04134329357

عمل آوری آب ورودی به دیگ

عمل آوری آب ورودی به دیگ

عوامل رسوب زا

عمل آوری آب ورود به دیگ به منظور تعدیل آب ورودی به دیگ است تا از مسائل ناشی از خوردگی، رسوب، فرسودگی فلز مانند شکنندگی جلوگیری نماید.

زمانیکه به آب دیگ فسفات اضافه می گردد هیدرواکسید اجزاء سختی زا بصورت رسوب جدا می شود که براحتی می توان آن را از دیگ جدا نمود.

یونهای فلزی موجود در آب ترکیب شده و آنها را بصورت محلول در آب نگاه میدارد که در این روش وجود بقایای اورتو فسفات در آب دیگ از عوامل مهم کنترل می باشد.

 

عوامل خوردگی

خوردگی PH

جهت مقابله با خوردگی کنترل دقیق PH از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.  PH پایین موجب خوردگی بیش از حد گردیده و PH بسیار بالا نیز موجب خوردگی آلیاژی دارای مس میگردد.

خوردگی بر اثر محلول در آب

گازهای O2 و CO2 موجود در آب را می توان با استفاده از دستگاه هوا زدا( دی اریتور) جدا نمود و بقایای اکسیژن را توسط موتد سولفیت یا هیدرازین از میان برد و PH  را در حد قلیایی نگه داشت.

سیلیس

در عمل آوری آب ورود به دیگ باید توجه زیادی به سیلیس محلول در آب نمود.

سیلیس محکمترین و چسبنده ترین ماده محلول در آب می باشد و لایه های شیشه مانند سیلیس از انتقال گرما جلوگیری نموده و موجب سوختگی لوله های میگردد.

کلسیم و منیزیم

کلسیم و منیزیم از اجزا رسوب زا هستند و بطور معمول توسط یک برنامه هماهنگ شده PH فسفاتی یا توسط چلانت ها می بایست کنترل شوند.

حدود های توصیه شده برای ویژگیهای آب دیگ

ویژگیهای آب