04134329357

دیگ های لکوموتیوی

دیگ های لکوموتیوی

دیگ های لکوموتیوی آتش دان دار مانند دیگهای نوع عمودی- لوله دار و دریایی- اسکاتلندی، دیگ لکوموتیوی آتش دان دار یک طرح لوله دودی درون سوز می باشد.

لیکن پو سته آن افقی بوده و آتش دان در داخل قسمت استوانه ای دیگ قرار نمی گیرد.

آتش دان مکعب مستطیلی شکل بوده و قسمت منحنی بالای آن صفحه تاجی خوانده می شود این صفحه تاجی توسط مهار های شعاعی پیچ شدن بر روی صفحه تاجی و ورق لفاف خارجی مهار گردیده است.

دو انتهای مهارهای شعاعی بعد از پیچ شدن بر روی صفحه ها پرچ می گردد. صفحات داخلی آتشدان توسط پیچ های مهاری به صفحات جانبی بیرونی متصل می شود.

فضای بین این صفحات ساق آبی خوانده می شود. لوله ها در داخل استوانه بوده و از صفحه – لوله آتشدان تا صفحه – لوله جعبه دود امتداد یافته اند. جعبه دود با ادامه استوانه تا آنطرف صفحه – لوله تشکیل می گردد.

صفحه جلویی آتشدان در بالای صفحه تاجی و صفحه – لوله جعبه دود در بالای لوله ها بوسیله مهارهای طولی مهار می شود. در بعضی موارد برای این منظور از مهارهای مورب استفاده می شود.

گنبد بخار آب فضای بیشتری برای ذخیره نمودن بخار آب فراهم کرده و اجازه میدهد که خروجی اصلی بخار آب در یک ارتفاع نسبی بالاتر از سطح آب به بیرون منشعب شود .

بدین طریق امکان حمل قطرات آب به بخار آب کاهش می یابدو فضای بخار تا ناحیه کوره و استوانه که بطور معمول دارای ۳ اینچی است، گسترش می یابد. کلیه لوله ها دارای قطر و طول یکسان می باشند.

همانند اکثر دیگهای لوله دودی درون سوز، بعضی از فضاهای آبی را به صورت دستی و یا مکانیکی به سختی تمیز و رسوب زدایی نمود. این نوع دیگ نیز همانند دیگ HRT از نظر ظرفیت و فشار محدودیت دارد.

دیگ های لکوموتیوی

ساق آبی

فضای آبی بین صفحات بیرونی و صفحات آتشدان، به عنوان ساق آبی شناخته می شود. این واژه در کلیه دیگ های آتشدان دار افقی و عمودی که از این نوع ساختمان کوره برخوردار می باشد بکار میرود.

صفحات داخلی و صفحات بیرونی در پایین به وسیله یک حلقه گل گیر و لبه S شکل به همدیگر محکم بسته شده اند .

نوع نخست آن گرانتر می باشد ولی بطور معمول به علت اینکه تمیز نگه داشتن آن با آسانی انجام میشود، مطلوبتر می باشد.

از ایرادات ذاتی لبه S این است که عمل تنفسی ناشی از انبساط و انقباض کوره ممکن است باعث ایجاد تنش و خستگی و ترک شود. در ساختمان جدید صفحات بیرونی و داخلی را لبه دار نموده و سپس آنها را به همدیگر جوش می دهند.

اکثر دیگهای لکوموتیوی به یک گنبد بخار آب مجهز می باشند زیرا در آنها فضای بخار آب و سطح آب محدود بوده و برای جدا نمودن قطرات آب از جریان بخار آب، به فضای بیشتری نیاز می باشد.

کار دیگر این گنبد در دیگ های لکوموتیوی راه آهن این است که شیر تنظیم جریان بخار آب را در بر میگیرد.

گنبد بخار بطور معمول طوری روی دیگ قرار میگیرد که درزی عمودی آن بر روی یکی از دو سطح طویل جانبی گنبد قرار میگیرد. از این رو لزومی نیست که درز طولی گنبد زیاد لبه دار شود.

در این نوع دیگ جلوگیری از بر افروختگی ورق کوره در ناحیه حلقه گل گیر قابل اهمیت می باشد و همچنین در فاصله چند اینچ تا ساق آبی ممکن است از رسوب پر شود پس از این ناحیه نیز حفاظت می شود.

در تاسیساتی که سوخت بصورت دستی آتش می شود شبکه آهنی که بطور معمول زغال سنگ بر روی آن می سوزد در بالاتر از این ناحیه قرار دارد.

لیکن در تاسیساتی که سوخت بصورت مکانیکی آتش می شود. باید در حدود اینچ بالاتر از حلقه گل گیر یک دیوار آجر نسوز، دور تا دور آتشدان بر پا شود.