04134329357

دیگ بخار چنبره ای

دیگ بخار چنبره ای

دیگ بخار چنبره ای جهت بر آوردن نیاز صنعت به یک دیگ یکپارچه با بخار دهی سریع و قابلیت ساخت یکپارچه در کارخانه، آماده بهره برداری گشته اند. این دیگ در موارد نیاز بخار به بخار آب پر فشار در ظرفیت های متوسط کاربردی ویژه یافته است.

 

دیگ بخار چنبره ای

واحدی یکپارچه از این نوع را می توان در محل نیاز به بخار آب نصب نمود به این ترتیب در اوقاتی از کارخانه که نیاز بخشهای عمده آن به بخار آب ناچیز است،

دیگ جهت فشار بالا

بکار اندازی یک واحد بزرگ مرکزی تولید بخار در ظرفیت های کم منتفی خواهد بود. همچنین چند دیگ یکپارچه از این نوع را می توان در مجاورت نقاط دور از هم ولی نیازمند به بخار آب قرار داد و به این طریق از خط لوله بخار آب به هنگام  استفاده از یک واحد مرکزی تولید بخار اجتناب ناپذیر است، پرهیز نمود.

در موارد نیاز به ظرفیت و فشارهای بالا بجای دیگ های لوله دودی یکپارچه می توان از دیگهای نوع چنبره ای استفاده نمود.

توسط دیگ های لوله آبی از نوع چنبره ای دستیابی به فشارهایی تا حد ۹۰۰psi امکان پذیر است. بطور معمول ظرفیت های کمتر از ۱۰۰۰۰lb/hr می باشد لیکن واحدهای پر ظرفیت تر نیز موجود می باشند.

ساختار لوله ها

لوله های مولد بخار در دیگهای چنبره ای از چنبره های مارپیچی ، حلزونی یا افقی از لوله های کم قطر ساخته می شوند. در پاره ای از واحد های بزرگ یک چنبره ای پیوسته از رشته ای کلاف متصل بهم ساخته شده است. در صورت خرابی چنبره، جدا نمودن قسمت آسیب دیده، بازسازی یا تعویض و اتصال مجدد آن به بقیه چنبره کافی خواهد بود.

جریانهای آب و بخار در سیستم داده شده با ورود آب به قسمت تغذیه تلمبه آب و تلمبه کردن مستقیم آن به انباره بخار آغاز می گردد.

میزان جریان آب توسط دستگاه کنترل ارتفاع آب که به تغییرات ارتفاع آب که به تغییرات ارتفاع آب درون انباره واکنش نشان میدهد، کنترل می شود و سپس آب در چرخش از انباره به چنبرهای گرمایشی دیگ تلمبه می شود.

جریان آب در چنبره ها رو به پایین از داخل لوله های حلزونی و در جهت مخالف جریان گازهای احتراق می باشد. سیال پس از خروج از قسمت حلزونی مولد بخار، از ترموستات آبی متشکل از لوله های مارپیچ عبور نموده و به شیپور جدا کننده در انباره بخار میرسد.

اثر گریز از مرکز شیپوره بخار خشک را از مخلوط جدا نموده و مایع اضافی را به پایین باز می گرداند.بخار خشک از طریق شیر تخلیه واقع در بالای انباره تخلیه می شود.

یکی از اجزای غیر عادی این دیگ لوله ترموستات آن می باشد. این لوله جزیی از چنبره گرمایی است و بطور مستقیم توسط گرمای احتراق عمل می نماید. به هنگام کاهش جریان آب یا افزایش گرما، ترموستات بیش از حد متعارف خود منبسط می شود و در نتیجه مسیر سوخت مصرفی را مسدود می نماید.

طرحی دیگر از این نوع دیگ ها، دارای سه کلاف چنبره ای و سرلوله های ورودی و خروجی است.