04134329357

دریچه ها -هیدرو استاتیک -مهارها

بیشترین قطر و فشار مجاز برای یک دیگ بخار با درز طولی جوشی، که تحت آزمایش پرتو X و تنش گیری قرار نگرفته است، چه مقدار میباشد؟

۲۶ اینچ، و psi ۱۰۰، این نوع دیگ ها باید بر اساس مقررات دیگهای کوچک ساخته شوند.

 (الف) بهنگام استفاده از تسمه های پشت بند، پس از تکمیل جوشکاری، با این تسمه ها چه باید کرد؟

(ب) آیا میتوان یک حلقه پشت بند جوشکاری را در داخل تو رفتگی درز اتصال قرار داد؟ در صورت امکان چه مقرراتی را باید رعایت نمود؟

(الف) اگر بازدهی اتصال ۱۰۰٪ مورد نظر باشد، باید آنها را از زیر اتصالهای طولی برداشت.

(ب) آری، تورفتگی نباید حداقل ضخامت مورد نیاز را کاهش دهد.

بزرگترین سوراخ قابل ایجاد بر روی یک پوسته، جهت اتصال یک لوله به آن توسط جوشکاری، بدون انجام محاسبات تقویتی چقدر است؟

به اندازه قطر یک لوله ۲ اینچی.

یک کله گی گود، که فشار به جانب مقعر آن اعمال میگرد، دارای قطر ۲۶ اینچ، و ضخامت  اینچ است. کمترین طول مجاز برای قسمت لبه دار شده کله گی، واقع در ناحیه اتصال کله گی به پوسته یا استوانه چقدر است؟

شعاع انحنای زانو(منطقه واقع بین لبه استوانه ای کله گی و سطح گود آن) باید حداقل سه برابر ضخامت کله گی، لیکن نه کمتر از ۶ درصد قطر پوسته باشد. در نتیجه برای این مورد:

In ۸۷۵/۱=۱=×۳   ،   in۵۶/۱=×۲۶

بنابرین، شعاع زانو باید حداقل۱ اینچ باشد (مقدار بزرگتر از مقادیر فوق)، طول قسمت لبه دار شده (قسمت استوانه ای)، باید حداقل برابر شعاع زانو باشد.

در ساخت دیگهای بخار کوچک با ساختمان جوشی، که تحت آزمایش پرتو X وعملیات حرارتی قرار نگرفته و بیشترین فشار  عملیاتی آن psi۱۰۰ است، چه فشاری را باید در اعمال آزمایش هیدرواستاتیکی آن، بکار برد؟

۳۰۰ . psi

استوانه یک دیگ، آنچنان سوراخکاری شده است که سوراخها در امتداد طولی، به موازات محور طولی، و در امتداد محیطی پشت سر هم است. قطر سوراخها ۰۳۱۲۵/۴ اینچ میباشد. در راستای طولی، این سوراخ بطور یکنواخت در گروه هایی بطول ۱۳

اینچ ، توضیع شده است (در هر گروه، فاصله مرکز سوراخها از یکدیگر، بطور ۷متناوب  و۱۶اینچ میباشد). بازدهی رباط E، در امتداد طولی، و کمترین گام (فاصله مرکز تا مرکز) در راستای محیطی چقدر است؟

با توجه به رابطه بازدهی رباط در راستای طولی، عبارتست از:

۴۰۳/۰==Eطولی

چون سوراخها در راستای محیطی، با گام مساوی توزیع شده است، جهت محاسبه گام، باید از رابطه زیر استفاده نمود:

P = E=

لیکن بازدهی رباط در راستای محیطی، باید حداقل نصف این بازدهی در راستای طولی باشد، بنابراین:

محیطیE

در نتیجه:

in۰۵/۵==P

کمترین ضخامت صفحه – لوله استوانه یک دیگ بخار (قسمتی از بدنه استوانه که سوراخ های لوله روبر آن واقع است)، ساخته شده مطابق مقررات آیین نامه، و دارای مشخصات زیر چقدر است؟ فشار کار،psi ۶۷۵، شعاع داخلی، in۲۷، بازدهی طولی رباط سوراخ های لوله رو، ۶/۴۶٪ بازدهی محیطی رباط سوراخ های لوله رو ۱/۳۱٪: فولاد ورق ۷۰.GR۵۱۷SA با تنش مجاز  ۱۷۵۰۰.

۲٫۳۵ln=t

 (الف) چرا درپوش دریچه های آدم رو و دست رو را به طور معمول بیضی گون میسازند؟

(ب) در آزمایش هیدرواستاتیک، چرا از آب، و نه از بخار آب یا هوا استفاده میشود.

