04134329357

شرح کامل عملکرد سیستم موتورخانه بخار

شرح کامل عملکرد سیستم موتورخانه بخار

شکل دیاگرام ساده یک سیستم تولید بخار را نشان میدهد همانطور که مشاهده میشود ابتدا آب خام وارد سختی گیر شده و پس از آنکه سختی آن گرفته شد به داخل مخزن کندانس  میرود وبا آب کندانس حاصل از تقطیر بخار برگشتی مخلوط شده وکمی گرم میشود وبرای گاز زدایی وگرم شدن توسط پمپ کندانس  به داخل دی اریتور هدایت می شود وسپس توسط پمپ تغذیه دیگ به داخل دیگ میرود وپس از تبدیل شدن به بخار به کلکتور اصلی بخار رفته ویک خط از آن به دی اریتور ومخزن آن میرود. مکانیزم کنترلی سیستم بعد از آبگیری سیستم وروشن شدن دیگ وتولید بخار سطح آب داخل دیگ ( دیگ ها) کاهش می یابد روی هریک از دیگ ها – مخزن کندانس و مخزن پیش گرم کن دی اریتور یک کنترل کننده سطح آب وجود دارد با کاهش سطح آب دیگ کنترل کننده سطح آب دیگ فرمان آبگیری دیگ را توسط پمپ تغذیه میدهد پس از روشن شدن پمپ فوق در این هنگام سطح آب مخزن تغذیه دیگ کاهش یافته وکنترل کننده سطح آب آن فرمان آب گیری به پمپ کندانس را میدهد پس از روشن شدن پمپ کندانس سطح آب مخزن کندانس کاهش یافته وکنترل کننده سطح آب آن فرمان به شیر برقی ( پنوماتیکی) سختی گیر را میدهد وآب نرم خروجی از سختی گیر به مخزن کندانس میریزد در ضمن برای جلو گیری از افزایش بیش از حد آب مخزن پیش گرم کن دیگ ومتعاقباً جلوگیری از پدیده کاویتاسیون در پمپ های تغذیه باید دمای آب مخزن فوق در یک محدوده مناسب باشد (حداکثر ۸۰ سانتی گراد) بنا براین لوله بخاری که دی اریتور ومخزن تغذیه دیگ میرود ابتدائاً توسط یک شیر کاهنده فشار فشار آن تا حدود ۰٫۵ بار شکسته می شود و هم چنین توسط یک شیر ترموستاتیک که حسگر آن در داخل مخزن پیش گرم قرار دارد ودبی بخار ومتعاقباً دمای آب پیش گرم کنترل می شود .