۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

عمل آوری آب ورودی به دیگ

عمل آوری آب ورودی به دیگ

عوامل رسوب زا

عمل آوری آب آب ورود به دیگ به منظور تعدیل آب ورودی به دیگ است تا از مسائل ناشی از خوردگی، رسوب، فرسودگی فلز مانند شکنندگی جلوگیری نماید.

زمانیکه به آب دیگ فسفات اضافه می گردد هیدرواکسید اجزاء سختی زا بصورت رسوب جدا می شود که براحتی می توان آن را از دیگ جدا نمود.

چلانتها یا همان یونهای فلزی موجود در آب ترکیب شده و آنها را بصورت محلول در آب نگاه میدارد که در این روش وجود بقایای اورتو فسفات یا چلانت در آب دیگ از عوامل مهم کنترل می باشد.

عوامل خوردگی

خوردگی PH

جهت مقابله با خوردگی کنترل دقیق PH از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که PH پایین موجب خوردگی بیش از حد گردیده و PH بسیار بالا نیز موجب خوردگی آلیاژی دارای مس میگردد.

خوردگی بر اثر محلول در آب

گازهای O2 و CO2 موجود در آب را می توان با استفاده از دستگاه هوا زدا( دی اریتور) جدا نمود و بقایای اکسیژن را توسط موتد سولفیت یا هیدرازین از میان برد و PH  را در حد قلیایی نگه داشت.

سیلیس

در عمل آوری آب ورود به دیگ باید توجه زیادی به سیلیس محلول در آب نمود.

سیلیس محکمترین و چسبنده ترین ماده محلول در آب می باشد و لایه های شیشه مانند سیلیس از انتقال گرما جلوگیری نموده و موجب سوختگی لوله های میگردد.

کلسیم و منیزیم

اجزا رسوب زا مانند کلسیم و منیزیم بطور معمول توسط یک برنامه هماهنگ شده PH فسفاتی یا توسط چلانت ها می بایست کنترل شوند.

حدود های توصیه شده برای پاره ای از ویژگیهای آب دیگ و آب تغذیه

ویژگیهای آب

ویژگیهای آب