(ج) به هنگام آزمایش هیدرواستاتیک بر روی یک دیگ، چه احتیاط هایی را در رابطه با شیرهای ایمنی و لوله های بخار باید رعایت نمود؟

(الف) برای اینکه متصدی دیگ بتواند آنهارا از دیگ جدا نماید. همچنین، یک دریچه بیضی گون، امکان ایجاد بزرگترین سطح جهت ورود به داخل دیگ را با برداشتن کمترین مقدار از ورق، میسر میسازد. قطر بزرگ بیضی باید در راستای عرضی یا به بیان دیگر، در راستای محیطی پوسته واقع گردد.

(ب) چون تراکم پذیری آب، ناچیز است، با استفاده از آن از انفجار جلوگیری میشود.

(ج) باید از گیره های مناسب مربوط به آزمایش استفاده کرد، یا باید شیرهای ایمنی را برداشت و محل آنها را توسط فلنج کور مسدود نمود. همواره، شیره های قطع جریان را جدا، و انتهای لوله های بخار را مسدود نمایید.

(الف) چه عاملی باعث میشود که ورق شکل داده شده بصورت استوانه شکل خود را حفظ کند؟

(ب) حداکثر اعوجاج مجاز در استوانه جوشی یک دیگ چقدر است؟

(الف) کشیده شدن الیاف خارجی ورق تا فراسوی حد الاستیک آن.

(ب) یک درصد قطر متوسط.

الف) چرا فشار آزمایش هیدرواستاتیک برای یک دیگ، به ۵/۱ برابر بیشترین فشار کار مجاز، محدود شده است؟

(ب) فایده این آزمایش چیست؟

(ج) چرا در طول این آزمایش، یک حد بالا و یک حد پایین برای دمای آب تعیین کرده اند؟ این حدود کدام است؟

(الف) با بکار بردن فشار بیشتر، احتمال بوجود آمدن تغییر شکل دائم در ورق دیگ و صدمه دیدن آن وجود دارد.

(ب) این آزمایش، استحکام و بی درز بودن قطعات دیگ را به اثبات میرساند.

(ج) برای اینکه قطعات دیگ و آب، به طور تقریبی در یک دما باشند. این دما، نباید کمتر ازC ° ۲۰  باشد، تا به این وسیله، از عرق کردن دیگ (شبنم زدن بدنه دیگ) که ممکن است با هرگونه نشت ناشی از عیوب اشتباه شود، جلوگیری به عمل آید. همچنین، دمای آب نباید از °C ۵۰ تجاوز نماید، تا بررسی از نزدیک و لمس جوشها و اتصالات مشابه امکانپذیر باشد.

فشار کار مجاز یک کله گی مهارنشده نیم کروی با ساختمان جوشی ومشخصات زیر چقدر است؟

قطر داخلی،۴۸ اینچ، ضخامت ورق،  اینچ، بازدهی جوش، ۹۰٪، فولاد مصرفی، GR.C۲۸۵SA دما، F ° ۶۵۰، تنش مجاز  ۱۳۷۵۰، و فشار جانب مقعر کله گی اعمال میشود.

کمترین ضخامت لازم برای یک کله گی تخت مهار نشده مدور که بطریق آهنگری، بصورت یکپارچه، بعنوان انتهای یک سر لوله شکل داده شده است، مطابق مقررات آیین نامه چه مقدار میباشد؟

قطر داخلی، in۲۲، فشار کاری، psi۱۵۰، تنش مجاز  ۱۱۰۰۰.

۱٫۲۷ln=T

الف) دو نکته مهم و قابل توجه در رابطه ا دریچه های آدم روی ایجاد شده توسط لبه دار کردن ورق کله گی در ناحیه سوراخ را نام ببرید.

(ب) در رابطه با اتصال لب به لب کله گی ها به پوسته توسط جوشکاری ذوبی، چرا دامنه دار بودن قسمت لبه دار شده، ترجیح داده میشود؟(منظور از دامنه، قسمت استوانه ای لبه کله گی میباشد).

(الف) لبه دریچه باید تا عمقی حداقل مساوی ۳ برابر ضخامت ورق، به داخل لبه دار شده و پهنای نشیمن مربوط به لایه آب بندی، نباید از اینچ کمتر باشد.

(ب) جهت جلوگیری از تمرکز تنش در زانوی قسمت لبه دار شده.

به هنگام شکل دادن ورق یک کله گی، نازک شدن ورق تاچه میزانی مجاز است؟

حداکثر تا ۱۰ درصد ضخامت ورق.

در آتشدان یک دیگ لکوموتیوی، مراکز پیچ های مهاری، در راستای افقی، به فاصله ۷ اینچ، و در راستای عمودی، بفاصله ۶ اینچ از یکدیگر واقع شده اند. این پیچ ها، بقطر۱ اینچ، و در هر اینچ از طول خود دارای ۱۲ دندانه V شکل میباشند.ضخامت ورق آتشدان،  اینچ است.در دو انتهای هر پیچ، سوراخ های خبرکن، بقطر  اینچ مته شده است (مساحت هر سوراخ، ۰۲۷۶/۰ اینچ مربع میباشد). اگر دما کمتر از  °F ۶۰۰، و فولاد ورق آتشدان، GR.C۲۸۵SA، با تنش مجاز  ۱۳۷۰۰ باشد، فشار کار مجاز چه مقدار است؟

فشار مجاز، ۱۶۵٫۶psiمیباشد.

