04134329357

جداکننده های هوا

جداکننده های هوا

عامل هوا در سیستم های گرمایشی می تواند منجر به بروز مشکلاتی در سیستم لوله کشی شود.اگر هوا را نتوان از سیستم خارج نمود هوا در نقاطی تجمع کرده و باعث جلوگیری از سیرکولاسیون آب شده و گردش آن مختل می گردد از طرفی وجود هوا باعث ایجاد خوردگی سطح فولاد میگردد، بنابراین از سه عامل مخرب که شامل خوردگی،رسوب، هوا گرفتگی، دو عامل آن به وجود هوا درآب سیرکولاسیون وابسته است. هوا در آب سرد ورودی محلول است و با گرم شدن آب، هوا و اکسیژن آن آزاد می شود.

جدا کننده

اجزای کنترل هوای سیستم

سیستم معمولاً از طریق فشار آب شهر پر می شود. این هدر رفتگی های سیستم از جمله مواقع تعمیر سیستم و نیز تبخیر آب را جبران میکند. برای جلوگیری از مشکلات هوا، مانند هوا گرفتن زانوها یا کویل ها، بهتر است آب تغذیه سیستم به خط لوله هوا یا به ته مخزن تراکم متصل شود.

در یک سیستم هیدرونیک بسته که به درستی طراحی، نصب و بهره برداری شده باشد، هوای سیستم در لوله ها حرکت کرده و از بالاترین نقاط سیستم خارج می شود و یا اینکه در مخزن تراکم جمع می گردد. علاوه بر هوایی که در سیستم از قبل وجود دارد، موقع گرم شدن آب، هوای محلول در آن نیز جدا می شود.

یک مخزن تراکم اگر اجزای کنترل هوا نداشته باشد دچار آب گرفتگی می شود. بعنوان مثال وقتی دیگ خاموش است آب سرد می شود. آب سرد هوای مخزن تراکم را جذب میکند و بطور ثقلی به دیگ بر می گردد.

وقتی آب گرم می شود، هوا آزاده شده و تخلیه می گردد. بعد از چند سیکل کار، هوای مخزن کم شده و آب تمام آن را پر میکند. در این حالت آب جایی برای انبساط جز خارج شدن از شیر اطمینان نخواهد یافت.

در سیستم های هیدرونیک ابزار کنترل هوا برای آزاد سازی هوای محبوس در آب طراحی می شوند که به شرح زیر است:

  1. جدا کننده های هوا

  2. شیر هواگیری دستی

  3. شیر هوا گیری خودکار

جدا کننده های هوا

چند نوع جدا کننده هوا وجود دارد : گریز از مرکز، لوله عمیق و خطی، جدا کننده هوا نوع گریز از مرکز، از نیروی گریز از مرکز و سرعت پایین آب برای جدا سازی هوا استفاده میکند.

وقتی آب از جدا کننده عبور میکند، نیروی گریز از مرکز گرد آب ایجاد کرده و قطرات سنگین آب بدون هوا را به سمت جداره خارجی می راند. مخلوط سبک تر آب- هوا به قسمت سرعت پایین و توری جمع آوری که در وسط گرد آب قرار دارد میرود.

هوای محبوس که به این ترتیب جدا شده به مخزن تراکم هدایت ی شود. جدا کننده نوع لوله عمیق لوله ای است که در قسمت بالای دیگ نصب می شود.وقتی آبگرم می شود، هوا جدا شده و در قسمت بالای دیگ جمع می شود. لوله عمیق اجازه می دهد که این هوای آزاد شده به مخزن تراکم راه یابد. از مخزن خطی و کم سرعت با اضافه لوله عمیق جدا کننده هوا در جائی که دیگ را نتوان بعنوان یک نقطه جدا کننده هوا تلقی نمود استفاده می شود.

هواگیرها

شیرهای هوا ممکن است دستی یا خودکار باشند. یک نوع خودکار آن هواگیر هیدروسکپی نامیده می شود که در آن ماده ای وجود دارد که وقتی خیس است انبساط می یابد و شیر هواگیری را میبندد.

اگر در سیستم هوا وجود داشته باشد مواد هیدروسکپی خشک شده و موجب باز شدن شیر می گردد. نوع دیگری از شیر هواگیری خودکار شناوردار هم وجود دارد که وقتی در شیر آب است شناور راه خروج هوا را میبندد. وقتی در سیستم هوا وجود داشته باشد شناور می افتد و شیر هوا گیری را باز می کند.

شیرهای هواگیری دستی در بالای سیستم و زانوها نصب می شود و بطور ادواری آن را باز می کنند تا هوای سیستم خارج شود.