04134329357

دیگهای فولادی

دیگهای فولادی آب

دیگهای فولادی با توجه به ظرفیت گرمایی مورد نظر به صورت مجموعه یکپارچه ساخته میشوند.
دیگهای فولادی صرف نظر از ظرفیت، ابعاد و فشار کار بر حسب نوع کاربری به دو نوع فایـر تیـوب (Fire Tube) شعله داخل لوله ها و سیال گرم شونده در خارج از لوله ها( و یا به صورت واتر تیوب(Water Tube ) آب داخل لوله ها و شعله اطراف لوله ساخته میشوند.

محاسبۀ ظرفیت و انتخاب دیگ:

ظرفیت گرمایی دیگ عبارت است از مجموع تلفات گرمایی ساختمان و گرمای مورد نیاز برای تأمین آب گرم مصرفی. به این مجموعه چند درصد )حداکثر ۱۰%( به عنوان ضریب اطمینان اضافه میشود بنابراین خواهیم داشت:
HB=(H1+H2)×۱/۱ :دیگ گرمایی ظرفیت
پس از محاسبۀ ظرفیت گرمایی دیگ فولادی، با استفاده از کاتالوگ سازنده میتوان دیگ مناسب را انتخاب نمود.

فواصل مورد نیاز برای نصب دیگ:

جهت نصب دیگ در موتورخانه بهتر است از فواصل پیشنهادی تصاویر ۱۵ و ۱۶ استفاده نمایید:
W1: حداقل ۳۰ سانتیمتر
W2: طول مشعل )۱۰ + )A سانتیمتر )حداقل ۱۱۰سانتیمتر(
W3: طول دیگ + ۱۰۰ سانتیمتر
W4: نصف طول دیگ + ۵۰ سانتیمتر

فونداسیون مورد نیاز جهت نصب دیگ:

محل نصب دیگ باید علاوه بر تراز بودن، قوی و مستحکم باشد و بهتر است حداقل ۱۰ سانتیمتر از کف موتورخانه باالتر باشد.
بتون زیر دیگ فولادی بایستی مسلح بوده و مقاومت کافی در برابر وزن و ارتعاشات دستگاه را داشته باشد.

نشان دهنده ها:

برای اطمینان از درستی عملکرد دستگاههای مختلف یک سیستم گرمایش مرکزی، الزم است که بعضی از کمیتهای فیزیکی نظیر دما، فشار و سطح آب در نقاط مختلف سیستم، اندازهگیری شود. این کار توسط وسایلی مانند ترمومتر و فشارسنج و یا ترمومتر-مانومتر ترکیبی که به نشاندهنده ها معروف هستند انجام میگردد.

  کنترل کننده ها:

کنترل کنندههای سیستمهای گرمایش مرکزی تجهیزاتی هستند که دما و فشار آب شبکه را کنترل می کنند این وسایل کنترل مشعل را به روش صحیح بر عهده دارند.

مشعل:

برای گرم کردن آب دیگ فولادی از مشعل استفاده میگردد.
بهطور کلی مشعل دستگاهی است که با اساس ظرفیت( انرژی شیمیایی را به انرژی گرمایی تبدیل مینماید. انرژی تولید شده توسط مشعل در محفظه احتراق دیگ به
آب انتقال داده میشود.

هنگام نصب و انتخاب مشعل نکات زیر رعایت گردد:

۱- در هنگام انتخاب مشعل به نوع شعله، طول شعله و نحوۀ تنظیم آن بر اساس دستورالعملهای شرکت سازنده دقت گردد.

۲- برای جلوگیری از انتقال گرما ازدیگ به بدنه مشعل، از واشر نسوز استفاده میشود.

ً۳ -دقت شود که مشعل دقیقا با محل ورودی دیگ سازگار باشد زیرا در غیر این صورت باعث انحراف شعله و برخورد آن با بدنه دیگ میشود که نتیجه آن شعله نامناسب و نیز آسیب دیدن دیگ خواهد بود.

۴ در هنگام نصب مشعل مسیر قرار گرفتن مدار تغذیه و اتصال الکتریکی دقت شود تا در معرض گرما قرار نداشته باشند.

اتصال مدار سوخت رسانی مشعل گازی:
بعد از نصب شیر قطع و وصل گاز، قطعات زیر به صورت کلی در مسیر سوخت مشعل گازی نصب میگردد.

