۰۴۱۳۵۲۶۷۲۴۶

آرشیو مطالب

اسمز معکوس

در فرآیند اسمز معکوس آب با فشار زیاد از یک سری غشا نیمه تراوا عبور داده می شود و فشار خارجی از فشار اسمز طبیعی بیشتر است و درنتیجه مولکول های کوچکتر از منافذ غشا عبور میکنند.

سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی

سختی گیری و رسوب زدایی الکترونیکی به عنوان یک روش غیر شیمیایی و بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی به آب و سازگاری با محیط زیست با خواص بسیار مفید برای صنایع مختلف منهای استفاده در دیگهای بخار و آبگرم همواره به عنوان جایگزین مناسب برای روش های پیشین مطرح است.

کاویتاسیون و ضربه قوچ

کاویتاسیون و ضربه قوچ اگر در مسیر جریان آب فشار تا حدی کاهش یابد که از فشار بخار اشباع در دمای آب کمتر شود، آب شروع به بخار شدن می کند.ذرات ریز بخار در مسیر جریان به یکدیگر می پیوندد و تشکیل ذره بزرگتری می دهد که به آن حفره یا cavity می گویند. این […]

پرتوهای رادیواکتیوی و نیروگاههای هسته ای

ابزار دقیقی که بطور معمول به کار میرود عبارتند از: شمارش گرهای گیگر مولر، چرقه شمارها، اندازه گیر های پرتو گاما، و شمارنده های نسبی، ابزار دقیق مورد نظر، بستگی به نوع و چگالی تابشی دارد که قرار است اندازه گرفته شود. شمارش گرهای گیگر مولر جهت اندازه گیری پرتوهای بتا و گاما به کار میروند و برای اندازه گیر پرتوهای آلفا مؤثر نمیباشند.

دیگ های آبگرم چنبره ای و برقی

کم آبی و چرخش ناکافی آب در درون چنبره ها بعلت انسداد قسمتی از مسیر چرخشی یا خرابی تلمبه میباشد. به این دلیل، دیگ های چنبره ای باید به یک سیستم قطع سوخت به هنگام بیش از حد گشتن دما، و در صورت امکان یک کلید جریان مجهز باشد، تا به هنگام بیش از حد گشتن دمای چنبره، جریان سوخت را قطع نماید. این کار، معمولا توسط یک کلید ترموستاتی صورت میگیرد.

جریان هوای دمشی و مکشی

جریان هوای دمشی و مکشی

نگهداشت دیگ های سرد

نگهداشت دیگ های سرد(سمت آب) و حفاظت سطوح داخلی، اگر دیگ بخار برای مدتی از سرویس خارج بماند و لزومی به بازرسی و تمیز کردن داخل آن نباشد،

انواع عایق

عایق به اجسامی که دارای قابلیت هدایت حرارتی خیلی کم باشند. هادی مطلق یا عایق مطلق وجود ندارد و در واقع هادی یا عایق بودن اجسام نسبی است.

اجرای لوله کشی

در مواردی که جوشکاری در عمل دشوار باشد(مانند لوله های قایم داخل شافت ها و یا کانالها که تجمع لوله ها موجب کمبود جا می شود) با تصویب دستگاه نظارت اتصالات لوله های فولادی با قطر نامی ۱۰۰ میلیمتر ممکن است از نوع دنده ای باشد.

قطعات انبساطی

قطعات انبساطی، برای جذب حرکات لوله ناشی از انبساط و انقباض هر جا که انجام این کار با کمک خم و حلقه انبساط ممکن نباشد باید از قطعات انبساط استفاده شود.

دفتر فروش