04134329357

اندازه گذاری لوله ها

اندازه گذاری لوله ها

اندازه گیری لوله ها بمنظور انتخاب صحیح قطر لوله ها جهت انتقال دبی بخار مورد نیاز در فشارهای مختلف، نمودارها و جداولی ارائه گردیده اند.

دستور کار در اندازه گذاری لوله ها

سیستم دو لوله ای فشار قوی

این سیستم بیشتر در ماشین ها و گاهی در تاسیسات تجاری مورد استفاده قرار میگیرد:

 1. تعیین قطرلوله اصلی و رایزرهای رفت برای افت فشاری حداکثر برابر ۲۵-۳۰psi
 2. تعیین قطر لوله اصلی و رایزرهای رفت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر ۲-۱۰psi بر صد فوت طول معادل لوله
 3. تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای افت فشاری حداکثر برابر۲۰psi
 4. تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر ۲psi برصد فوت طول معادل لوله
 5. شیب لوله های اصلی رفت بر ۱۰به سمت خارج دیگ
 6. شیب لوله های اصلی برگشت بر ۱۰به سمت دیگ
 7. تعیین قطر لوله ها از جدول

سیستم دو لوله ای فشار متوسط

سیستم دو لوله ای فشار قوی

سیستم دو لوله ای فشار قوی

این سیستم بیشتر در ماشین ها و گاهی در تاسیسات تجاری مورد استفاده قرار میگیرد:

 1. تعیین قطر لوله اصلی و رایزر رفت برای فشاری حداکثر برابر ۵-۱۰psi
 2. تعیین قطر لوله های اصلی و رایزرهای رفت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر ۲psi بر صد فوت طول معادل لوله
 3. تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای افت فشاری حداکثر برابر ۵psi
 4. تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر ۱psi بر صد فوت طول معادل لوله.
 5. شیب لوله های اصلی رفت بر ۱۰به سمت خارج دیگ
 6. شیب لوله های اصلی برگشت بر ۱۰به سمت دیگ
 7. تعیین قطر لوله ها از جدول

سیستم دولوله ای فشار ضعیف

این سیستم در تاسیسات تجاری، تهویه مطبوع و حرارت مرکزی مورد استفاده قرار میگیرد:

 1. تعیین قطر لوله اصلی و رایزرهای رفت برای افت فشاری که از جدول تعیین میگرددو بستگی به فشار ابتدایی سیستم دارد
 2. تعیین قطر لوله اصلی و رایزر رفت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر ۲psi بر صد فوت طول معادل لوله
 3. تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای افت فشاری که از جدول تعیین می گردد و بستگی به فشار ابتدایی سیستم دارد.
 4. تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابربرصد فوت طول معادل لوله
 5. شیب لوله های اصلی رفت بر ۱۰ به سمت خارج دیگ
 6. شیب لوله های اصلی برگشت  بر۱۰ به سمت دیگ
 7. نعیین قطر لوله ها با استفاده از جدول

 

سیستم در لوله ای بخار (یعنی سیستم بخاری که فاقد شیر هواگیری روی واحدهای حرارتی است)

این سیستم در تأسیسات تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد

 1.  تعیین قطر لوله اصلی و رایزر رفت برای افت فشاری حداکثر برابر psi-
 2.  تعیین قطر لوله اصلی و رایزر رفت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر   psi- بر صد فوت طول معادل لوله
 3.  تعیین قطر لوله اصلی برگشت و رفت برای افت فشاری حداکثر برابر  psi-
 4.  تعیین قطر لوله اصلی برگشت و رفت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر  -بر صد فوت طول معادل لوله
 5.  شیب لوله رفت بر ۱۰ به سمت خارج دیگ
 6. شیب لوله های اصلی برگشت بر ۱۰ به سمت دیگ
 7. تعیین قطر لوله ها از جدول

اندازه گذاری لوله ها نقش بسزایی در عملکرد سیستم های موتورخانه ای و گرمایش مرکزی در ساختمانها را ایفا می کند و رعایت آن موجب عملکرد صحیح و طول عمر سیستم خواهد شد.