04134329357

اساس کار دیگ بخار

 

یک سیکل نیروگاهی ساده

بخار مورد نیاز مصرف کنندگان گرما و حرارت)اغلب برای توان دهی به موتور( را تامین میکند. در نیروگاه بخار، لز یک توربین بخار برای استخراج کردن گرما از بخار و تبدیل آن به کار استفاده میشود. این توربین، اغلب یک ژنراتور را به حرکت در میآورد که کار را به الکتریسیته تبدیل میکند. بخاری که در توربین به مصرف میرسد میتوان به وسیله میعان کردن و بازگرداندن آن به بویلر، بازیافت کرد. کندانسور۱ وسیله ای است که فرآیند میعان در آن صورت میگیرد .کندانسور به عنوان یک مبدل حرارتی که معمولاً در مجاورت آب دریا ویا یک رودخانه قرار دارد)برای سرد کردن بخار( عمل میکند. در یک نیروگاه  فشاری که در آن بخار تولید میشود بالا است اما زمانی که بخار برای چرخاندن توربین به کار میرود، فشار به میزان محسوسی افت میکند. به همین خاطر از یک پمپ برای جبران این فشار استفاده میشود، چراکه کار لازم برای متراکم کردن۲ یک مایع بسیار کمتر از کار لازم برای متراکم کردن یه گاز است. پمپ در سیکل، بعد از کندانسور قرار میگیرد و فشار مایع را با مقدار کمی کار تامین میکند. فرآیندی که توضیح داده شد، مربوط به سیکل رنکین۳ است که پایه و اسا نیروگاههای بخار مدرن به شمار میآید

 

 

به عنوان یک مثال کاربردی از استفاده این تئوری، سیکل رنکین را در نظر بگیرید. دمای منبع گرم همان دمای بخار تولیدی و دمای منبع سرد برابر دمای آب خنککننده که از رودخانه یا دریا تامین میشود، است)تصویر۴(. بنابراین از رابطه )۱( میتوان برای حداکثر بازدهی نظری که از توربین تامین میشود، استفاده کرد.

اگر دمای منبع سرد)آب خنک کننده رودخانه( را ثابت در نظر بگیریم، میتوان منحنی بازده ماکزیمم را به عنوان تابعی از دمای بخار خروجی از بویلر رسم کرد. در صورتی که دمای آب خنککننده در حدود C°۲۰ )۲۹۳ کلوین( در یک روز گرم تابستان باشد، از روی منجنی نتیجه میشود که: هرچه اختلاف دما بیشتر باشد، بازدهی گرمایی بیشتر خواهد بود

همچنین هیچ فرآیندگرمایی، به صورت کاملاً بازگشت پذیر نیست .بسیاری از فرآیندها را با تقریب مناسبی میتوان به عنوان فرآیند بازگشت پذیر در نظر گرفت.