04134329357

فرابری از دیگ های بخار

فرابری از دیگ های بخار

فرابری دیگ های بخار ،بخار آب پاکیزه ، در کارکرد اقتصادی نیروگاه،نقشی مهم ایفا می نماید.

هنگامیکه بخار آب به ذرات آب یا جامدات کانی یا ناخالصی های دیگر آلوده باشد،

اشکالات متعددی پیش آمده و هزینه ها نیز بالا خواهند رفت.حمل مواد خارجی به بیرون از دیگ،توسط بخار آب را فرابری مینامند.

درصورت عدم وجود فرابری،خالص بودن بخار آب تولید شده بدیهی است.فرابری را می توان حذف نمود یا به حداقل رساند.

جهت اینکار ابتدا باید علت فرابری را تعیین نمودو سپس در جهت اصلاح آن کوشید. بطور کلی به زیانخای ناشی از فرابری توجه نمیشود.

فرابری از دیگ های بخار  میتواند برمصرف سوخت،مخارج نگهداری و ایمنی یک واحد تاثیر گزارد.

در بسیاری از موارد ، با وجود بکارگیری تمام شیوه های جلوگیری از فرابری،این مشکل هنوز خودنمایی میکند.

جهت کاستن مقدار جامدات همراه بخارآب به یک حداقل مطلق،از بخار شوی یا بخارجداساز استفاده می شود.

آب تغذیه ورودی به بخارشوی به طور نسبی خالص بوده  و از آن جهت شستن بخار آب خروجی از دیگ استفاده می شود.

در بخار جداساز ،جریان بخار آب با پره هایی برخورد نموده و به این وسیله ذرات آب و جامدات همراه بخار آب از بخار آب جدا می شود یا مسیر جریان بخار آب ، به طور ناگهانی تغییر نموده و در نتیجه ذرات خارجی  تحت نیروی گریز از مرکز به بیرون از بخار اب پرتاب می شوند.

بخار جداساز یا پالایشگر بخار از این نظر که وسایل نیروگاه را در مقابل صدمات ناشی از وجود آب یا مواد خارجی همراه بخار آب بیمه می نماید ،حایز اهمیت است.

رسوب

جداکردن رسوب از روی سطح مجاور آب،توسط یکی از سه روش جداکردن مکانیکی ،تصفیه آب و اسیدشویی انجام میگیرد.

جداکردن رسوب به روش مکانیکی بهنگام غیرفعال و خالی بودن دیگ صورت میگیرد. جداکردن رسوب به روش مکانیکیف به هنگام غیرفعال و خالی بودن دیگ صورت میگیرد.

قسمتهای قابل دسترس پوسته ،استوانه،کله گی ها و مهارها توسط یک اسکنه کند یا پکش مخصوص رسوب برداری تراشه برداری می شود.

باید دقت نمود که سطح فلز خراشیده نشود.در دیگهای لوله آبی رسوب را می توان توسط مته های مجهز به کله دوار(مانند مته های حفری) از روی سطح داخلی لوله ها سایید.

مادامیکه مته دوار مشغول کار است برای شستن رسوب های جداشده از سطح داخلی لوله ها می توان از آب استفاده نمود.

باید دقت نمود که مته ، بمدت طولانی در یک نقطه ثابت از لوله کار نکند و نیز نباید آنرا بی جهت بدرون لوله فشار داد زیرا این عمل میتواند باعث خسارت دیدن لوله شود.

در دیگهای لوله دودی،لایه های رسوب روی سطح خارجی لوله دودها را می توان بکمک لرزش لوله ها توسط دستگاه های لوله لرزان یا حرکت دادن یک میله سنگین بطور عرضی در هر لوله جدا نمود.

پس از جدا کردن رسوب به روش مکانیکی باید دقت نمود که قبل از بستن درب دیگ و فعال نمودن آن  هیچگونه رسوب جداشده ایی بروی سطوح باقی نمانده باشد.

در بسیاری موارد در اثر باقی ماندن زیادی از رسوبهای جدا شده در یک محل ،خسارات سنگینی ببار آمده است. جهت جداسازی اکسیدهای فلزی اغلب از اسیدشویی استفاده می شد.

اسید شویی

سوز سود آور و کربنات سدیم از دیرباز جهت پاک نمودن چربی از روی سطوح جانب آب دیگ مورد استفاده قرار میگیرد.

