04134329357

شوک حرارتی

شوک حرارتی

شوک حرارتی در دیگ ها عبارتند از افزایش سریع تنش حرارتی در دیگ ها گردد که باعث ترک خوردگی و دفورمه شدن می باشد.

اگر سیستمی برای تعدیل دمای آب بر اساس دمای بیرون طراحی شود و هنگام شب به دمای محلی برگردد، ممکن است دیگ دچار شوک حرارتی گردد.

همچنین در دیگ بخار اگر آب ورودی که دمای پایینی دارد وارد دیگ بخار که دمای بالایی دارد شود دیگ دچار شوک حرارتی می گردد که با قراردادن دستگاههای پیش گرم کن و همچنین طراحی لوله کشی می توان دیگ را در برابر شوک حرارتی محافظت کند.

  • سیستم لوله کشی اولیه/ثانویه
  • شیر مخروطی سه راهه

لوله کشی اولیه / ثانویه:

این روش برای تعدیل دمای آب سیستم است زیرا آب سرد هرگز نباید وارد دیگ داغ شود. حلقه اولیه بین دیگ و حلقه گرمایش ثانویه قرار دارد.

حلقه گرمایش ثانویه، آب گرم را به ناحیه گرمایش می برد.

یک حسگر در حلقه ثانویه در جایی که منبع آب گرم ثابت لازم است قرار می گیرد. این حسگر دیگ را به منظور حفظ دمای حلقه ثانویه، خاموش و روشن می کند.

هنگامی که یک منطقه نیاز به گرمایش داشته باشد، پمپ گردش متناظر روشن شده و دمای حسگر افت می کند این حسگر دیگ را روشن می کند که آب گرم حلقه ثانویه را از طریق حلقه اولیه تامین می کند.

لوله کشی اولیه/ثانویه دیگ را در برابر تنش های حرارتی محافظت می کند زیرا سیستم برای کار با دمای زیاد حلقه ثانویه ۱۴۰ درجه فارنهایت یا بیشتر حتی طی زمان برگشت شبانه طراحی شده است این روش از ورود ناگهانی آب سرد به دیگ داغ جلوگیری می کند.

شیر مخروطی سه راهه:

در بسیاری از سیستم ها از این روش برای محافظت از دیگ در برابر شوک حرارتی استفاده می شود. با کمترین سرمایه گذاری روی تجهیزات می توان شوک حرارتی را با استفاده از یک شیر سه راهه کاهش داد.

به منظور طراحی صحیح لوله کشی کنار گذر با استفاده از شیر سه راهه، مراحل زیر توصیه می شود.

۱- انتخاب لوله

  • استفاده از آرایش لوله کشی کنارگذر
  • دنبال کردن روش نصب لوله کشی دیگ ساده

۲- انتخاب شیر سه راهه

  • استفاده از شیر با زمان حداقل ۴ دقیقه از یک طرف به طرف دیگر
  • رعایت شرایط اندازه در طراحی مدار
  • اجتناب از اندازه خیلی بزرگ برای جلوگیری از کنترل ضعیف آب مخلوط
  • افت فشار در شیر باید به اندازه ای باشدکه امکان کنترل دقیق نوسان وجود داشته باشد.

۳- انتخاب گرداننده

  • تعیین اندازه گرداننده سیستم با خصوصیات جریان مدار
  • تعیین اندازه هر گرداننده کنار گذر