04134329357

انواع بخار و مشخصات آن

انواع بخار و مشخصات آن

بخار اشباع

از جمله انواع بخار و مشخصات آن شامل بخار اشباع است که بخاری که در یک فشار تعیین شده در تعادل با مایع باشد.

در سیستم های اشباع دما و فشار با هم متناظر میباشد.

بخار اشباع خشک

از جمله انواع بخار ، بخار خشک در واقع بخاری است که بصورت کامل تبخیر شده و حاوی هیچگونه آب مایع به شکل قطره های ریز یا ذرات نمی باشد و می توان از رابطه زیر کنترل دمای بخار و فشار بخار اشباع را بدست آورد.

T=100*P.25+2       ۲۲>P>2

Tبرابر دما    و  P برابر فشار بر حسب سانتیگراد و بار مطلق می باشند.

بخار اشباع تر

بخار اشباع تر بخاری که کامل به بخار تبدیل نشده و دارای مقداری آب بصورت قطرات ریز می باشد.

طبیعتاً بخار تر دارای حرارت کمتری نسبت به بخار خشک می باشد

بخار سوپر هیت

بخار سوپر هیت، بخار خشکی است که به آن حرارت داده شده است و دمایش افزایش یافته است بدون اینکه فشار آن افزایش یابد.

"<yoastmark

"<yoastmark