04134329357

تست هیدرواستاتیک

تست هیدرواستاتیک:

تست هیدرواستاتیک و بازرسی مولدهای بخار و ظروف تحت فشار، مالک  یا بهره بردار موظف  است  برای  موعد تعیین شده ، دستگاه  را تخلیه،  سرد، باز، شستشو و آماده سازی نماید.

در مورد مولدهای  بخار با اجاق  داخلی لازم  است  برای  تسهیل  عمل  بازرسی ، قطعات  شبکه  و همچنین  مقداری  از آجرهای  نسوز دور دهانه  و قطعات دیگری که مزاحم بازرسی مورد نظر باشد برداشته  شود  .

آماده سازی دیگ بخار برای تست هیدرواستاتیک آب سرد

 • در زمان تست هیدرو استاتیک فلکه های خروجی بخار بسته و با واشر لاستیکی و درپوش و یا  فلنج مسدود شود.

 • در زمان تست هیدرو استاتیکشیرهای اطمینان دیگ بخار از مدار خارج و توسط واشر لاستیکی و درپوش و یا فلنج مسدود شود.

 • در زمان تست هیدرو استاتیک کنترل کننده های سطوح آب از مدار خارج و توسط واشر لاستیکی و درپوش و یا فلنج مسدود شود.

 • در زمان تست هیدرو استاتیککلیه شیرهای تخلیه دیگ بخار توسط واشر لاستیکی و درپوش و یا فلنج مسدود شود.

 • در زمان تست هیدرو استاتیک کلیه شیرهای آبنما از مدار خارج و توسط واشر لاستیکی و درپوش و یا فلنج مسدود گردد.

 • در زمان تست هیدرو استاتیک در زمان تست هیدرو استاتیکسایر ورودی و خروجیهای دیگ غیر از ورودی پمپ تغذیه آب و فشارسنج از مدار خارج و مسدود گردد.

 • در زمان تست هیدرو استاتیک درهای جلو و عقب دیگ و کوره باز شده و دوده زدایی از شبکه ها و لوله ها انجام شود.

 • در زمان تست هیدرو استاتیک پمپ تغذیه دیگ باید قابلیت تامین ۱/۵ برابر حداکثر فشار کاری دیگ را دارا باشد.

 • پس از مسدود نمودن کلیه ورودیها و خروجیهای دیگ بخار به استثنای فشارسنج و پمپ تغذیه، دیگ را با آب سرد پر نموده و وضعیت آب بندی دیگ در مدت زمان معین شده بررسی شود.

 • در زمان تست هیدرو استاتیک از نقطه نظر ایمنی باید دیگ به صورت مناسبی از هوا تخلیه شود تا از تشکیل حباب های هوا قبل از اجرای آزمایش فشار جلوگیری شود.

 • بعد از اتمام ۳۰ دقیقه توصیه می شود که قبل از نزدیک شدن به دیگ جهت بازرسی از نزدیک، فشار به حداقل: ۱/۱ فشار طراحی و حداکثر: ۹/۰ فشار آزمایش هیدرواستاتیک کاهش داده شود.

 • افزایش و کاهش فشار دیگ در آزمایش هیدرواستاتیک، باید به صورت تدریجی صورت پذیرد.

 • پس از آزمایش  آب  سرد طبق  ماد ه ۱۴ باید مجدداً شی رهای  اطمینان  را نصب و  دستگاه  با فشار عادی  مربوطه  برای  مطمئن  شدن  از صحت  کار شیر یا شی رهای  اطمینان  آزمایش  شود  .

 • چنانچه در اثر بازرسی  معلوم  شود ک ه بکار انداختن  مجدد دستگاه  ایمن نمیباشد و یا آن ک ه دستگاه  مجهز به  متعلقات  حفاظتی  کامل  نبوده  و یا این  که لوازم  ب ه شکل صحیح  تنظیم  و ترتیب  داده  نشده،  تا زمانی  ک ه نقایص  مزبور مرتفع  نشود ب ه کار انداختن  دستگاه  ممنوع  خواهد بود.

