04134329357

بازدیدفرماندار

بازدیدفرماندار

بازدید فرماندار و بخش دار محترم و رییس اداره کار و نماینده کارفرمایان همراه هیئت همراه از کارخانه دما صنعت آرین

بازدید فرماندار محترم

طی این بازدیدفرماندار محترم آذر شهر ضمن بررسی مشکلات پیش روی این شرکت نسبت به بهبود وضعیت دستوراتی را صادر نمودند.

ایشان خاطر نشان کردند طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، تولید داخل در راس امور قرار دارد و سازمانها می بایست در این راستا قدم بردارند.

 بازدید-فرماندار،بخش-دارو-هیئت-همراه-و-مدیریت-اداره-کار

بازدید مسئولین از شرکت کارنو