04134329357

آبریزش دیگ

آبریزش دیگ

عوامل آبریزش دیگ

  • آبریزش دیگ به دلیل اشتعال بیش از حد نیاز مشعل که باعث می شود آب به طور شدیدی حرکت در آمده و وارد لوله ها شود که در چنین شرایطی که آب از دیگ خارج می شود .

تغذیه کننده آب دیگ وارد عمل شده و کمبود آب را جبران می کند ولی دیگ در انتهای چرخه کاری بخار دهی که چگالیده به دیگ برمی گردد مملو از آب شده و فراریزش شروع می شود.

بنابراین باید میزان اشتعال متناسب  با بار دیگ تنظیم شود نه بیشتر.

  • اگر دیگ بخار تغذیه کننده خودکار آب داشته باشد ممکن است در اثر تجمیع رسوب در نشیمنگاه، تغذیه کننده کلاَ بسته نشده و آب بلا انقطاع به دیگ وارد شود و آن را پر کند.
  • گرفتگی لوله ی تغذیه دیگ در بعضی موارد به دلیل جمع شدن رسوبات در خط لوله مابین تغذیه کننده و دیگ، فرماندهی قطع جریان آب به دیگ دچار اختلال شده و تغذیه کننده بسته نمیشود و موجب پر شدن دیگ و فراریزش آب می شود.
  • نشتی شیر خط بای پس تغذیه کننده آب دیگ : اگر این شیر درست بسته نشود آب وارد دیگ شده و آن را پر می کند که در چنین شرایطی باید شیر را تعمیر یا تعویض نمود.
  • آبریزش دیگ به دلیل اینکه لوله کشی های مجاور دیگ طبق توصیه کارخانه سازنده دیگ بخار صورت نگرفته است که این مشکل بیشتر توسط بعضی پیمانکاران یا تکنسینهای سهل انگار پیش می آید.
  • PH بالای آب در صورتی که PH آب بیش از ۱۱ باشد آب کف میکند و آین آب کفدار همراه بخار از دیگ خارج شده و موجب پایین آمدن خط آب دیگ می شود.

آبریزش دیگ