قسمتی از صفحه لوله یک دیگ، نیازمند مهار است. قطر صفحه لوله، ۶۶ اینچ، فاصله بالاترین ردیف لوله ها تا پوسته (در راستای عمودی)، ۲۳ اینچ، و بعدd، یعنی فاصله شعاعی محیط مدور این قسمت از محیط درونی پوسته، ۳ اینچ میباشد. جهت مهار کردن، قرار است از ۱۲ مهار مورب تیغه ای با مقطع in   ×in  ۳، استفاده شود. هر یک از این مهار ها، توسط دو پرچ قطر  اینچ، به پوسته و صفحه لوله متصل شده است. قطر سوراخهای ایجاد شده بر روی هر تیغه برای عبور پرچ ها،  اینچ میباشد. اگر برای  هر مهار ، نسبت   کوچکتر از ، و دما کمتر از F ° ۶۰۰، و فولاد مصرفی  GR.C۲۸۵SA با تنش مجاز  ۱۳۷۰۰ باشد، چه فشاری برای قسمت مهارشده صفحه- لوله، مجاز است؟

مساحت قسمت مهار شونده،  ۷۱۳ میباشد. برای به دست آوردن سطح مقطع مؤثر هرتیغه، باید قطر  هر سوراخ را از پهنای تیغه، کم نمود، و حاصل را در ضخامت تیغه ضرب نمود:

۱۵۶۲۵=(۵/۰)(۹۳۷۵/۰-۲۵/۳)=سطح مقطع مؤثر هر تیغه

در مورد مهارهای با مقطع مستطیلی، جهت بدست آوردن سطح مقطع قابل استفاده در محاسبات باید سطح مقطع مؤثر را بر ۲۵/۱ تقسیم نمود، بنابراین:

۹۲۴۸/۰=(۲۵/۱)÷(۱۵۶۲۵/۱)=A

)۱۳۷۰۰)(۹۲۴۸/۰)(۱۲)(۹/۰)=P۷۱۳

Psi۱۹۲=P

شعاع لازم برای زانوی یک کله گی (و مهارنشده)، با قطر دهانه ۴۸ اینچ، و ضخامت  اینچ، چقدر است؟

۲٫۸۸in=.6×۴۸

چرا سطوح تخت یک دیگ مهار میشود؟

سطح تخت یک دیگ تحت فشار،  تمایل به کروی شدن دارد، در نتیجه، برای نگه داشتن آن در جای خود، از مهارها استفاده میشود.

سوراخ های خبرکن را چگونه باید در مهارها مته نمود؟

مهارهای تو پر به طول ۸ اینچ یا کمتر، باید در دو انتهای خود و در راستای محور، به سوراخکن های خبرکن به قطر  اینچ، مجهز باشند. این سوراخ ها باید تا عمقی حداقل بفاصله  اینچ از سطح پشت ورق مته شوند.

در دیگ های عمودی لوله دار، چرا گام(فاصله مرکز تا مرکز) پیچهای مهاری را از جانب داخل آتشدان، و نه از خارج پوسته اندازه میگیرند؟

برای آنکه، این ورق کوره است که بطور معمول به مهار کردن احتیاج دارد، و نه ورق پوسته. در نتیجه گام پیچ های مقاوم، از داخل کوره اندازگیری می شود.

بیشترین فشار مجاز برای کوره مهار نشده یک دیگ عمودی لوله دودی، بقطر خارجی ۲۰ اینچ، با دهانه (فاصله بین صفحات انتهایی متصل به کوره) ۲۵/۷۸ اینچ، و ضخامت  اینچ، چقدر است؟

۱۲۰<156.5==

بنابراین:

P=

که در آن:

۵/=t

۷۸٫۲۵ in=L

In۲۰=D

درنتیجه:

Ps174.1==P

کوره ساده یک دیگ دریایی اسکاتلندی، به طول ۹۶ اینچ، و قطر خارجی ۳۶ اینچ، در وسط طول خود دارای یک حلقه آدامسون است. جهت تحمل فشار psi۱۵۰، ضخامت ورق کوره باید چه مقدار باشد؟

۴۷۷/.

حداقل تجهیزات و متعلقات لازم برای بهره برداری ایمن از یک دیگ کدام است؟

فشارسنج و اتصالات مربوط به آزمایش، شیر ایمنی، شیر تخلیه، شیشه آب نما، شیرهای آب نما، شیر قطع جریان در خط بخار، و شیرهای قطع جریان و یکطرفه در خط آب تغذیه.