04134329357

آیین نامه ساخت دیگ های فولادی

آیین نامه ساخت دیگ های فولادی طبق ASME

دیگ های بخار کم فشار، گرمایش با آب گرم و تامین آبگرم

 • این مقررات به دو بخش تقسیم می شود بخش ۱ برای دیگهای فولادی و بخش ۲ برای دیگهای چدنی.
 • این مقررات به گرمکن های آب ورودی و پیش گرم کن ها اعمال نمیشوند. این مقررات برای دستگاههایی مثل دیگ بخار معمولی و آبگرمکن گازی برای تولید آب گرم خانگی به کار نمیرود.

دیگ های فولادی

 • مقررات مربوط به دیگهای فولادی :

 1.  برای همه دیگهای بخار در محدوده فشار کمتر از   ۱۵LB/IN²
 2. برای دیگ های آبگرم فولادی با قطر کمتر از ۶۰ اینچ یا فشار کاری ۱۶۰LB/IN² یا دمای کمتر از ۲۵۰ درجه فارنهایت
 3. برای شرای خارج از محدوده فوق مقررات دیگ های برقی اعمال می شود.
 • در جایی که از حداکثر فشار کاری مجاز استفاده می شود به فشار درجه یا فشار بالاتر از اتمسفر به LB/IN²  اشاره دارد.
 • حداکثر فشار کاری مجاز در دیگ های فولادی ساخته شده تحت این مقررات برای دیگ های کم فشار از ۱۵LB/IN² بیشتر نخواهد بود.

حداکثر دمای کاری مجاز یا نزدیک به خروجی دیگ های فولادی از ۲۵۰ درجه فارنهایت یا حداکثر فشار کاری مجاز ۱۵۰LB/IN²  بیشتر نخواهد بود.

 • حداکثر فشار کاری مجاز در پوسته یا شبکه دیگ بخار فولادی و دیگ ابگرم فولادی با استحکام ضغیف ترین قسمت تعیین می شود که از ضخامت ورق استحکام کششی مهر شده روی آن طبق بند s-17 بخش ۲ آیین نامه بازده اتصال طولی یا لیگمان بین سوراخ های لوله در پوسته یا شبکه ( هر کدام کمتر باشد) قطر داخلی بخش و ضریب ایمنی استفاده می شود اما در هر حال فشاری که ضریب ایمنی بر اساس آن تعیین می شود کمتر از ۳۰LB می باشد.

حداکثر فشار کاری مجاز=TS×T×E /R×FS

TS استحکام کششی مهر شده روی پوسته

T حداقل ضخامت ورق پوسته در ضعیفترین بخش

E بازده اتصال طولی یا لیگمان بین سوراخ های لوله

R شعاع داخلی بخش ضعیف پوسته یا شبکه

FS ضریب ایمنی یا نسبت استحکام نهایی ماده به تنش مجاز

مواد

 • مشخصات مواد مهم مورد استفاده در ساخت دیگ های بخار و قطعاتی از آنها که در برابر فشار داخلی مقاومت می کنند؛ غیر از مواردی که در اینجا برای دیگ های بخار جوشی آمده در بند های S-1 تا S-213 بخش ۲ آیین نامه داده شده است.
 • ورق فولادی مورد استفاده برای دیگ بخار تحت فشار همچنین سوراخ آدم رو و دست رو و سایر قطعات تحت فشار بست ها و گیره های ساخته شده از ورق فولادی غیر از فلز پایه برای جوشکاری.
 • بست های ساخته شده از قطعات جوش داده شده از آهن چکش کاری با کیفیت داده شده در مشخصات میلگرد پالایشی.

استحکام

 • استحکام کششی ورق فولادی : در تعیین حداکثر فشار کاری مجاز، استحکام کششی مورد استفاده در محاسبات ورق های فولادی همان است که روی ورق ها مهر شده است که برای صفحات فولادی غیر از آنهایی که استحکام کششی کمتری دارند، حداقل محدوده قید شده یا  ۵۵۰۰۰LB/IN² است.

 

 • استحکام فشاری ورق فولادی: مقاومت فشاری ورق فولادی برابر با ۹۵۰۰۰LB/IN² سطح مقطع گرفته می شود.

 

 • استحکام پرچ در برش  : در محاسبه استحکام نهایی پرچ ها در برش از مقادیر زیر به LB/IN² سطح مقطع محور پرچ استفاده می شود:
 1. پرچ آهنی در یک برش  ۳۸۰۰۰
 2. پرچ آهنی در دو برش ۷۶۰۰۰
 3. پرچ فولادی در یک برش  ۴۴۰۰۰
 4. پرچ فولادی در دو برش  ۸۸۰۰۰

سطح مقطع مورد استفاه برای محاسبه همان محور پرچ پس از نصب خواهد بود.