

قطر لوله ها

قطر لوله ها

قطر لوله ها

حلقه انبساطی

مناسبترین موقعیت لوپ مرکز لوله می باشد. اگر امکان اینکه لوپ در مرکز لوله قرار بگیرد وجود نداشته باشد بهتر است فاصله تکیه گاههای ثابت تا خم ها در هر طرف لوپ به یک اندازه باشد.

قطر لوله ها

قطر لوله ها