04134329357

انواع بویلرهای فایرتیوب

 1. بویلرهای با کوره در بیرون ( External Furnace Steel Fire tube Boilers ) :

در این نوع بویلرها ، کوره در بیرون ردیف لوله های آتش (Fire Tubes ) قرار دارند و گازهای حاصل از احتراق سوخت از درون لوله ها گذر می کند . این نوع بویلرها در سه نوع زیر ساخته می شوند :

 • Horizontal Return Tubular ( H.R.T. )

این نوع که بیش از سایرین مورد مصرف قرار می گیرد ، دارای ماکزیمم فشار کاری ۱۴bar و ماکزیمم بخاردهی ۱۱٫۵m³/hr است . راندمان آن غالبا ۷۰% و نرخ تولید بخار به واحد سطح ، از ۱۵ الی ۲۵ کیلوگرم در ساعت می باشد .

 • Short Fire Box
 • Compact
 1. بویلرهای با کوره دردرون ( Internal Furnace Steel Fire tube Boilers )

این گونه بویلرها را در سه تیپ می سازند :

 • Horizontal Tubular که خود دارای چهار نوع زیر است

–  Locomotire Boilers با حد اکثر فشار کاری ۱۷bar و ماکزیمم بخاردهی ۶٫۸m³ بخار اشباع است .

–  Short Fire Box Boilers

–  Compact Boilers که دارای ظرفیت بخاردهی ۰٫۲ الی ۵٫۶ متر مکعب در ساعت بخار است .

–  Scotch Boilers  که دارای ماکزیمم فشار کاری ۱۷bar و ماکزیمم ظرفیت بخاردهی ۶٫۸m³/hr است . این نوع بویلرها را در دو تیپ Dry back و Wet back می سازند . اگر پشت کوره این بویلر با مواد نسوز پوشانده شود ، آن را Dry back و اگر با آب احاطه شود آن را Wet back گویند .

 • Vertical Tubular : که دارای بخاردهی ۵m³/hr در فشار نهایی ۱۷bar است .
 • Residental Boiler : که در تیپ های لوله افقی و قائم جهت تولید آب داغ ساخته می شوند و در هر ساعت حداکثر تبادل حرارتی ممکن ۱۳۵۰۰BTU است و نوع لوله قائم آن برای تولید ۵m³/hr بخار اشباع ساخته می شود .

 

 

انواع بویلر های واتر تیوب :

این نوع بویلر ها به دو دسته طبقه بندی می شوند :

 1. Horizontal Straight Tube Boilers : این نوع بویلر ها دارای بخار دهی ۵m³ برای هر متر عرض بویلر است و ابعاد آن از دو متر عرض ، ۵ متر ارتفاع ، ۵متر عمق تا ۵متر عرض ، ۵متر ارتفاع و ۷متر عمق تغییر می کند .
 2. Bont Tube Boilers : بخاردهی این نوع بویلرها از نوع اول بیشتر بوده و تا میزان ۷m³ برای هر متر عرض ، بخار تولید می کند . این نوع بویلرها را طبق شکل در سه تیپ A ، O ، D شکل می سازند .

محسنات بویلرهای واتر تیوب نسبت به بویلر های فایر تیوب از این قرار است :

 • امکان دستیابی به فشارهای بالا و در نتیجه جذب حرارت بیشتر توسط سیال عامل .
 • بیشتر بودن سطوح تبادل حرارتی به علت نامحدود بودن حجم وابعاد کوره بویلر که در نتیجه ، با افزایش سطوح ، نرخ جذب حرارت زیاد و بخاردهی بیشتر می شود .
 • به علت بزرگ بودن کوره ، امکان دستیابی به فلاکس حرارتی بالا بدون خسته شدن و اکیپ دیدن لوله ها وجود دارد .
 • راندمان بالاتر از ۹۰% ، در صورتی که در بهترین طرح های بویلرهای فایر تیوب راندمان بیش از ۸۰% نیست .