04134329357

جریان هوای دمشی و مکشی

جریان هوای دمشی و مکشی

در یک مبدل سرمایش با هوای افقی؛ فن میتوان میتواند به دو صورت بر روی دسته لوله ها نصب شود. اگر فن زیر دسته لوله ها باشد هوای اطراف ابتدا وارد فن شده سپس فشار هوا به اندازه چند میلی متر ستون آب افزایش پیدا کرده و از روی دسته لوله ها می گذرد.

اگر فن بالای دسته لوله ها نصب شده باشد هوای اطراف از زیر لوله مکیده شده، از روی لوله ها عبور کرده و سپس هوای گرم از داخل فن گذشته و به بیرون هدایت می شود که این جریان هوا به خاطر افت فشار اندکی که فن در زیر خود به وجود می آورد ایجاد می شود. هر دو نوع آرایش دارای مزایا و معایبی می باشد.

مزایای نوع دمشی

 1. به دلیل اینکه در این حالت هوای گذرنده از فن هنوز با لوله ها تماس پیدا نکرده بنابراین خنک تر بوده و چگالی بزرگتری نسبت به هوای گرم گذرنده از فن مکشی دارد. پس برای ایجاد یک نرخ جرمی مشخص هوا، توان الکتریکی کمتری در فن مصرف شده و همچنین می توان از فن های کوچکتری استفاده نمود.
 2. چون هوای عبوری از فن خنک است نیازی به عایق کاری موتور و یاتاقان ها نیست.
 3. اگر سیال داخل لوله ها نشت کند، امکان آلودگی فن وجود ندارد، ولی ممکن است در نوع مکشی بخارهای حاصل وارد فن شود.
 4. به دلیل نزدیکی فن به زمین برای تعمیر و نگهداری دسترسی به آن ساده تر است.
 5. در موردی که تعداد ردیف لوله ها در دسته لوله ده یا کمتر است. فن دمشی به دلیل ایجاد جریان ورودی متلاطم می تواند ضریب انتقال حرارت بزرگتری ایجاد کند.

مزایای نوع مکشی

 1. توزیع جریان هوا در این حالت یکنواخت تر است.
 2. فن از برخورد تگرگ و جمع شدن برف و باران بر روی لوله ها جلوگیری می کند.
 3. حالت دودکش مانند مبدل در نوع مکشی باعث ایجاد یک جریان هوای طبیعی به سمت بالا، حتی در زمان خاموش بودن فن می شود.
 4. فن مکشی سر و صدای کمتری تولید می کند.
 5. احتمال برگشت هوای گرم به داخل دسته لوله ها وجود ندارد ولی در نوع دمشی ممکن است این پدیده باعث کاهش کارایی سیستم گردد.

اجزای مبدل سرمایش با هوا

 1. دسته لوله و اجزای مرتبط با آن
 2. سازه ی مبدل
 3. تجهیزات مکانیکی شامل فن، موتور و سیستم انتقال قدرت

اجزا، شامل : لوله های پره دار – اتصال پره به لوله – سطح لوله کنگره دار شده – پره L شکل – پره L شکل روپوشانی شده – پره اکسترود شده – پره داخل شیار- پره صفحه ای – پره جوشی- سرها- سازه مبدل – فن