04134329357

بازرسی دیگ بخار

بازرسی دیگ بخار

هر دیگ بخار طی ساخت مطابق با بند HG-515 در کارگاه بازرسی و آزمایش می شود. سازنده دیگ بخار مسئول طراحی، ساخت و کنترل کیفی بر اساس مقتضیات بخش ۹ آیین نامه ASME است.

بازرس مجاز مسئول بازرسی دیگ بخار می باشد. اگر تمامی مقتضیات بخش ۹ آیین نامه ASME رعایت شده باشند می توان دیگ را با نماد H آیین نامه ASME  علامت گذاری کرد.

 

مسئولیت سازنده :

هر سازنده باید بازرسی دیگ های بخار را مطابق مقتضیات آیین نامه بسازد. سازنده از سیستم کنترل کیفی پیروی کرده و در مراحل مختلف ساخت با بازرس مجاز همکاری نماید.

هر سازنده دیگ بخار و دیگ ابگرم باید یک قرارداد بازرسی با شرکت بازرسی مجاز امضاء کند و این قرارداد مسئولیت طرفین را مشخص می کند.

هر سازنده مستندات و اطلاعات زیر را برای بازرس مجاز فراهم می کند:

 • گواهی ساخت دیگ ASME
 • محاسبات طراحی و نقشه های دیگ و قطعات
 • مشخصات مواد مورد استفاده در ساخت
 • گزارش داده سازنده
 • اجازه دسترسی بخش های مختلف کارگاه به بازرس
 • اطلاع پیشرف کار به بازرس مجاز
 • گزارش داده سازنده
 • گزارش مشخصات مواد، کنترل ابعاد و آزمون مواد
 • کسب اجازه از بازرس مجاز برای اصلاح ناسازگاریها
 • ارزیابی روش های جوشکاری و لحیم کاری
 • ارزیابی جوشکاران، متصدیان یا لحیم کاران
 • ثبت نتایج بررسی قطعات قبل از اتصال توسط جوش یا لحیم
 • ثبت نتایج بررسی قطعات از لحاظ علامت گذاری و معایب سطحی و ابعاد
 • ثبت سابقه آزمون های هیدرو استاتیک
 • اعمال مقتضیات مهرزنی و پلاک
 • تهیه گزارش داده سازنده
 • نگهداری گزارش داده سازنده

مسئولیت بازرس دیگ بخار

 • کنترل اعتبار جواز سازنده
 • کنترل پیروی سازنده از سیستم کنترل کیفیت مطابق ASME
 • بازنگری محاسبات طراحی، نقشه ها، مشخصات، رویه ها، سوابق و نتایج آزمون
 • کنترل مواد از لحاظ سازگاری با مقتضیات آیین نامه
 • کنترل تمامی رویه های جوشکاری و لحیم کاری
 • کنترل صلاحیت جوشکاران و متصدیان جوشکاری و لحیم کاری
 • کنترل عوامل اتصال صحیح در درزهای لحیم شده
 • بازرسی دیداری برای ارزیابی انتقال مواد
 • تایید آزمونهای حک
 • بازرسی دیگ بخار بصورت جداگانه برای هر دیگ بخار و دیگ آبگرم
 • بررسی اطلاعات مهرزنی و پلاک
 • امضای گزارش داده سازنده

بازرس مجاز کلیه بازرسی های لازم را انجام می دهد تا مطمئن شود که کلیه مراحل طراحی و ساخت مطابق با بخش ۴ آیین نامه ASME انجام شده است و می توان مهرزنی را انجام داد.