04134329357

تله بخار

تله بخار

تله بخار در دیگ بخار از تجهیزات مهم در سیستم بخار محصوب میگردد و هیچ سیستم بخار بدون وجود آن کارکرد مناسبی نخواهد داشت و دارای سه نوع می باشد.

  1. ترموستاتیکی
  2. مکانیکی
  3. ترمودینامیکی

در هر نقطه از خط بخار که تخلیه بخار آب چگالیده، به مجرد تشکیل مورد نظر است و در مواردی بازیابی بخار چگالیده جهت نیازهای گرمایشی یا مراجعت به دیگ بخار ، الزامی می باشد.

برای لوله کشی های بخار، جدا کننده ها و کلیه وسایل گرم شونده با بخار یا وسایل بکار گیرنده بخار آب ضروری می باشد.

  • از آن با شناور وارانه دهان باز می توان برای برگشت دادن بخار چگالیده به نقاطی که فشار آنها از فشار داخل تله کمتر است، استفاده نمود.
  • قادر خواهد بود بخار چگالیده را به مسیری که فشار آن از فشار داخل تله بخار کمتر است وارد نماید. باید بر اساس ظرفیت تخلیه و نه بر اساس اندازه لوله ها انتخاب گردد.
  • ظرفیت از روی طرح و ساختمان آن، اندازه سوراخ و فشار موثر بر روی نشیمنگاه تعیین می گردد.
  • غیر تلمبه ای به منظور تخلیه بخارهای چگالیده از خطوط بخار، جدا کننده های بخار و محفظه های بخار انواع مختلف ماشین آلات بکار میروند.
  • نوع خوب آن باید توانایی دفع بخار آب چگالیده و جلوگیری از خروج بخار را داشته باشد.