همانطور که پیشتر اشاره شد برای هر ۱۰۰۰ لیتر آب ،یک کیلوگرم از هر یک از این دو ماده لازم می باشد.

پس از پر کردن دیگ با محلول سود سوز آور و کربنات سدیم،شیر تخلیه هوای دیگ را باز نگه داشته و مشعل با آتشی ملایم روشن می شود.تا زمانی که از شیر تخلیه هوا بخار متصاعد شود.

سپس،شیرتخلیه هوارا بسته فشار دیگ به ۲۵ psi  رسانیده میشود و با ثابت نگه داشتن این فشار عمل جوشاندن محلول بمدت ۲۴ ساعت ادامه می یابد.

برخی از متصدیان دیگ پس از ۴ساعت جوشاندن با باز کردن شیر تخلیه دیگ سطح محلول درو آن را به وسط شیشه اب نما می رسانند.

ولی بعد از ۲۴ساعت جوشاندن با باز نگه داشتن شیرتخلیه هوا ،محلول را با تخلیه و دیگ را برای بار دیگر با اب تمییز و داغ پر می نمایند.

آب را از دیگ تخلیه نموده و سطوح داخلی را بطور کامل کورد بازبینی قرار میدهند.در صورت لزوم جهت شستشوی نهایی میتوان آب داغ را توسط یک شیلنگ به روی سطوح داخلی پاشید.

حلالهای مورد مصرف در اسیدشویی متنوع هستند.گروهی از اسید کلریدریک استفاده  میکنند. حال آنکه گروهی دیگر اسید فسفریک بکار میبرند.روش معمول بقرار زیر است:

دیگ را تا آنجا که حلال از شیرهای تخلیه هوا سرسز گردد،پر میکنند(افزودن اسید به آب در خارج از دیگ صورت میگیرد) سپس،بمدت ۴تا۶ ساعت اجازه می دهند که حلال رسوبها را در خود حل نماید.پس از تخلیه حلال،دیگ را از یک محلول خنثی کننده پر مینماید.

اگر جهت حل کردن رسوبها محلول اسید کلریدریک بکاررفته باشد،جهت خنثی نمودن از یک محلول رقیق اسید فسفریک استفاده می شود.پس از تخلیه محلول خنثی کننده،سطوح داخلی را با آب تمییز و داغ شستشو میدهند.

سپس به سرعت دیگ را از یک محلول قلیایی پر کرده و آنرا به مدت چندین ساعت می جوشانند.

این محلول قلیایی نیز از دیگ تخلیه شده و پس از شستشوی نهایی سطوح با آب تمیز و گرم دیگ را برای شروع بکار با آبی که بطور مناسب عمل آورده شده است،پر می نمایند.

احتیاط به هنگام اسیدشویی دیگهای مجهز به بخار داغکن یا دیگر وسایل دارای لوله های خمیده و حصول اطمینان از پاک شدن کامل بقایای اسید ازداخل لوله های خمیده u شکل لازم می باشد.در نتیجه پس از اسیدشویی مراحل خنثی سازی و شستشوی نهایی بسیار با اهمیت است.

جهت بیرون راندن اسید از درون فضاهای مرده می توان از هوای فشرده استفاده نمود.

اگر چنین کاری صورت نگیرد. احتمال پاک نشدن کامل  لوله ها از محلول اسیدی و در نتیجه نازکتر شن آنها وجود خواهد داشت. اسید شویی دیگهای پرچی می تواند خطرناک باشد زیرا ممکن است اسید به زیر تسمه پرچ یا به زیر لبه ورق اتصالات لب روی لب نفوذ نموده و باعث خوردگی این اجزا نگهدارنده شود.

در نتیجه دیگهای پرچی بطور معمول اسیدشویی نمیشوند.

اسید شویی ممکن است بر نواحی تحت تنش های موضع شدید یا تنش های متناوب تاثیر گذارد.اسید شویی دیگی که که لوله ها ی آن بطور مکرر در سوراخ های لوله رو کشاده شده  می تواند به نشت از محل های کشاده   شده منجر شود.

در نتیجه اگر نتوان لوله هارا باز هم گشاد نمود تعویض آنها اجباری است با توجه به تمام مشکلات بهترین روش جهت تمیز نگه داشتن دیگ جلوگیری از رسوب می باشد.