04134329357

اعضاء هئیت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت کارنو

  1. حسن مهبدان کارشناس مدیریت با بیش از ۴۰ سال سابقه
  2. اکبر شیداپور – دکترا – با بیش از ۱۸ سال سابقه
  3. بابک مهبدان – دکترا – با بیش از ۱۸ سال سابقه