04134329357

سئوالات متداول- دیگهای لوله خمیده

در دیگ های لوله خمیده، چند استوانه موجود است؟

بطور معمول دو، سه، یا چهار استوانه. در چند نوع، فقط به یک استوانه، و در چند نوع نیز به بیش از چهار استوانه مجهز میباشند.

مزیت چند نوع استوانه ای چیست؟عیب آن کدام است؟

ظرفیت ذخیره ای بیشترآب و بخار آب، دیگ های چند استوانه ای را به جوابگویی اوج بارهای نوسانی، با یک افت فشار کمتر قادر میسازد. مخارج بیشتر ناشی از استوانه های اضافی از معایب آن است.

استوانه تحتانی دیگهای لوله آبی بزرگ، مانند دیگ استرلینگ، چگونه پابرجا نگه داشته میشوند؟ دلیل به کار بردن روش بیان شده را توضیح دهید.

بوسیله لوله ها، تا بتواند به آزادی انبساط و انقباض یابد.

کوتاه ترین استوانه در دیگ استرلینگ کدام است؟ توضیح دهید.

استوانه تحتانی (استوانه رسوب گیر) کوتاه ترین میباشد. استوانه، به لوله ها آویخته و کله گی های آن، داخل دیوارهای جانبی دیگ قرار گرفته اند.

آیا سطح آب در استوانه های هم تراز یک دیگ لوله خمیده، یکی است؟

هنگامیکه دیگ کار نمیکند، یا در ظرفیت های کم کار میکند، این چنین است. لیکن به هنگام کار در ظرفیت های بالاتر، سطح آب در استوانه تغذیه لوله های پایین بر، معمولا پایینتر از سطح آب در سایر استوانه های بخار میباشد.

سه روش جهت استوار نگه داشتن استوانه های فوقانی دیگ لوله خمیده (نوع عرضی) را ذکر نمایید.

(۱) توسط به کار بردن پیچ هایی به شکل U به دور هر یک از دو انتها، و بستن این پیچ ها به تیرهای عرضی بالای سر، (۲) توسط اتصال بالشتک های ساخته شده به روش به روش ریخته گری یا آهنگری به شکل L، به کلگی ها، و نشاندن این بالشتک ها روی تیرهای عرضی، (۳) توسط قراردادن گهواره های ساخته شده به روش ریخته گری در زیر هر یک از دو انتهای استوانه، و نشاندن این گهواره ها بر روی تیرهای عرضی.

به چه دلایلی در دیگهای استرلینگ، لوله های خمیده مورد استفاده قرار میگیرند؟

به خاطر جا دادن به انبساط و انقباض، میسر ساختن جایگزینی لوله ها، امکان پذیر ساختن ورود لوله ها بصورت عمود بر سطح استوانه، و وجود انعطاف در طراحی.

در رابطه با آرایش لوله ها و ایجاد امکان برای بیرون آوردن و تعویض آنها، دیگ های استرلینگ چگونه طراحی میشوند؟

لوله هارا میتوان با فاصله ای بیشتر از قطر لوله و مساوی از هم یا بصورت زوج زوج با فاصله کمتری بین لوله ها در هر زوج، و بیشتر بین دو زوج مجاور توزیع نمود.

وظیفه دیوار محافظ در دیگ استرلینگ چیست؟

محافظ استوانه رسوب گیر از تابش مستقیم شعله.

اگر دیوار محافظ فرو ریزد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

درز طولی ممکن است بر افروخته شده و صدمه ببیند.

در دیگ های استرلینگ، وظیفه لوله های چرخشی و متعادل کننده چیست؟

لوله های چرخشی، فضای آبی استوانه های بخار مجاور را(که بطور معمول که در یک سطح قرار دارند) به یکدیگر مربوط، و به متعادل نمودن ارتفاع آب کمک می نمایند. لوله های متعادل کننده، جهت متعادل نمودن فشار، فضای بخار آب چنین استوانه هایی را به یک دیگر مرتبط میسازند.

در استوانه های دیگ لوله خمیده، دریچه آدم رو در کجا واقع است؟

حداقل بر روی یک کله گی از هر استوانه.

