04134329357

سیستم حرارت مرکزی با بخار

سیستم حرارت مرکزی با بخار

سیستم حرارت مرکزی با بخار، سیستمی که در آن سیال منتقل کننده حرارت از نوع بخار باشد، سیستم حرارت مرکزی با بخار نامیده میشود که خود دو نوع میباشد

 1. سیستمم حرارت مرکزی با بخار بصورت غیر مستقیم

 2. سیستمم حرارت مرکزی با بخار بصورت مستقیم

   

سیستم حرارت مرکزی با بخار بصورت غیر مستقیم

در سستم حرارت مرکزی با بخار بصورت غیر مستقیم،در آن بخار تهیه شده در دیگ بخار را وارد یک مبدل حرارتی نموده آب را تا درجه حرارت مناسب برای گرمایش با آب گرم یا آب داغ، گرم می نمایند، بدین ترتیب، منهای دیگ بخار و مبدل حرارتی که آب گرم را تهیه می کند، بقیه سیستم مانند حرارت مرکزی با آب گرم یا آب داغ است.

در ساختمانهایی که بخار مصارف مختلفی را دارد، بخشی از بخار مصارف گوناگون دارد، قسمتی از بخار تهیه شده در دیگ بخار به این مصارف اختصاص داده میشود، همچنین در آسمان خراشها میتوان برای هر طبقه یک مبدل حرارتی در نظر گرفت و با فرستادن بخار به هر یک از این مبدل ها آب گرم لازم را برای گرمایش طبقات مختلف بطور مستقل تهیه نمود.

سیستم حرارت مرکزی با بخار بصورت مستقیم

در سیستم حرارت مرکزی با بخار بصورت مستقیم،در آن بخار مستقیماً وارد واحدهای حرارتی اتاق از قبیل کلکتور شده پس از تقطیر به دیگ بخار باز میگردد.

لوله کشی در سیستم حرارت مرکزی با بخار

لوله کشی در سیستم حرارت مرکزی با بخار، با سایر سیستم های حرارت مرکزی تفاوتهایی را دارد، چرا که معمولا سه سیال بخار،آب و هوا را حمل میکند، بدین دلیل طراحی و نصب سیستم لوله کشی بخار نیاز به ملاحظات ویژه ای است.

طرح کلی سیستم حرارت مرکزی با بخار

سیستم های بخار بر حسب ترتیب لوله کشی، شرایط فشار و روش برگشت بخار تقطیر شده به دیگ طبقه بندی شده اند:

 • ترتیب لوله کشی
 • از نظر چگونگی برگشت بخار تقطیر شده به دیگ بخار
 • از نظر جریان بخار در رایزرها
 • برگشت آب حاصل از تقطیر

ترتیب لوله کشی

استاندارد های لوله کشی سیستم حرارت مرکزی با بخار عبارتند از ترتیب یک لوله ای و ترتیب دو لوله ای.

در سیستم یک لوله ای برای رفت بخار و نیز برگشت آب حاصل از تقطیر، از یک لوله استفاده میشود و در واحد حرارتی اتاق هم برای رفت و هم برای برگشت فقط یک اتصال وجود دارد. بعضی از واحد های حرارتی دو اتصال دارند که بعنوان اتصالات رفت و برگشت به یک لوله مشترک مورد استفاده قرار میگیرند.

در تهویه مطبوع و حرارت مرکزی بیشتر از سیستم دو لوله ای استفاده میگردد که در آن یک لوله جهت حمل بخار و یک لوله برای برگشت آب حاصل از تقطیر بخار در واحدهای حرارتی در نظر گرفته میشوند.

در یک سیستم دو لوله ای، واحد های حرارتی دارای دو اتصال جداگانه جهت رفت و برگشت آب حاصل از تقطیر میباشند.

ترتیب لوله کشی بر حسب چگونگی اتصال لوله برگشت آب حاصل از تقطیر به دیگ و جهت جریان در رایزرها نیز طبقه بندی میشود.

از نظر چگونگی برگشت بخار تقطیر شده به دیگ

 1. برگشت خشک

وقتی است که لوله حامل آب حاصل از تقطیر بخار در بالای سطح آب دیگ قرار میگیرد.

 1. برگشت مرطوب

وقتی است که لوله حامل آب حاصل از تقطیر بخار در پایین سطح آب دیگ قرار میگیرد.

از نظر جریان بخار در رایزرها

 1. تغذیه از پایین: بخار به سمت بالای رایزر جریان میابد.
 2. تغذیه از بالا: بخار به سمت پایین رایزر جریان میابد.

شرایط فشار

سیستم های لوله کشی بخار از نظر فشار کار سیستم به پنج طبقه تقسیم میشوند:
۱-فشار قوی         ۱۰۰PSIG  به بالا

۲-فشار متوسط          ۱۵psig تا ۱۰۰psig

۳-فشار ضعیف         ۰psig   تا  ۱۵psig

۴-بخار                  خلا تا ۱۵psig

۵-خلا            خلا تا ۱۵psig

سیستم های بخار و خلا در واقع یکی هستند جز آنکه سیستم بخار پمپ خلا ندارد ولی سیستم خلا پمپ خلا دارد.

برگشت آب حاصل از تقطیر

در سیستم حرارت مرکزی با بخار، نوع سیتم لوله کشی برگشت آب حاصل از تقطیر از واحدهای حرارتی به دیگ بخار، بیشتر از روی سیستم لوله کشی بخار تعیین میشود. معمولا دو نوع ترتیب لوله کشی که عبارتند از برگشت طبیعی و برگشت مکانیکی مورد استفاده قرار میگیرند. وقتی همه واحدهای حرارتی بالای سطح آب دیگ یا ظرف مایع حاصل از تقطیر قرار بگیرند، سیستم با عنوان برگشت طبیعی توصیف میشود زیرا برگشت آب حاصل از تقطیر به دیگ در اثر وزن آب میباشد.

اگر بخارگیرها یا پمپ هایی جهت کمک به برگشت آب حاصل از تقطیر به دیگ مورد استفاده قرار گیرند، سیستم بعنوان برگشت مکانیکی طبقه بندی میشود. پمپ خلا برگشت، پمپ برگشت آب حاصل از تقطیر و بخارگیر برگشت دیگ، وسایلی هستند که برای برگشت مکانیکی آب حاصل از تقطیر به دیگ مورد استفاده قرار میگیرند.