04134329357

جوشکاری پوسته دیگ بخار

جوشکاری پوسته دیگ بخار (پوسته و استوانه)

جهت جوشکاری پوسته دیگ بخار باید موارد زیر توجه شود.

جهت محاسبه فشار مجاز پوسته یا استوانه، دو عامل باید در نظر گرفته شود:

بازدهی درز جوش طولی :

اگر تمام گرده جوش، تا هم سطح شدن آن با فلز مادر برداشته شود بازدهی جوش را می توان ۱۰۰ درصد و در غیر اینصورت آنرا باید برابر ۹۰ درصد منظور کرد. اگر دیگ پرچی باشد باید از یک بازدهی اتصال مناسب استفاده نمود و اگر پوسته بدون درز باشد بازدهی اتصال ۱۰۰ درصد مورد استفاده قرار می گیرد.

در دیگ های لوله آبی جهت اتصال لوله ها به استوانه سوراخکاری می شود.

اثر این وضعیت را توسط بازدهی رباط بیان می نمایند. این بازدهی همراه با ضخامت استوانه، جهت بدست آوردن فشار کار مجاز پوسته یا استوانه، در محدوده سوراخکاری شده مورد استفاده قرار میگیرد.

جوشکاری پوسته دیگ بخار

 

به هنگام مساوی بودن گام سوراخهای لوله رو، بازدهی رباط ، E از رابطه زیر بدست می آید:

E = P-D /P

  • P  گام با فاصله بین مراکز دو سوراخ مجاور، بر حسب اینچ
  • D قطر سوراخ لوله رو، اینچ

اگر گام سوراخ خای لوله رو غیر مساوی باشند. برای گام باید طولی مبنا، در بر گیرنده تمام گامهای غیر مساوی در نظر گرفت و بازدهی رباط از رابطه          E = P-nd /P   محاسبه می شود که در این رابطه

  • P طول مبنای در بر گیرنده تمام گامهای غیر مساوی بر حسب اینچ
  • d  قطر سوراخ لوله رو، بر حسب اینچ
  • n تعداد سوراخها در امتداد طولی بر روی طول مبنای انتخابی
جوشکاری پوسته دیگ بخار

جوشکاری پوسته دیگ بخار

آیین نامه ASME جهت محاسبه بازدهی رباط های مورب جداولی را ارائه کرده است.

رباطها

بازدهی رباطها برای سوراخکاری های معمولی بطور نسبی پایی و در حدود ۳۵ الی ۵۰ درصد می باشد.

در دیگ های پرچی جهت تقویت رباط ها اغلب یک تسمه تقویتی یا ورق اضافی بر روی قسمت مورد سوراخکاری پرچ شده و سوراخ ها را در تمام ضخامت این قسمت مته می نمایند در نتیجه علیرغم ثابت ماندن بازدهی رباط ضخامت افزایش می یابد.

روش دیگری جهت تقویت رباط ساختن استوانه از دو نیمه طولی، با دو درزجوش طولی است. در این روش یکی از دو نیمه ،  از نیمه شامل رباطها، تا حدی نازکتر خواهد بود. جهت هم ضخامت نمودن لبه های دو نیمه در محل اتصال لبه های نیمه ضخیم تر را در راستای طولی تا آنجا که ضخامت آن برابر ضخامت نیمه نازکتر گردد، به تدریج ماشینکاری می نمایند.

در آیین نامه ASME جهت محاسبه فشار مجاز پوسته یا استوانه دو رابطه موجود است. برای حالاتی که پس از جوشکاری درزهای طولی تسمه پشت بند مورد استفاده از داخل استوانه برداشته نمی شود.

یا مواردی که موارد استوانه در معرض خزش احتمالی بوده لیکن ملاحظات مربوطه به کاهش مقاومت صریحاً منظور نگشته و تمام گرده جوش برداشته نشده است یا برای استوانه های پرچی از رابطه اول بصورت زیر استفاده می شود.

P=.8 SEt /R+.6t

t=PR/.8SE-.6P

برای استوانه های بدون درز جوشی که در آنها گرده جوش تا حد هم سطح شدن با سطح فلز مادر برداشته شده و تسمه پشت بند نیز بیرون آورده شده است.