04134329357

بازیافت حرارت

بازیافت حرارتی و انواع آن

 • هدف اصلی دیگ انتقال حرارت ماده سوختی به سیال مانند آب است. باید دمای محصولات احتراق به کمترین مقدار کاهش یابد تا بتوان بیشترین بازیافت حرارت را کسب نمود.
بازیافت حرارت

گرم کن صفحه ای هوا

 • گازهایی که ناحیه کنوکسیون تبخیر کننده را ترک میکنند، دمای بالاتر از دمای اشباع آب دیگ را دارند و بسته به فشار عملیاتی دیگ، دمای آنها بیش از ۲۰۰ درجه سانتی گراد است.
 • برای پایین آوردن دما به کمتر از این مقدار بایستی از سیال خنک کننده ای با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد کمتر از دمای نهایی و مطلوب گازهای خروجی استفاده کرد.
 • دو سیال قابل دسترس و نسبتا سرد در دیگ ها آب تغذیه و هوای احتراق است. بنابراین طبیعی است که از یک یا هر دو سیال ها در وسایل بازیافت حرارتی استفاده شود و پایینترین دمای گازهای خروجی و بنابراین بازده حرارتی دیگ را به دست آورد.
 • مبدلهای حرارتی که از آب تغذیه برای بازیافت حرارت از گازهای حاصل از احتراق استفاده می کنند به گرم کن آب تغذیه یا اکونومایزر نامیده میشوند و این نام احتمالا به خاطر کاربرد اولیه آنها در استفاده اقتصادی هر چه بیشتر سوخت بوده است.
 • مبدلهایی که از هوای احتراق برای بازیافت حرارت محصولات احتراق استفاده می کنند گرم کننده های هوا یا پیش گرم کن های هوا نامیده می شوند برای تشخیص این گرم کننده با انواع دیگری که از بخار یا سایر سیالات برای گرم کردن هوا استفاده می کنند پیش گرم کن های هوا می توان گرم کننده های گازی هوا نامید.
 • در دیگ هایی که دارای سطح قابل توجهی از لوله های کنوکسیونی تبخیر کننده نظیر دیگ های دو مخزنی و صفحه لوله های کنوکسیون با فشار ۴۵ بار و کمتر هستند می توان از پیش گرم کنهای هوا یا آب تغذیه به عنوان وسایل بازیافت حرارتی استفاده نمود.
 • در فشارهای بالاتر و در دیگ های یک مخزنی می توان از ترکیبی از این دو پیش گرم کن برای کسب بازده مطلوب استفاده نمود.
 • معمولا در دیگهای fire tube یا لوله آتشی از پیش گرم کنهای آب تغذیه استفاده نمی شود زیرا این دیگ ها در فشار های نسبتا پایین تر کار می کنند و دمای گازهای خروجی آنها پایین و حدود ۲۲۰ درجه سانتی گراد است.
 1. پیش گرم کن های آب تغذیه ( اکونومایزرها)
 1. گرم کن های آب تغذیه
 2. حفاظت در مقابل خوردگی
 1. گرم کننده های هوا
 1. گرم کننده های لوله ای هوا

بازیافت حرارت

 • گرم کننده های صفحه ای هوا
 • گرم کننده های احیاء کننده
 • محافظت در برابر خوردگی
 • کار آیی گرم کن های هوا