04134329357

ظرفیت حرارتی دیگ

ظرفیت حرارتی در دیگ

در تعیین مشخصات دیگ پس از بدست آوردن تلفات حرارتی ساختمان (H) چه بر حسب کیلو وات (KW) و یا کیلو کالری در ساعت باید ۱۰ درصد به تلفات حرارتی افزود. این مقدار افزایش جهت تامین تلفات آن قسمت از لوله کشی است که به خوبی عایقکاری نشده است و یا در محل عبور لوله ها از نظر تلفات حرارتی، مناسب انتخاب نگردیده و یا اینکه منبع انبساط به خوبی عایق کاری نگردیده باشد. در محل هایی که از منبع آبگرم جهت آبگرم مصرفی ساختمان استفاده میگردد باید مقدار حرارت لازم را جهت منبع به دیگ افزود.

ظرفیت دیگH= H1+10%H1+H2

H  مقدار حرارت لازم بر حسب KW

H1 تلفات حرارتی محل بر حسب KW

H2 حرارت لازم جهت منبع دو جداره بر حسب KW

تعیین مشخصات دیگ بر حسب کاتالوگ

با داشتن ظرفیت حرارتی دیگ از روی کاتالوگ کارخانه سازنده طول و عرض دیگ و قطر دودکش و سایر مشخصات ضروری تعیین میگردد.

به عنوان مثال : ظرفیت حرارتی برای ۶۶KW بصورت

H=66000W=.86×۶۶۰۰۰=۵۶۷۶۰KCAL/HR

ظرفیت حرارتی۱۰۰۰۱

ظرفیت حرارتی۲۰۰۰۲