04134329357

دیگ بخار زغال سنگ سوز

دیگ بخار زغال سنگ سوز

دیگ بخار ۱۵ تن با سوخت زغال سنگ برای اولین بار توسط این شرکت ساخت و در شهر کابل افغانستان با موفقیت کامل راه اندازی شد.

فیلم:

زغال سنگ سوز-کارنو

 

دیگ بخار زغال سنگ سوز