04134329357

طراحی سیستم روغن داغ

طراحی سیستم روغن داغ

دیگ روغن داغ بصورت گسترده ای در صنایع مختلف به ویژه در یک محیط گرم، مورد استفاده قرار می گیرد.

مایعی جهت انتقال گرما (HTF) که قادر به حمل انرژی گرمایی در یک دمای مشخص شده است.دامنه. استفاده از HTF جذاب است چرا که تبادل حرارتی صرفا در فاز مایع با حرارت معقول می باشد.

حالت انتقال به جای حالت انتقال حرارت ناپیوسته در فاز بخار خازنی است که فزایش کارایی سیستم. علاوه بر این، بر خلاف بخار، HTF ها نیازی به سیستم بالا ندارند
فشار برای انجام عملیات دمای بالا با توجه به فشار بخار کم و نقطه جوش که طراحی سیستم را ساده می کند. برخی از نمرات معمول روغن داغ استفاده شده

محدودیت های دمای بالای مشخص شده توسط سازنده. هنگامی که در معرض آلودگی نیستید، به عنوان مثال رطوبت، هوا، مواد فرآوری شده، و غیره، و استرس حرارتی بیش از حد مشخص شده، HTF ها می توانند سال ها بدون تغییر فیزیکی و شیمیایی قابل استفاده است. یک سیستم حلقه بسته طراحی اغلب انتخاب می شود تا وظیفه گرما را به مصرف کنندگان فرایند از طریق بخاری و یا زباله های شستشو تامین کند.
سیستم بازیابی گرما. یک جزئی را تشکیل می دهد،گرچه در سیستم به عنوان مقدار کمی از آن مورد نیاز است به دلیل تخریب تدریجی حرارتی، باید از روغن داغ استفاده شود.طراحی کارآمد  این سیستم ابزار گرم برای انجام رضایت بخش از فرآیند مربوطه ضروری است.
این مقاله با هدف تعیین جنبه های مهم طراحی سیستم های نفتی گرم مانند اندازه های اساسی، به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد سیستم های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد
تجهیزات در حلقه با محاسبات تصویری، ملاحظات طراحی عمومی، PSV معیارهای انتخاب، فلسفه کنترل و فلسفه حفاظت از سیستم.

شرح کلی سیستم روغن داغ

سیستم روغن داغ به طور کلی یک ترم خزش حلقه بسته است با یک منبع حرارت، روغن داغ را در یک سیستم با یک پمپ از طریق یک جریان معمولی بدون جریان (NNF) پر می کند.

دیگ روغن داغ

دیگ روغن داغ

از مخزن ذخیره سازی. برای جلوگیری از تماس با اکسیژن که در نهایت روغن داغ را از بین می برد استفاده می کنند،یفیت؛ مخزن تحت پوشش پودر نیتروژن نگهداری می شود. مخزن انبساط معمولا در محفظه نگهداری می شود که بالاترین نقطه از سیستم برای خروج هر گاز بسته است موجب پایداراری سطح در مخزن انبساط می شود.

روغن داغ از طریق پمپ به گردش در آمده و گرما را انتقال می دهد و از طریق کویل ها و لوله ها حرارت به محل مصرف انتقال داده و پس از تبادل حرارت به محل اولیه خود باز میگردد و مکش پمپ گردش دمای تهیه روغن داغ با درجه حرارت مورد نظر را کنترل می نماید و در اثر حرارت که حجم روغن افزایش می یابد که وارد مخزن ذخیره می گردد

اندازه تجهیزات

 • تجهیزات عمده ای که در سیستم روغن داغ استاندارد استفاده می شوند در زیر آورده شده است.
  • مخزن گسترش روغن داغ
  • پمپ گردش روغن داغ
  • فیلتر روغن داغ
 • • پمپ شروع به روغن داغ
  • واحدهای بازیابی گرما و بخار شده از ژنراتور توربین گاز (GTG)
  • خنک کن روغن داغ
  • مبدلهای حرارتی (مصرف کنندگان)
  • مخزن ذخیره روغن داغ
  • منبع انبساط
  • مخزن تخلیه داغ و سیستم تخلیه
  • دگازور
 • بلاکینگ وسل

نشانه ها و ترکیبات

ASME = The American Society of Mechanical Engineers
CWS=Cooling Water Supply
CWR= Cooling Water Return
DP=Differential Pressure
DT=Differential Temperature
FCV=Flow Control Valve
Low Heat Value=LHV
LIC=Level Indicator Controller
LG=Level Gage
OGP=Oil, Gas and Petrochemical
OD= Outside Diameter
PI=Pressure Indicator
TCV=Temperature Control Valve
TEMA=Tubular Exchanger Manufacturers Association, Inc
TI=Temperature Indicator
TIC=Temperature Indicator Controller
TT=Temperature Transmitter