04134329357

شیرهای کاهش فشار

شیرهای کاهش فشار

شر کاهش فشار یک وسیله ایمنی است که در دیگ بخار و دیگ آبگرم برای حفاظت از جان و مال بکار می رود. کاهش فشار برای دیگ های بخار احتراقی نباید از  MAWP 3% بیشتر باشد.

هدف اولیه شیر کاربرد شیر کاهش فشار ، جلوگیری از افزایش فشار در دیگ بخار و دیگ ابگرم به فراتر از حدود ایمنی طرح است و هدف دوم کاهش آسیب به سایر اجزای سیستم در اثر عملکرد خود شیر کاهش فشار است.

مزایای شیر کاهش فشار

 • قابلیت اعتماد بیشتر- در صورتی که اندازه آن مناسب باشد و درست کار کند.
 • تنوع-از آن میتوان در انواع دستگاهها استفاده کرد.

انواع شیر کاهش فشار

شیر کاهش فشار یک دستگاه فنردار است که برای آزاد سازی فشار اضافی و بسته شدن مجدد و جلوگیری از عبور جریان پس از برقراری شرایط عادی طراحی می شود.

از شیر کاهش فشار بسته به طراحی یا کاربرد، برای سیالات سازگار و غیر سازگار استفاده می شود.

 • شیر ایمنی
 • شیر کاهش فشار
 • شیر اطمینان

شیر ایمنی

شیر ایمنی یک شیر کاهش فشار است که با فشار استاتیک ورودی فعال می شود و خصوصیت آن، باز شدن سریع یا عمل ضربه است.

از شیر ایمنی برای گازهای تراکم پذیر و به ویژه برای بخار و هوا استفاده می شود.

 • شیر ایمنی کم خیز
 • شیر ایمنی پر خیز
 • شیر ایمنی دهان گشاد

شیر کاهش فشار

شیر کاهش فشار با فشار استاتیک ورودی فعال شده و متناسب با افزایش فشار دهانه بتدریج باز می شود. این شیر ممکن است دارای محفظه فنر سربسته باشد که برای سیستم های تخلیه بسته مناسب است.

از شیرهای کاهش فشار معمولا برای سیستمهای مایع به ویژه در ظرفیت و انبساط حرارتی کم و همچنین در سیستمهای پمپی به عنوان وسیله تثبیت فشار استفاده می شود.

 • شیر کاهش فشار قابل تنظیم
 • شیر کاهش فشار الکترونیکی

 

شیر اطمینان

شیر اطمینان یک شیر کاهش فشار است که خصوصیت آن باز شدن سریع، یا عمل ضربه است که با افزایش در ورودی، بسته به کاربرد باز می شود و برای سیالات تراکم پذیر یا مایع به کار می رود.

به طور کلی شیر اطمینان مانند یک شیر ایمنی در یک سیستم گاز تراکم پذیر عمل می کند. این شیر همانند ششیر کاهش فشار در سیستمهای مایع در اثر افزایش فشار باز می شود.

 • شیر اطمینان فشار متعارف
 • شیر اطمینان پیلوت دار
 • شیر اطمینان خرطومی متوازن
 • شیر اطمینان قدرتی
 • شیر اطمینان حرارتی

  شیر اطمینان

شیر کاهش فشار متعارف

دارای عمل ضربه باز شونده سریع متناسب با افزایش فشار ورودی است و شامل عناصر زیر می باشد

 • نازل ورودی متصل به ظرف یا سیستم تحت حفاظت
 • دیسک متحرک برای کنترل جریان ناوزل
 • فنر برای کنترل موقعیت دیسک

شیر اطمینان پیلوت دار

در شیر شیر کاهش فشار پیلوت دار دستگاه کاهنده اصلی با یک شیر کاهش فشار کمکی خودکار کنترل می شود.

تفاوت اصلی این شیر با شیر کاهش فشار فنردار این است که شیر کاهش فشار پیلوت دار از فشار فرآیند به جای فنر، برای بسته نگهداشتن شیر استفاده میکند.

از شیر پیلوت دار به عنوان حسگر فشار فرآیند و تخلیه محفظه فشار استفاده می شود که شامل عناصر زیر است

 • سوپاپ اصلی
 • مجموعه پیستون شناور نا متوازن
 • پیلوت خارجی

شیر کاهش فشار خرطومی متوازن

این شیر یک شیر ایمنی فنردار است که دارای یک خرطومی یا ابزاری مشابه برای توازن دیسک سوپاپ به منظور کاهش اثر پس فشار بر عملکرد شیر است.

منظور از متوازن این است فشار تنظیم شده شیر تحت تاثیر پس فشار قرار نمیگیرد و در جایی که پس فشار خیلی زیاد باشد باید از شیر کاهش فشار متوازن استفاده گردد.

شیر کاهش فشار قدرتی

در این شیر وسیله کاهنده اصلی با یک دستگاهی که نیازمند منبع انرژی خارجی است ترکیب شده و کنترل می شود.

شیر کاهش فشار حرارتی

این شیر بر اثر دمای داخلی یا خارجی یا بر اثر فشار در سمت ورودی فعال می شود.این شیر شیر اطمینان T&P نیز نامیده می شود.

نکات کلی

 • در یک دیگ بخار که فقط با گاز کار میکند و ارزش گرمایی آن بیشتر از ۷۴۰۰KJ/33 نباشد کمترین ظرفیت شیر ایمنی یا شیر اطمینان می تواند مبتنی بر مقادیر مشخص شده برای دیگ های دستی باشد.
 • کمترین ظرفیت شیر ایمنی یا شیر اطمینان برای دیگ های برقی ۳٫۵LB/H/KW می باشد.
 • سازنده کمترین سطح گرمایش اضافی را برای LB/HR/FT2 تعیین می کند.