04134329357

دی یونایزر

دی یونایزر

 آب ورودی به دیگ بخار باید فاقد هر گونه املاحی باشد بدین منظور می توان از روش تبادل یونی (دی یونایزر) با از روش اسمز معکوس (دستگاه RO) استفاده کرد در زیر روش تبادل یونی توضیح داده شده و روش اسمز معکوس در قسمت آبرسانی توضیح داده شده است. برای محاسبه و انتخاب دی یونایزر جهت حذف رسوبات باید دبی آب تغذیه، کل املاح با T.D.S، سیکل احیاء وظرفیت رزین را داشت در اینصورت میتوان از فرمول زیر حجم رزین را محاسبه کرد:

V=V’X TDS X A /17.1 X B

که  B ,A ,TH in,V’ , V به ترتیب حجم رزین به فوت مکعب، دبی آب تغذیه به گالن بر دقیقه، سیکل احیاء به دقیقه و ظرفیت رزین بر حسب گرین بر فوت مکعب می باشد.

در شکل های زیر مراحل مختلف کاری یک سیستم تبادل یونی (دی یونایزر) نمایش داده شده است.

آب خام ابتدا وارد دستگاه تبادل یونی R-H شده و یونهای مثبت خودرا یونهای هیدروژن معاوضه میکند برای مثال واکنش برخی از املاح آب هنگام عبور از این ایستگاه تبادل یونی نمایش داده شده است.

دی یونایزر

دی یونایزر

دی یونایزر2

دی یونایزر۲

آب خروجی از دستگاه R – H اسیدی بوده و سپس از روی دستگاه R – OH عبور میکند در اینجا یونهای منفی آب از آب گرفته می شود و آب خروجی تقریبا آب مقطر و بدون املاح است بدین منظور به آن آب دمین((Demineralized water گفته می شود واکنش کلی اسیدها با رزینهای دستگاه بصورت زیر است

دی یونایزر فرمولها

دی یونایزر فرمولها

برای بدست آوردن حجم رزین باید به کاتالوگ رزین مراجعه کرد معمولا در کاتالوگها ظرفیت رزین برحسب eq/L (اکی والان بر لیتر) بیان می شود که برای تبدیل آن به گرین بر فوت مکعب بر حسب کربنات کلسیم ((caco3 باید مقدار اکی والان بر لیتر را در وزن اکی والانی ضرب کرد.

دی یونایزر1

دی یونایزر۱