نکاتی که موقع نصب مدار گاز باید به آن توجه نمایید:

۱ شیلنگ باید انعطاف قابل قبولی داشته باشد و بدون تابیدگی اجرا شود و سطح خارجی آن در برابر حریق مقاوم باشد.
۲- با توجه به فشار ورودی گاز مورد نیاز مشعلها از رگوالتور )تنظیم کننده فشار( مناسب استفاده گردد.
۳ -برای شیر قطع و وصل گازی به سمت مشعل و به صورت افقی نصب شود.
۴- دقت کنید طول شیلنگ به اندازه مناسب انتخاب شود و طول آن از ۱۲۰ سانتیمتر بیشتر نشود.
۵- برای حفاظت مشعل در برابر ناخالصیها، الزم است بعد از شیر دستی گاز فیلتر نصب شود.
۶- فیلتر به کار گرفته شده در مسیر گاز از نوع غیرفلزی و قابل شستشو باشد.
۷ -محلهای اتصال با کمک کف آب صابون نشتی آن بررسی شود.
۸ -محل نصب مشعل گازسوز در فضایی که فشار منفی است اکیدا ممنوع است.
۹ -ظرفیت کنتور را قبل از نصب کنترل نمایید.
۱۰ -هیچ وقت برای آزمایش نشتی، از شعله استفاده نشود.

۱۱- لوله کشی گاز تا محل مشعل، طبق مقررات ملی ساختمان و با نظارت و تأیید ناظر گاز صورت گیرد.
۱۲ -فاصله لوله گاز از کف موتورخانه ۵ سانتیمتر و با ساپورت مناسب باشد.
۱۳ -هنگام بستن شیلنگ نباید پیچخوردگی و لهیدگی در شیلنگ باشد.

اتصال مدار سوخت رسانی مشعل گازوئیلی:

لوله کشی گازوئیل همزمان با معمولا لوله کشی موتورخانه انجام شده و لوله های رفت و برگشت گازوئیل در محل مناسبی نزدیک مشعل نصب میشوند. بعد از نصب مشعل گازوئیلسوز بر روی دیگ، الزم است لولههای مربوط به گازوئیل را به پمپ مشعل ارتباط داد.
محل استقرار مخزن، بسته به فضای محل نصب میتواند در سه حالت دفن (پایینتر از مشعل) یا همسطح مشعل و یا در سطح بالاتر قرار گیرد.

نکاتی که موقع نصب مدار گازوئیلی سیستم سیفونی باید به آن توجه نمایید:
۱- لوله کشی به صورت دولولهای اجرا شود.
۲ -تمام لوله کشیها از جنس لوله فوالدی سیاه به صورت خم و جوش انجام گیرد.
۳ -به منظور جلوگیری از برگشت سوخت به مخزن و ورود لجن به داخل لوله تغذیه مشعل بایستی انتهای لوله رفت داخل مخزن گازوئیل یک عدد سوپاپ ساچمهای به فاصله ۱۰ سانتیمتر بالاتر از کف مخزن قرار گیرد.
۴ -تراز باالترین سطح گازوئیل در داخل مخزن نباید بیش از ۳/۵ متر از تراز محور پمپ مشعل بالاترباشد .
۵ -لوله کشی ازمخزن گازوئیل تا حدود ۷۰ سانتیمتری مشعل و از کف حدود ۴۰ سانتیمتر انجام شود.
۶- در مسیر لوله رفت بایستی یک عدد صافی استکانی نصب گردد.
۷ در مسیر برگشت گازوئیل به جز شیر یکطرفه، نباید هیچ شیر دیگری نصب گردد.

دودکش

سه وظیفه اصلی را بر عهده دارد:

  • تخلیه کامل و مطمئن محصوالت احتراق به فضای بیرون
  •  جلوگیری از گرمایش بیش از حد جدارهها

کنترل تقطیر بخار آب موجود در محصوالت احتراق

معبری فلزی یا سیمانی یا با مصالح بنایی است که گازهای حاصل از احتراق از طریق آن به خارج ساختمان منتقل میشود انتخاب اندازه و اجرای صحیح آن در عملکرد دیگ آب گرم مؤثر است. اندازۀ دودکش بایستی متناسب با ظرفیت دیگ، ارتفاع ساختمان و برابر مقررات ملی ساختمان، اجرا شود تا عملکرد دیگ را تضمین نماید.

محاسبه قطر دودکش فلزی

عوامل مؤثر در انتخاب دودکش :
۱- شرایط عملکرد
۲- نوع مشعل از نظر فن
۳-فشار خروجی دود از دیگ
۴- فشار محیط
۵-دمای محیط
۶-دمای دود خروجی
۷-میزان مکش

۸- ظرفیت گرمایی دیگ
۹- ارتفاع قائم دودکش