به چه علت به هنگام طرح استوانه های پرچی  دیگهای لوله خمیده، عددی به طور نسبی کم (در حدود ۴۵ تا ۷۵ درصد) برای بازدهی درزهای طولی در نظر گرفته میشود، حال آنکه در دیگ های نوع لوله مستقیم، درزهای طولی را با بازدهی ۸۵ تا ۹۰ درصد طراحی مینمایند؟

به این علت که در دیگ های لوله خمیده، بازدهی رباط ها بطور معمول کمتر از ٪۵۵ است، حال آنکه  در نوع لوله مستقیم، رباطی وجود ندارد. در نتیجه، طرح یک درز طولی پرچی، با بازدهی بالا هزینه ای نا معقول خواهد بود، بویژه هنگامی که فشار دیگ، توسط فشار لوله ها محدود شود.

چه تفاوتی بین استوانه رسوب گیر در یک دیگ استرلینگ و این استوانه در دیگ لوله مستقیم، موجود است؟

استوانه رسوب گیر در نوع استرلینگ، یکی از استوانه های اصلی سیستم چرخشی میباشد. در دیگ های لوله مستقیم، استوانه رسوب گیر ممکن است بطورت معبری در داخل استوانه بخار (مانند دیگ (Heine، یا به صورت جعبه ای خارجی در انتهای سر لوله ها (مانند دیگ های (Babacock & Wilcox باشد.

در دیگ های استرلینگ، اتصالات تخلیه در کجا واقع بوده، و چه تعداد میباشند؟

در ته پایین ترین استوانه، یا رسوب گیر، و به تعداد یک عدد یا بیشتر، که بستگی به طول استوانه دارد.

چرا لوله های چرخشی در دیگ استرلینگ خمیده میباشند؟

به این خاطر که تعویض آنها امکان پذیر بوده و انبساط آنها میسر باشد.

چه اختلافی بین صفحه-لوله یک دیگ لوله خمیده، و صفحه -لوله یک دیگ HRT موجود است؟

در دیگ لوله خمیده، صفحه-لوله، قسمتی از بدنه استوانه بخار میباشد که لوله ها در داخل آن گشاد شده اند. در دیگ HRT، صفحه -لوله، یک صفحه انتهایی تخت میباشد.

(الف) بخار داغ کن را تعریف نمایید.(ب)بجز مسیر واقع در پایین دست جریان گازهای احتراق از کوره، بخار داغکن ها را در چه محل دیگری میتوان قرار داد؟

(الف)بخار داغ کن، نوعی گرمکن است که دمای بخار آب اشباع را به دمای بالاتر از دمای اشباع مربوط به فشار مورد نظر میرساند. بخار داغکن، بطور معمول از یک سر لوله ورودی، یک سرلوله خروجی، و لوله های متصل به این دو سر لوله تشکیل شده است.

(ب) در کوره هایی که بطور جداگانه آتش میشود، و در دیوار های کوره اصلی.

(الف) هوا گرمکن را تعریف نموده و مزایای استفاده از آن را بعنوان جزئی از واحد تولید بخار نام ببرید.

(ب)دیوار های خنک شونده با هوا، مورد استفاده در دیگ های بخار را تعریف نمایید. استفاده از آنها چه مزیتی دارد؟

(الف) هوا گرمکن نوعی مبدل گرمایی است که بطور معمول در دودکش یا کانالهای بیرون و گازهای احتراق از دیگ قرار میگیرد. هوای سرد ورودی توسط گرمای موجود در گازهای احتراق که در صورت عدم استفاده از هوا گرمکن تلف خواهد شد، گرم میشود. هوای گرم شده، در کوره مورد استفاده قرار میگیرد. به این وسیله، مقداری سوخت که در غیر این صورت از انرژی آن میبایست جهت گرمایش هوا استفاده میشد، صرفه جویی میشود.

(ب) دیوارهای خنک شونده با هوا، در محوطه اطراف کوره استفاده میشود. هوای خنک، آجر کاری کوره را از ذسوختن محافظت نموده و نیز به عنوان پوششی عایق، جهت جلوگیری از اتلاف گرما از آجر کاری اطراف کوره، عمل مینماید.