 • در صورتی ک ه در ضمن  بازرسی،  معایب  و فرسودگی هایی  مشاهده  شود که  احتمال  انفجار دستگاه  وجود داشته باشد لازم اس ت فشار مجاز دستگاه  ب ه حد کافی  تقلیل  داده شود تا از  خطر احتمالی  جلوگیری  شود و این  تقلیل  فشار باید با رعایت  مدت  کارکرد و میزان  فرسودگی  دستگاه  تعیین  شود  .

  • به منظور تعیین حداکثر فشار بهرهبرداری مجاز برای دیگها یا مخازن تحت فشار موجود باید ضخامتسنجی با استفاده از دستگاه ضخامتسنج (اولتراسونیک) جهت بررسی میزان خوردگی ورقهای دیگ یا مخزن از نقاط حساس آنها شامل:  بدنه، کوره ،شبکههای جلو، عقب و میانی در دیگهای بخار فایرتیوب، درام بالا و پایین و لوله های واترتیوب در دیگهای واتر تیوب و عدسی فوقانی و تحتانی و بدنه در مخازن هوای فشرده انجام شود تا در نهایت با استفاده از رابطه ذیل حداکثر فشار مجاز کاری تعین شود:

(TS)×TMAWP= min5×rدر رابطه مزبور:

MAWP: حداکثر فشار بهره برداری مجاز بر حسب پوند بر اینچ مربع؛  TS: حداقل مقاومت کششی ورق پوسته یا درام دیگ بر حسب پوند بر اینچ مربع، در مواردی که مقاومت کششی ورق پوسته یا درام دیگ معلوم نباشد، مقدار۰۰۰,۵۵ برای فولاد در نظر گرفته میشود  .

Tmin: حداقل ضخامت بدنه بر حسب اینچ؛  r: شعاع داخلی دیگ یا مخزن برحسب اینچ؛

عدد ۵ ضریب ایمنی است. (حداقل مقدار ضریب ایمنی باید ۵ در نظر گرفته شود.)  بدین منظور برای ضخامتسنجی از بدنه، کوره و شبکهها ابتدا نقاط مورد نظر با فرچه سیمی یا سمباده نرم، دوده زدایی شده و سپس با دستگاه ضخامتسنج نقاط مورد نظر اندازهگیری میگردد. با اعمال حداقل ضخامت بدست آمده در رابطه فوق، حداکثر فشار کاری مجاز دیگ معین میشود .همچنین به منظور بررسی آتی از روند عملکرد دیگ، حداقل ضخامتهای بدست آمده به تفکیک در گواهی صادره ذکر گردد.

تذکر: آزمایش هیدرواستاتیک (آب سرد) برای دیگهای بخار باید با فشار ۱/۵ برابر حداکثر فشار بهره برداری مجاز (MAWP) مولد بخار انجام شود. فشار آزمایش نباید از ۱/۵ برابر حداکثر فشار موثر مجاز مولد (۶%±) تجاوز نماید .زمان تست هیدرواستاتیک دیگ، حداقل ۰۳ دقیقه است. در طول این مدت، میزان فشار دیگ باید ثابت مانده و هیچ گونه نشتی مشاهده نگردد.

نکاتی  که در حین  بازرسی  باید رعایت  شوند عبارتند از:

الف  – امتداد شعله  باید در محور کوره  باشد.

ب- دستگاه های  تنظیم کننده  سطح آ ب در وضعیت  پایین  و بالا باید به شکل مطلوب  عمل نمایند.

ج –  حصول  اطمینان  از احتراق  کامل .

د – حصول  اطمینان  از عملکرد کلی ه سیستمهای  خودکار.

ه – انجام  سایر آزمایش های  ضروری .

و- کالیبره بودن تجهیزات اندازه گیری.