04134329357

دیگ قطعه ای

دیگ قطعه ای

دیگ قطعه ای ، گروهی از دیگ های کوچک فولادی یا چدنی است که مجموعاٌ به صورت یک دیگ بزرگ با خروجی تلفیقی عمل میکند.

دیگ قطعه ای که قطعه ای نامیده میشوند، بدون شیر قطع میانی، در محل کار مونتاژ میشوند. بطور کلی، قطعه بندی به قابلیت تنظیم ورودی یک دیگ یا آب گرمکن (نرخ احتراق) برای احراز تقاضای سیستم (خروجی) اشاره دارد.

سیستم دیگ قطعه ای به واسطه طرح فشرده و بازده انرژی، معروف است. این سیستم در ترکیب با یک دستگاه کنترل ریزپردازنده، برای ساختمانهای تجاری یا اداری مناسب است.

این سیستم برای ساخت یا تعویض یک دیگ بزرگ با چند دیگ کوچک ، مناسب است. واحدهای این دیگ را میتوان با هر آرایش دلخواه مستقر کرد تا بهترین استفاده از فضا حاصل شود.

در سیستم قطعه ای، هر دیگ قابل تفکیک است. در واقع ، آزمونهای وزارت انرژی آمریکا که نشان داد بازده آنها بیشتر از دیگهای متعارف است ، تا حدی بر این حقیقت تکیه دارد که هر قطعه مجزا را میتوان از سیستم جدا کرده و تا دمای اتاق خنک کرد. که با این کار تلفات تابش از پوشش دیگهای غیر فعال از بین میرود.

از طرف دیگر هر دیگی که نیازمند تعمیر باشد را می توان از سیستم جدا کرد ، در حالی که بقیه سیستم در حال کار باقی می ماند و گرما تولید می کند.

مزایای سیستم های دیگ قطعه ای :

 • بازده بیشتر نسبت به دیگهای بزرگ سنتی

 • احتراق سریع تر نسبت به دیگهای متعارف

 • فعال شدن ترتیبی ، کشیدن آب از حلقه اصلی و سپس از واحد دیگ بعدی تا زمانی که به دمای لازم برسد.

 • دیگهای فعال مجزا هستند بطوریکه آبگرم در دیگ های سرد، گردش نمی کند

 • دیگهای غیرفعال به صورت پشتیبان عمل می کنند.

 • دمای بیرون و دمای آب در گردش دائماٌ کنترل می شود.

معمولاٌ بین دیگهای قطعه ای و دیگهای چندگانه اشتباه می شود. دیگهای قطعه ای دارای شیر قطع میانی نیستند، بنابراین می توان کنترلگرهایی را روی چندراهه یا کلکتور نصب کرد.

دیگهای چندگانه دارای شیرقطع هستند، به طوری که هر دیگ مجزا باید تمامی کنترلگرهای لازم را طبق آیین نامه داشته باشد.

سیستمهای قطعه ای

یک سیستم قطعه ای را می توان برای دیگ گرمایش با بخار ،دیگ گرمایش با آبگرم ، دیگ تامین آبگرم ، یا ترکیب چندتا از این دیگها طراحی کرد.

دیگ گرمایش با بخار قطعه ای

یک مجموعه گرمایش با بخار شامل گروهی از دیگ های بخار مجزاست که به صورت یک واحد بدون شیر قطع نصب می شود.قطعات ممکن است زیر یک پوشش یا پوشش های مجزا باشند.

هر قطعه از یک دیگ گرمایش بخاز قطعه ای باید به تجهیزات زیر مجهز باشد:

 • درجه بخار
 • آبنمای شیشه ای
 • کنترگر فشار برای قطع جریان سوخت هنگامی که فشار به حد عملیاتی (کمتر از حداکثر فشار مجاز) می رسد.
 • قطع کننده کم آبی

دیگ بخار قطعه ای مونتاژ شده نیز باید مجهز به کنترلگر محدوده ایمنی باشد که جریان سوخت را قطع کند تا فشار از حداکثر فشار کاری مجاز، ۱۵ psi  بیشتر نشود. این کنترلگز باید برای قطع فشار بیش از ۱۵ psi  ساخنه شده باشد.

 

دیگ گرمایش با آب گرم قطعه ای

 مجموعه دیگ گرمایش با آبگرم شامل گروهی از دیگهای آبگرم مجزا هستند که به صورت یک واحد بدون شیر قطع ، نصب می شود.قطعات ممکن است زیر یک پوشش یا پوشش های مجزا باشند.

هر قطعه به ورودی حداکثر ۴۰۰٫۰۰۰ btu/hr  محدود است .

