04134329357

سیستمهای مختلف گرمایشی

سیستمهای مختلف گرمایشی

سیستم گرمایش

سیستم گرمایش

جدول مقایسه سیستمهای مختلف گرمایشی

نوع سیستم

حرارت مرکزی حرارت موضعی

آیتم

رادیاتور فن کویل

گرمایش از
کف

یونیت هیتر هواساز پمپ
حرارتی
رادیاتور گرمایش از کف بخاری شومینه دستگاههای تابشی کوره هوای گرم

هزینه اولیه

متوسط متوسط کمی زیاد متوسط متوسط زیاد متوسط کمی زیاد متوسط متوسط متوسط کم

هزینه بهره برداری

خیلی کم نسبتاً کم کم نسبتاً کم نسبتاً کم زیاد متوسط کمی زیاد متوسط متوسط متوسط کم

نحوه توزیع حرارت

خیلی کم نسبتاً کم کم نسبتاً کم نسبتاً کم زیاد کم کم کم کم کم کم

نیاز به تأمین هوا جهت احتراق

ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد

نیاز به تأمین هوای تهویه برای
نفرات

دارد بستگی دارد دارد دارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد

خطر نشت گاز خام سیستم

ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد بستگی دارد

خطر گاز گرفتگی توسط دستگاه
یا سیستم

ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد بستگی دارد بستگی دارد

کاهش اکسیژن توسط دستگاه یا
سیستم

ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد دارد دارد بستگی دارد بستگی دارد

امکان تأمین ابگرم مصرفی

دارد دارد دارد دارد دارد ندارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد

اشغال بخشی ازفضای مفید

دارد دارد ندارد دارد ندارد ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد

امکان استفاده برای خنک کاری

ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

امکان استفاده از سوخت مایع

دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد

استقلال کاربری بصورت دلخواه

ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد دارد دارد —– ندارد