۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

حداقل رساندن بلودان بویلر

حداقل رساندن بلودان بویلر

حداقل رساندن بلودان بویلر می تواند نقش مهمی در کاهش تلفات انرژی داشته باشد چرا که دمای آن قبل از تخلیه برابر با دمای بخار تولیدی بویلر است.

تقلیل بلودان بویلر موجب صرفه جویی در مقدار و هزینه آب جبرانی ورودی به بویلر و مواد شیمیایی افزودنی می شود.

همزمان با تبخیر آب در دیگ، ذرات جامد موجود در آب در داخل بویلر به جا مانده و انباشته می شوند.

ذرات نا محلول به مرور زمان تشکیل رسوب و لجن داده که باعث کاهش میزان انتقال حرارت می گردند.

ذرات موجب افزایش ایجاد کف روی سطح آب و تشدید نفوذ آب به داخل بخار خروجی می شوند.

حداقل رساندن بلودان بویلر

حفظ میزان رسوبات و سختی گیر های محلول در آب در اندازه قابل قبول، آب بویلر با فواصل زمانی معین به هرز آب تخلیه می شود.

  1. زیر آب زنی یا بلودان تحتانی دیگ که غالباَ بصورت دستی و در زمان های متناوب انجام میگیرد تا لجن و رسوبات سنگین را از قسمت زیرین بویلر
  2. بلودان سطحی که به منظور تخلیه ذرات محلول متمرکز در نزدیکی سطح آب طراحی شده است.

بلودان نا کافی ممکن است منجر به حمل آب بویلر به درون بخار و نیز تشکیل کف و رسوب گردد.

مقدار بهینه بلودان تابعی از فاکتور های مختلف نظیر نوع بویلر ، فشار کاری ، کیفیت آب ورودی و نوع سیستم تصفیه آب است.

میزان بلودان معمولاَ در حدود ۴ الی ۸ درصد آب ورودی به بویلر است و در صثورت بالا بودن سختی آب ورودی می تواند تا ۱۰ درصد نیز افزایش یابد.