 

هرقطعه از یک دیگ گرمایش با ابگرم قطعه ای ، باید به تجهیزات زیر مجهز باشد:

 • درجه فشار/ ارتفاع
 • دماسنج
 • کنترلگر فشار برای قطع جریان سوخت هنگامی که فشار به حد عملیاتی (کمتر از حداکثر فشار مجاز) می رسد.

 

دیگ گرمایش با آبگرم قطعه ای مونتاژ شده باید به تجهیزات زیر مجهز باشد:

 • کنترلگر محدوده ایمنی برای قطع جریان سوخت برای جلوگیری از افزایش دمای آب بیش از دمای مجاز در خروجی دیگ. این کنترلگر باید در ۳ فوتی اتصال قطعه آخر به لوله کشی آبگرم واقع باشد.
 • قطع کننده کم آبی

آبگرمکن قطعه ای

در تجهیزات تجاری معمولاّ یک آبگرمکن برای برآوردن حداکثر تقاضا طراحی می شود. اما تقاضای آبگرم در طول روز و طول هفته ، احتمالاٌ با ضریب ۱۰ یا بیشتر متغیراست.

یک آبگرمکن متعارف باید دائماّ کار کند. اگر از آبگرمکن قطعه ای استفاده شود، گردش آب کمتر میشود.

به جای یک آبگرمکن  می توان از چند واحد قطعه ای برای برآوردن نیازهای مختلف استفاده کرد.هر واحد قطعه ای دارای ظرفیت کمتر است. در مصرف کم ، یک واحد قطعه ای کل نیاز آبگرم را برطرف میکند.با افزایش تقاضا، واحدهای قطعه ای دیگر به طور خودکار وارد خط میشوند

آبگرمکن قطعه ای میتواند به عنوان آبگرمکن پشتیبان نیز به کاررود. در یک آبگرمکن یکپارچه ، خرابی یک واحد باعث از کارافتادگی کل آبگرمکن میشود.

در یک آبگرمکن قطعه ای، خرابی یک واحد فقط از ظرفیت سیستم میکاهد، اما آب گرمکن هنوز کار میکند. همچنین سیستم قطعه ای می تواند مصرف انرژی سالیانه را ۱۰% کاهش دهد.

سیستم قطعه ای ترکیبی

به طور کلی، سیستم های گرمایش و سیستم های آب مصرفی داخلی به طور جداگانه نصب می شوند. با وجود این، می توان دستگاه گرمایش و آب مصرفی داخلی را به طور ترکیبی نصب کرد تا بار بین قطعات دیگ تقسیم شود.

دراین سیستم فقط دیگهای گرمایش باید دارای کنترلگر(سیستم مدیریت دیگ) (bms ) باشند و دیگهای آب مصرفی داخلی باید دارای کنترلگر ترکیبی باشند.

دیگها باید با آرایش جریان متوازن لوله کشی شوند.یک شیر دوطرفه با کلید انتهایی باید در لوله ورودی نصب شود تا قطعات آب مصرفی داخلی را از سیستم گرمایش جدا کند.

نصب دیگ قطعه ای

دیگ قطعه ای در محل مونتاژ می شود که در آن قطعات با یا بدون شیرمیانی به هم متصل می شوند.باید دستور نصب سازنده دنبال شود تا مونتاژ، محل کنترلها، جریان هرقطعه صحیح باشد.

 

قطعات مجزا

قطعات مجزا باید با مقتضیات جزء hg بخش ۴ آیین نامه asme  مطابق باشند.قطعات مجزا باید به ورودی حداکثر ۴۰۰٫۰۰۰ btu/hr محدود باشند.

 

دیگ گرمایش با بخار

هرقطعه از یک دیگ گرمایش با بخارباید مجهز به تجهیزات زیر باشد:

 • شیراطمینان
 • شیرتخلیه
 • شیر زیرآب

دیگ گرمایش با آبگرم

هر قطعه از یک دیگ گرمایش با آبگرم باید مجهز به تجهیزات زیر باشد:

 • شیراطمینان
 • شیر زیرآب

مونتاژ دیگ قطعه ای

قطعات باید در محل یا در اتاق دیگ بدون شیر میانی مونتاژ شوند.لوله کشی چندراهه در محل ، انجام شده و معاف از ماده ۲ : مواد جز hg  است.

دیگ گرمایش با آبگرم

یک دیگ گرمایش با بخار مونتاژ شده باید مجهز به تجهیزات زیر باشد:

 • لوله آب ورودی
 • لوله برگشت

 دیگ گرمایش با ابگرم

یک دیگ گرمایش با آبگرم مونتاژ شده باید مجهز به تجهیزات زیر باشد:

 • لوله آب ورودی
 • مناسبات مقابله با انبساط حرارتی
 • شیرقطع