در یک دیگ لوله آبی نوع لوله مستقیم، چرخش آب و بخار آب چگونه است؟

این نوع دیگ ها، دارای چرخش طبیعی میباشند که در آب و بخار آب، در انتداد لوله های شیب دار به بالا، بطرف سر لوله جلو، واقع ارتفاعی بالاتر از سر لوله عقب، حرکت کرده و از طریق سر لوله، به استوانه ی بخار میرسد. سپس آب، از طریق پایین بر ها، در سر لوله عقب جاری، و جهت تکمیل دوره چرخشی به لوله های شیبدار وارد میشود.

دو نوع فضای اطراف کوره را که در دیگ های لوله آبی مورد استفاده قرار میگیرند، نام ببرید.

فضای اطراف کوره، در عمل از مواد نسوز، جهت نگه داشتن گرما در درون کوره یا دیوار خنک شونده با آب، تشکیل یافته است.

ضعیف ترین قسمت یک دیگ لوله خمیده، از نظر ساختمانی کدام است؟

رباط لوله ها.

استوانه دیگ های لوله خمیده، از چند حلقه تشکیل شده است؟ نام ببرید.

از یک حلقه، زیرا درز های محیطی، به طور ناخواسته با رباط لوله  ها تداخل خواهند نمود.

معایب مهم اتصال طولی لب پرچی کدام است؟

 عیب عمده اتصال طولی لب روی لب پرچی، بر روی هم قرار گرفتن لبه های ورق، و در نتیجه انحراف شکل مقطع استوانه یا پوسته، از یک دایره واقعی میباشد. در این حالت به هنگام تحت فشار قرارگرفتن پوسته، در امتداد لبه اتصال ممکن است تنشهای خمشی بوجود آید. این امر موجب تمرکز تنش منجربه خستگی و ترک خوردن ورق و در نهایت انفجار می شود.

برخلاف اتصال فوق، در اتصال لب به لب پرچی، لبه های ورق پوسته مقابل هم قرار میگیرند، آنچنانکه مقطع استوانه یا پوسته، یک دایره واقعی است. دو تسمه لبه ای (تسمه هایی از ورق دیگ) یکی در داخل، و دیگری در خارج استوانه یا پوسته و در امتداد لبه های مجاور هم، به ورق پوسته پرچ شده و اتصال را تشکیل میدهد. این نوع اتصال، لب به لب دو تسمه ای نامیده می شود.

(الف) قطر استوانه یک دیگ بخار ۴۰ اینچ، ضخامت آن اینچ، تنش مجاز فولاد آن   ۵۵۰۰۰، و ضریب ایمنی،۵ است. بیشترین فشار کار چقدر است؟

(ب) اگر فشار به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد، ضریب ایمنی چه مقدار خواهد بود؟

(ج) اگر خوردگی، بطور کلی باعث کاهش ضخامت به مقدار  اینچ گردد، بیشترین فشار ایمن چه مقدار خواهد بود؟

(الف) اتصال طولی، از نوع پرچی هشت ردیفه (هشت ردیف طولی)، لب به لب و دو تسمه ای با بازدهی ۹۴ درصد، فرض میگردد. در نتیجه، با استفاده از رابطه :

Psi۲۵۸==P

(ب) در این حالت، فشار P برابر psi ۲۸۴=۱/۱×۲۸۵ میباشد. با جایگذین ساختن این مقدار در رابطه و حل آن، ضریب ایمنی، fs بدست میاید:

۵۶/۴==FS

)ج) کاهش ضخامت بمقدار  اینچ، برابر ۲۵ درصد ضخامت خواهد بود. در نتیجه، ۷۵ درصد از ضخامت کل، باقی خواهد ماند. چون این مقدار (۷۵٪) از بازدهی اتصال طولی (۹۴/۰) کمتر است، بیشتریین فشار ایمنی را باید برای ۵=FS و in۳۷۵/.=t محاسبه نمود:

Psi۲۰۶==P