04134329357

ترک های جوشکاری

ترک های جوشکاری

ترک های جوشکاری؛ با پیشرفت صنعت جوشکاری، ساخت دیگ بخار و مخازن تحت فشار به روش های نوین، امکان پذیر است.

لیکن جهت دستیابی به یک اتصال مورد تایید و خوب، عوامل بسیاری را باید در نظر گرفت.موارد زیر از جمله آنها می باشد:

 • جوش پذیری فلز مادر
 • شکل اتصال فرآیند جوشکاری مورد استفاده
 • روش جوشکاری
 • اندازه و نوع الکترود
 • جریان الکتریسیته یا دمای مورد استفاده در جوشکاری
 • پیش گرمایش و عملیات حرارتی پس از جوشکاری
 • آزمایش مخرب مقرر جهت آزمایش جوش
 • مهارت جوشکاران
 • تست هیدرو استاتیک
ترک جوشی

ترک جوشی

ایرادات جوشکاری

نارسایی های فرآیند و روش جوشکاری می تواند باعث ترک خوردن جوش شود. ترک های کوچک را می توان توسط حفر شیارهای v شکل بیرون آورد و دوباره جوش نمود.

جهت تعیین اینکه آیا ریشه ترک بیرون آورده شده است یا خیر می توان از روش های غیر مخرب مانند مایع نافذ استفاده نمود.

به هنگام تعمیر جوش در صورت استفاده از قوانین بخش نهم آیین نامه ASME ممکن است به پیش گرمایش یا عملیات حرارتی پس از جوشکاری نیاز باشد.

یک بازرس صلاحیت دار باید شاهد مراحل تعمیر باشد و تعمیر انجام شده را تایید نماید.

خرابی های غیر قابل قبول در جوش عبارتند از

 • ترک ها
 • ذوب ناقص
 • وجود ناخالصی در جوش

انجمن آمریکائی مهندسین مکانیک ASME در مورد تخلخل جوش، نمودار هایی منتشر مینمایند که در آن، جزئیات مربوط به تعداد و اندازه مجاز حفره های موجود در طولی معین از جوش به ازای ضخامت جوش آورده شده است.

جوش ها ممکن است در اثر اعمال تنش های تکراری به ویژه در محل وجود ناپیوستگی ها، گسیخته شود. نشانگر مواضعی است که بطور معمول در طول بازرسی باید به آنها مظنون بود؛ زیرا احتمال اینکه این مواضع منشائی برای ترک های ناشی از خستگی باشندف وجود دارد.

ترک خوردن ناحیه متاثر از گرما، موضعی تحقیقات بسیاری است.

ترک ناشی از شکنندگی، در نواحی متاثر از گرما ممکن است در اثر وجود هیدروژن، بازگرمایش، خستگی یا نفوذ ناقص در ریشه یا دیواره های جانبی جوش، شروع شود.

در انواع مختلف فولادی کربنی ، عملیاتی حرارتی پس از جوشکاری عموما ویژگی چقرمگی نواحی متاثر از گرما را بهبود بخشیده و به جلوگیری از گسیختگی های ناشی از شکنندگی در این نواحی از جوش کمک می نماید.

جهت کاهش خسارات ممکن در اثر ترک خوردن جوش، بازرسی توسط روش های غیر مخزن، بعنوان یک وسیله کنترل کیفیت جهت اطمینان از مرغوبیت جوش مفید می باشد.

ترکهای جوشکاری از جمله مواردی هستند که بسیار حساس بوده و باید توجه ویژه ای به آن شود.